C C C C A+ A A- X

Публични продажби (ДСИ)

ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Публичната продан на недвижими имоти се провежда по правилата за търг с тайно наддаване.
 
Информация за имота: Интересуващите се от имота могат да се явят в деловодството всеки присъствен ден, за да прегледат книжата относно имота, при заплащане на държавна такса в размер на 20 лв.  

Обявленията за имоти, изнесени за публична продан, се залепват на Информационно табло в Съдебноизпълнителната служба (намираща се на бул. „Цар Борис III” №54).
 
Обявленията ще ви дадат подробна информация за:

  • Имота, неговите характеристики и месторазположение;
  • Първоначална цена от която започва наддаването;
  • Дните от седмицата и часовете, през които имотът може да бъде посетен на място за оглед;
  • Датата и часът, когато ще се отворят постъпилите предложения и ще се обяви купувача.

Банкова сметка:
IBAN: BG69 CECB 9790 3343 8974 01
BIC: CECBBG9F
Централна Кооперативна Банка – клон Дондуков

В платежното нареждане посочете изрично следното основание:
„Задатък за участие в публична продан на недвижим имот”
по изп.дело № ......../.........г, .......... отделение, участък № .......... .

За външно оформление на плика може да използвате образеца, изложен на Информационното табло в „Регистратура”, или да изтеглите от тук: за физическо лицеюридическо лице.
Сумата се нарежда по горепосочената сметка на съдебноизпълнителната служба, като на основание на плащането се посочат данните на делото, както следва: „по изп.дело № ......../.........г, .......... отделение, участък № ..........”.

След като в качеството си на купувач представите удостоверения за платените такси за прехвърляне на имота и за вписване на постановлението за възлагане, съдебният изпълнител Ви въвежда във владение на имота.  За въвод във владение на недвижим имот след публична продан се събира такса 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв. за сметка на купувача. Въвод се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота.
След плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.  За да изтеглите внесения задатък следва да подадете писмена молба на „Регистратура”, на която да посочите четливо банковата сметка, по която желаете да бъде извършено плащането.

Когато лицето, обявено за купувач внесе в срок дължимата сума, съдебният изпълнител му възлага имота с постановление. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот или на движими вещи, продадени по реда на публичната продан на имот, се събира такса 1,5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 и не повече от 3000 лв. Таксата е за сметка на купувача. Влязлото в сила постановление следва да впишете в Службата по вписванията.

Важно е да знаете, че при невнасяне на предложената цена в горния срок, губите внесения задатък

В този случай, в едноседмичен срок от обявяването Ви за купувач, трябва да внесете предложената от Вас цена, като приспаднете внесения задатък. 

Съдебният изпълнител кани три пъти участниците, като при липса на нови предложения обявява най-високото предложение и съответно купувач на имота.
 
Устно наддаване. След обявяване на най-високото предложение може да се развие устно наддаване. Началната цена на наддаването е най-високата предложена писмено цена. Стъпката на наддаването е в размер на един задатък.

Наддавачът, предложил най висока цена се обявява за купувач.
 
Отварянето на постъпилите предложения става в посочените  в обявлението дата и час в тръжната зала в сградата на Съдебноизпълнителната служба. Отсъствието на наддавач не е пречка същият да бъде обявен за купувач, но препоръчваме, при възможност да присъствате на търга, за да може да участвате в устното наддаване, в случай, че се развие тази процедура.
 
Подаването на наддавателно предложение става лично в запечатан плик, в който се поставят още вносната бележка за платен задатък (в оригинал) в „Регистратура” на Съдебноизпълнителната служба.

Задатъкът за участие в търг е в размер на 10% от началната цена, като същата е посочена в обявлението и се внася по сметка на съдебния изпълнител, както следва:
 
Образци от наддавателни предложения можете да изтеглите от полезни образци  или да намерите на таблото с образци на "Регистратура" в Съдебноизпълнителната служба или в Информационния център на съда.
 
Наддавателни предложения (предложения за участие в търга) могат да се подават от датата, отбелязана в обявлението за публичната продан като начална, до края на работния ден на датата, обявена за край на публичната продан.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация