C C C C A+ A A- X

Софийски районен съд обявява търг с тайно наддаване

Дата на публикуване 4 април 2022 Последна редакция 16 май 2022 Новини Отпечатай

О Б Я В А

Софийски районен съд, на основание чл.44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № АС-142/31.03.2022 г. на административния ръководител на СРС:

ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, находящи се на различни места в сградата на СРС в гр. София, бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23 (част СРС и част СРП), с обща площ от 5 (пет) кв.м., предназначени за монтиране на автомати за топли напитки, както следва:

  1. 3 бр. площи, всяка от които по 1,00 (един) кв.метър, на партерен етаж, за монтиране на общо 3 броя автомат за топли напитки;
  2. 2 бр. площи, всяка от които по 1,00 (един) кв.метър, на четвърти етаж, за монтиране на общо 2 броя автомат за топли напитки.

Имотът (площите) е предназначен за монтиране на автомати за топли напитки.

Срок на наемното правоотношение – 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

Начална месечна наемна цена – в размер на 867,54 (осемстотин шестдесет и седем лева и петдесет и четири стотинки) лева с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативните разходи за електроенергия и други разходи, необходими за функционирането на обекта съобразно описаното предназначение.

Депозитът за участие в търга в размер на 100 (сто) лева се внася по следната банкова сметка на Софийския районен съд: BG96CECB97903343897400, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявления за участие.

Цената на тръжните книжа е в размер на 10 (десет) лева с ДДС. Документацията се заплаща по сметка на Софийския районен съд в „Централна кооперативна банка“ АД - IBAN: BG96CECB97903343897400, BIC: CECBBGSF.

Получаване на документацията – в сградата на Софийски районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ” № 54, стая 126 „Заповедна регистратура“, всеки работен ден до 11.05.2022 г., от 9:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 ч., срещу представяне на документ за платена документация.

Оглед на имота се извършва след закупуване на тръжни книжа и след предварителна заявка на тел. 02/8954790, ел. поща marin.stoynov@srs.justice.bg – инж. Марин Стойнов, началник отдел „СУСИ“.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжната документация.

Заявления за участие се приемат до 17:00 часа на 11.05.2022 г. в стая № 126 „Заповедна регистратура“, в сградата на Софийски районен съд, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54.

Търгът ще се проведе на 13.05.2022 г. от 10:30 часа в зала 406, етаж 4 в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23.

Регистрацията на участниците ще се извърши в часа на откриване на търга от председателя на тръжната комисия.

Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват на отварянето и разглеждането на ценовите предложения от комисията. За целта, желаещите да присъстват на търга представители на участниците следва да дойдат най-късно 15 (петнадесет) минути по-рано от обявения час на откриване на търга (т.е. до 10:15 ч.) в сградата на СРС в гр. София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ № 23, партерен етаж, до Информационните табла (схеми).

 

Настоящата обява е публикувана във:

вестник „24 часа“ бр. 79 от 04.04.2022 г.

вестник „България днес“ бр. 79 от 04.04.2022 г.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация