C C C C A+ A A- X

Информация за съда

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД е най-големият и натоварен съд в цялата съдебна система на Република България, в който се разглеждат над 30% от всички дела на районно ниво. Всяка година в него постъпват изключително голям брой нови дела, през 2013 г. - 101 223 бр.; през 2014 г. - 97 539 бр.; през 2015 г. - 104 601 бр.; през 2016 г. - 99 652 бр.; през 2017 г. - 112 554 бр. Той е основен първоинстанционен съд, на който са подсъдни следните видове дела:

1) Граждански дела (семейни, искове за издръжка, трудови дела, искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 25 000 лв., делби на движимо и недвижимо имущество и др.);
2) Наказателни дела (които не сa подсъдни на окръжен съд като първа инстанция);
3) Административно-наказателни дела (такива за налагане на наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс; по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ), по Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (ЗООРПСМ), при обжалване на наложени административни наказания за нарушения по Закона за движението по пътищата, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за защита на потребителите, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите, Закона за обществените поръчки, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за автомобилните превози, Закона за частната охранителна дейност, Закона за опазване на околната среда, Закона за българските лични документи и много др.) и
4) Административни дела по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и по някои текстове от Изборния кодекс.

При обжалване на първоинстанционните съдебни актове на Софийския районен съд по граждански, наказателни и административно-наказателни дела за наказания по чл. 78а от НК, УБДХ и ЗООРПСМ се образува второинстанционно дело пред Софийския градски съд.
Административно-наказателните дела и административните дела, разгледани от Софийския районен съд се обжалват пред Административен съд София-град.

Председателят на СРС или оправомощен от него заместник-председател, единствени в България постановяват предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.

Председателят на съда или оправомощен от него съдия, разрешават достъп до данните, създадени или обработени в процеса на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Председателят на съда ръководи и контролира работата на Бюрото за съдимост към съда.

Председателят на съда ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация