C C C C A+ A A- X

Съдебни заседатели

Конституция на Република България

Чл. 123. В определени от закона случаи в правораздаването
участват и съдебни заседатели.

Закон за съдебната власт
Раздел II
Съдебни заседатели

Чл. 66. (1) В случаите, определени със закон, в състава на съда, който разглежда делото като първа инстанция, участват и съдебни заседатели.
(2) Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите.

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.
(3) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Чл. 67а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) Не по-късно от 8 месеца преди изтичане на мандата на съдебните заседатели общите събрания по чл. 68б определят броя на съдебните заседатели за съответните съдилища, като вземат предвид:
1. броя на делата, които всеки първоинстанционен съд е разгледал в предходната година със съдебни заседатели;
2. становището на председателя на всеки първоинстанционен съд относно тенденциите на увеличение или намаление на тези дела.
(2) При условията на ал. 1 общото събрание на съдиите от апелативния специализиран наказателен съд определя броя на съдебните заседатели за специализирания наказателен съд, които се избират от Столичния общински съвет.
(3) Броят на предложените от общинските съвети кандидати за съдебни заседатели не може да бъде по-малък от определения от общите събрания по чл. 68б брой на съдебните заседатели за съответния съд.

Чл. 67б. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) В срок 6 месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели председателите на окръжните и апелативните съдилища и на апелативния специализиран наказателен съд съобщават на общинските съвети броя съдебни заседатели, които трябва да бъдат избрани.

Чл. 68. (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., изм., бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) В срок 5 месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на съответните общини и общински съвети, а при липса на такива – по друг подходящ начин, откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане. В същия срок общинските съвети избират комисии, които извършват проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, и изготвят доклад.
(2) Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 1, може да се кандидатира за съдебен заседател.
(3) Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
(4) Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Чл. 68а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) Общинските съвети или определени от тях комисии изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси.
(2) Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
(3) Когато изслушването е проведено от комисия, тя съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.
(4) Общинските съвети в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общите събрания на окръжните и апелативните съдилища, а Столичният общински съвет – и на общото събрание на апелативния специализиран наказателен съд.

Чл. 68б. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Съдебните заседатели се избират за:
1. районните съдилища – от общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд;
2. окръжните съдилища – от общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд;
3. специализирания наказателен съд – от общото събрание на съдиите от апелативния специализиран наказателен съд.

Чл. 68в. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Общинските съвети в срок три месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели изпращат списъка на кандидатите за съдебни заседатели заедно с копие от решенията си и документите по чл. 68, ал. 3:
1. за районните съдилища – до председателя на съответния окръжен съд;
2. за окръжните съдилища – до председателя на съответния апелативен съд;
3. за специализирания наказателен съд – до председателя на апелативния специализиран наказателен съд.
 
Чл. 68г. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) Съдебните заседатели във военните съдилища се избират по предложение на командирите на военните формирования от общото събрание на съдиите от военно-апелативния съд.
(2) Общото събрание на съдиите от военно-апелативния съд определя броя на съдебните заседатели за военните съдилища, които трябва да бъдат предложени от командирите на военните формирования. Разпределението на броя на съдебните заседатели за военните съдилища трябва да е в същото съотношение, в което се намира броят на военнослужещите в районите на военните съдилища.
(3) Командирите на военните формирования може да предложат допълнителни лица, чийто брой не надхвърля с 20 на сто определения за съответния военен съд брой.
(4) В срок три месеца командирите на военните формирования изпращат списък с предложените от тях кандидати за съдебни заседатели до председателя на военно-апелативния съд. Към предложенията се прилагат и документите по чл. 68, ал. 3.
(5) Общото събрание на съдиите от военно-апелативния съд обсъжда представените кандидатури и избира съдебните заседатели.

Чл. 68д. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) Председателите на окръжните, апелативните и на апелативния специализиран наказателен съд създават комисия, която извършва проверка за съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 1 на кандидатите за съдебни заседатели, предложени от общинските съвети.
(2) Кандидатите, които отговарят на изискванията и са избрани, полагат клетва пред общото събрание на съдиите при съответния районен, окръжен, военен и специализиран наказателен съд.
(3) Списъкът на избраните и положили клетва съдебни заседатели се публикува на страницата на съответния съд в интернет.

Чл. 68е. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Когато комисията установи, че предложените от общинските съвети кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1, са по-малко от определения по чл. 67а брой, председателят на съответния съд изпраща искане до общинските съвети за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели в срок до един месец от постъпване на искането.
 
Чл. 69. (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., изм., бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) Мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.
(2) Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.
(3) Ако разглеждането на делата, в които участват съдебни заседатели, продължи след срока по ал. 1, участието им по съответните дела продължава до тяхното приключване в съответната съдебна инстанция.

Чл. 70. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) Съдебните заседатели са длъжни незабавно да информират административния ръководител на съответния съд, в случай че бъдат привлечени като обвиняеми.
(2) Административният ръководител на съответния съд извършва служебна проверка за съдимостта на съдебните заседатели на всеки 6 месеца.

Чл. 71. (1) (Предишен текст на чл. 71 – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Съдебният заседател се освобождава предсрочно от съответното общо събрание по предложение на председателя на съда:
1. по негово искане;
2. при поставянето му под запрещение;
3. когато е осъден за умишлено престъпление;
4. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година;
5. (доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) когато извърши тежко нарушение на задълженията си или системно не ги изпълнява, или извърши действие, с което уронва престижа на съдебната власт, включително когато уронването на престижа на съдебната власт е последица от привличането му като обвиняем за умишлено престъпление;
6. (нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) в случай че бъде привлечен като обвиняем за умишлено престъпление във връзка с упражняване на функции в правораздаването;
7. (нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) при възникване или установяване на обстоятелство по чл. 67, ал. 3.
(2) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Предложението за предсрочно освобождаване на съдебен заседател трябва да бъде предоставено на членовете на общото събрание на съдиите не по-късно от три дни преди провеждане на събранието.
(3) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Препис от протокола с решението на общото събрание се изпраща на съдебния заседател, на съответния общински съвет или на съответния командир на военно формирование.

Чл. 72. (1) Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на делото, в което участват, продължи и след този срок.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) За всяко дело се определят основни и резервни съдебни заседатели на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Чл. 73. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) За времето, в което съдебните заседатели изпълняват функциите си и задълженията, свързани с тях, им се заплаща възнаграждение от бюджета на съдебната власт.
(2) Възнаграждението на съдебните заседатели за всеки заседателен ден се определя въз основа на действително отработените часове за деня, които съответстват на времетраенето на съдебното заседание до обявяването на съдебния акт, включително и за започнат час. В случай на отлагане на съдебното заседание на съдебните заседатели се заплаща възнаграждение за два отработени часа, изчислено по реда на ал. 4.
(3) Възнаграждението се изплаща ежемесечно за всички заседателни дни на съответния месец.
(4) Размерът на възнаграждението на съдебните заседатели на ден се равнява на Eдна двадесет и втора от 60 на сто от основната заплата съответно за районен съдия, за окръжен съдия и за съдия от военен съд, но не по-малко от 20 лв. на ден.
(5) На съдебните заседатели се възстановяват разходите за транспорт, които са направили във връзка с участието си в съдебни заседания.
(6) В срок до три месеца след полагане на клетвата съдебният администратор или административният секретар на съответния съд и Националният институт на правосъдието организират и провеждат начално обучение на съдебните заседатели.
Чл. 74. (1) Председателят на съда може с разпореждане да наложи глоба от 50 до 500 лв. на съдебен заседател за неизпълнение на задълженията му, след като му предостави възможност да даде обяснения.
(2) По жалба на наказания съдебен заседател председателят на по-горния съд може да отмени разпореждането по ал. 1 или да намали размера на глобата.
Чл. 75. (Обявен за противоконституционен с Решение № 10 на КС на РБ - ДВ, бр. 93 от 2011 г.)
Чл. 75а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Пленумът на Висшия съдебен съвет приема наредба, с която определя:
1. условията и реда, по които се определя броят на съдебните заседатели, както и резервните съдебни заседатели за всеки съд;
2. етични правила за поведение на съдебните заседатели;
3. други организационни въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели.
 

Списък на съдебните заседатели в СРС,
разпределени чрез жребий по съдебни състави:

Мандат 2015 - 2020 г.

 
АВГУСТА КРЪСТЕВА
АНГЕЛИНА ТРИФОНОВА
АНГЕЛИНА БОЖИЛОВА
АНЕЛИЯ ЕФТИМОВА
АНЖЕЛ ДИМИТРОВ
АНИ ТЕПЕЛИЕВА
АНКА ТРИФОНОВА
АНТОАНЕТА БАКАЛОВА
АНТОАНЕТА КРУМОВА
АНТОН МАРИНОВ
БОГДАНКА ИВАНОВА
БОРИСЛАВА БОРМОВА
БОРЯНА БОЖИЛОВА
ВАЛЕНТИН МИХОВ
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА
ВАЛЕРИ ВЕЛКОВСКИ
ВАЛЯ СТАНКОВА - КРЪСТЕВА
ВАЛЯ БАГДАТОВА
ВАСИЛКА ВЕЛКОВА
ВАСИЛКА АНДОНОВА
ВЕЛИСЛАВ КАРАДАЧКИ
ВЕЛИСЛАВА ГАЙДАЖИЕВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА
ВЕНЕЛИН ВЕЛИКОВ
ВЕНОНИ МАРИНОВ
ВЕРА ГИШИНА
ВЕРОНИКА ДАСКАЛОВА
ВЕСЕЛА ТОПАЛОВА
ВЕСЕЛА ЗАПРЯНОВА
ВЕСЕЛИН ИЛКОВ
ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА МАНЕВА
ВИОЛЕТА МИЛЧЕВА
ВИОЛЕТА ПЪРВАНОВА
ВЛАДИСЛАВ ФИЛЕВ
ГАЛИНА КАЦАРСКА
ГАЛИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА - ДОБРЕВА
ГЕНА ВЕЛКОВСКА
ГЕНКА ТОДОРОВА
ГЕНОВЕВА ЧОМПОВА
ГЕОРГИ СТАНЕВ
ГЕРГАНА ВОЙНИШКА
ГЕРГАНА ШОПОВА
ГЕРГАНА АНГЕЛОВА
ГИНКА СТОЕВА
ГРЕТА ДИМИТРОВА
ДАНИЕЛА СПАСОВА
ДАНИЕЛА ДЕНИЗОВА
ДАРИНА ЕНЕВА
ДАРИНА БИЛЯРСКА
ДЕЯНА МЛАДЕНОВА
ДИАНА КРЪСТАНОВА
ДИАНА МИЛОВА
ДИМИТРИНА ИВАНОВА
ДИМИТРИНКА КАЛОЯНОВА
ДИМИТЪР ИВАНОВ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ПЕТРОВ
ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ
ДИЯНА ЯНКОВА
ДОРА СИМЕОНОВА
ЕВА ТОМОВА - ГРЕКОВА
ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА
ЕЛЕНА СТАМБОЛИЕВА
ЕЛЕНА КАЦАРСКА
ЕЛИЦА МАРИНОВА
ЕЛИЦА БОЮКОВА
ЕМИЛ ИВАНОВ
ЕМИЛ ИЛИЕВ
ЕМИЛИЯ ГЕНЧЕВА
ЕФИМИЯ МИРЧЕВА
ЗДРАВКА ЯНЕВА
ЗОЯ РАДЕВА - ДИМИТРОВА
ИВАЙЛО МАРИНОВ
ИВАН ЙОТОВ
ИВАНА РУСЕНОВА
ИВО АТАНАСОВ
ИВО МИХАЙЛОВ
ИЛИАНА БОЮКЛИЕВА
ИЛИЯНА ЧЕРКЕЗОВА
ИСКРА ПЕТРОВСКА-АНТОНОВА
ЙОРДАН СТОЯНОВ
ИРЕН ШОПОВА
КАЛИНКА ДЕРЕКОВА
КАМЕЛИЯ КРАЛЕВА - ЦЕНОВА
КАЯ ЮРУКОВА-ИЛИЕВА
КИРИЛ СТАНЕВ
КИЧКА ИВАНОВА
КОНСТАНТИН СТАМБОЛОВ
КРАСЕН МУТАФОВ
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ
КРИСТИНА КАРАКОЛЕВА
ЛИЛЯНА БАНКОВА
ЛЮБКА ЙОТОВА - СПАСОВА
ЛЮДМИЛ ДИЛОВ
ЛЮДМИЛА ПОПОВА
МАРГАРИТА СПАСОВА
МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА
МАРИНА МАНЕВА
МАРИЯ ЕЗЕКИЕВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА
МАРИЯН ФЛОРОВ
МАРИЯНА БАХЧЕВАНОВА
МАРТИНА ДИМОВА
МАЯ САВОВА
МАЯ ИЛИЕВА-ПЕТРОВА
МИЛЕНА СТОЯНОВА
МИЛЕНА СТОИЧКОВА
МИЛКО ВУТОВ
МИМО-ГАРСИЯ ГРУЕВ
МИРОСЛАВА МАТЕЕВА
МИХАИЛ САВОВ
МИХАИЛ ГАНЧЕВ
МОМЧИЛ ЛАЗАРОВ
НЕЛИ СТОЕВА
НЕЛИ МИХОВСКА
НЕНАД  КОСТАДИНОВ
НЕНКА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛА НИКОЛОВ
НИКОЛА МЛАДЕНОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ
НИКОЛЕТА ВЕНКОВА
НИКОЛИНКА СТАНКОВА
НИНА БАШИР
ОЛГА ВЛАДОВА
ПАВЛИНКА ИВАНОВА
ПАВЛИНКА АТАНАСОВА-ГЕОРГИЕВА
ПАНАЙОТ ЙОТОВ
ПАУЛИНА ЗЛАТАНОВА
ПЕНКА КАСЪРОВА
ПЕПА ИЛИЕВА
ПЕТРАНКА СТАНЧЕВА
ПЕТЯ АЛЕКСИЕВА
ПЛАМЕН ЕРМЕНКОВ
ПЛАМЕН БЕЛОВСКИ
ПЪРВОЛЕТА ПЕТРОВА
РАДКА КЪНЧЕВА
РАДКО СТАМЕНОВ
РАДОСЛАВ ИВАНОВ
РАЙНА ПЕЧУРКОВА
РОСЕН МИРОНОВ
РОСИЦА ФУТЕКОВА - ХРИСТОВА
РОСИЦА ВАСИЛЕВА
РОСИЦА ЯНАКИЕВА
РОСИЦА МИХАЙЛОВА
РУМЕН ПЕНОВ
РУМЕН ЗАРЧЕВ
РУСКА МИНЕВА-ПОСТАЛКОВА
САМИР ФАЛХУТ
САШКА ПЕТКОВА
САШКА БОЖИЛОВА
САШО СТАНЧЕВ ИВАНОВ
СВЕТЛА НЕНЧЕВА
СВЕТЛАН ГЕОРГИЕВ
СВЕТЛАНА МАРИНОВА
СВЕТОСЛАВ БЕЛИЧЕВ
СЕРЬОЖА МЛАДЕНОВ
СИЛВА ВОЙКОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА
СИЛВИЯ ЗАРЕВА
СЛАВЯНА КИРОВА
СТЕФКА МИХАЙЛОВА-СИРАШКА
СТЕФКА КРУМОВА
СТЕФКА ДИМИТРОВА
СТИЛЯНА КОЦЕВА
СТИЛИЯНКА ДОБРЕВА
СТОЯН ДИМИТРОВ
ТАНЯ АЛЕКСИЕВА
ТАНЯ ЗЛАТАНОВА
ТАТЯНА ИВАНОВА
ТАТЯНА СТОЯНОВА
ТЕОФАНА ПЕРСИЙСКА-ПЕЙНОВА
ТЕРЕЗА КОСТОВА
ТОДОРКА БАТАКЛИЕВА
ТОНИ МАНАСИЕВА
ХРИСТИНА КАРАМИЦОВА
ХРИСТИНА ОСТРИКОВА-ГЕОРГИЕВА
ХРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ
ЦАНКО БЪЧВАРОВ
ЦВЕТАН БОЯДЖИЕВ
ЦВЕТАН ЦОКОВ
ЦВЕТЕЛИНА ТАРАНДЖИЙСКА
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА 
ЯНИЦА МАНЕВА ГРУДЕВА
ЯНКА ГАНЧЕВА
Подали молба за отказ:
АННА АНДРЕЕВА
АНТОНИЯ ПАНАЙОТОВА
ВАЛЕНТИН СИМОВ
ГАЛИНА ПЕНЕВА
ЙОАНА ПАВЛОВА
ЛИЛИЯ МИТОВА
НИЯ АНДРЕЕВА
ЮРИЙ ЛУКАНОВ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация