C C C C A+ A A- X

Информация за организацията на работата на съда

Подаването на документи за исково и заповедно производство се извършва в сградата на съда, находяща се на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, както следва:

  • за искови производства - в стаи 101
  • за заповедни производства - в стая 126

Заповед АС-515/13.11.2020г. във връзка със създаването на потребителски профили и предоставяне на достъп до електронни дела е ЕПЕП (Единен портал за електронно правосъдие)


Полезна информация за ползване функционалностите на Централизиран електронен портал за медиация, може да намерите тук Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва: documents.go@srs.justice.bg – за граждански дела и documents.no@srs.justice.bg – за наказателни дела.

               Вещите лица, назначени по делата следва  да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка, както и профили в системи за онлайн – комуникация, чрез които биха могли да се провеждат видеоконферентни връзки с тях с цел изслушването им в открито съдебно заседание. Изготвените експертни заключения по граждански и наказателни дела могат да бъдат депозирани, както следва: ekspertizi.go@srs.justice.bg – за граждански дела и ekspertizi.no@srs.justice.bg – за наказателни дела.
         Публичността на проведените съдебните заседания (при наличие на медиен интерес) ще бъде осигурена чрез изявления на служителя „Връзки с обществеността”. Телефон за връзка със служителя „Връзки с обществеността”: 02/8854785, 0886124404, имейл: rositsa.ancheva@srs.justice.bg

Заповед АС № 175

 З  А  П  О  В  Е  Д
№ АС – 173
гр. София, 15 май 2020 година

 
                На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 12.05.2020г., с което са приети насоки относно възстановяването на работата на съдилищата, а от друга страна предвид актуалната епидемична обстановка, обусловена от световната пандемия, причинена от COVID–19 и необходимостта в тази връзка от предприемане на съответните мерки за защита на живота и здравето, както на съдиите и служителите на Софийски районен съд, така и на всички участници в производствата,
 

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. Изплащането на възнагражденията на вещи лица, съдебни заседатели и други плащания да се извършва само по банков път, за което лицата следва да посочат банкови сметки.
  2. По изключение,  изплащането на възнаграждения да става на касата на съда в сградата на бул.”Ген. М.Д.Скобелев”№23 по следния график:
  • За вещи лица: вторник от 14:00 часа до 17:00 часа и в петък от 09:00 часа до 12:00 часа;
  • За съдебни заседатели: сряда от 09.00 часа до 12.00 часа.

Софийски районен съд уведомява всички участници и страни по дела, че в периода от 14.05.2020 г. до 22.05.2020 г. няма да се провеждат открити съдебни заседания, а насрочените ще бъдат отсрочени съобразно графика на всеки съдебен състав, за което ще бъдат уведомени. Заседания продължават да се провеждат по наказателни дела, за които е предвидено да се разглеждат по време на обявеното в страната извънредно положение съгласно Приложение към чл. 3, т. 1 ЗМДВИП по начина и реда, установен в действащите до момента заповеди.


       Уведомяваме ви, че е отстранен техническият проблем за извършване на справки по дела на сайта на Софийски районен съд.


Във връзка с въведеното извънредно положение в страната ни поради световната пандемия, причинена  от COVID–19 и необходимостта от предприемането в тази връзка на ограничителни мерки по отношение на достъпа до сградите на съда, целящи защита на живота и здравето както на работещите в тях, така и на посетителите, се въвежда следният начин за изплащане на възнаграждения на вещи лица, преводачи и служебни защитници /особени представители/:

  1. Издадените РКО, съдържащи всички необходими реквизити, ведно с попълнена Сметка по чл. 9, ал.2 ЗДДФЛ  (виж образец: сметка) се изпращат по пощата на адрес: гр.София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ 23 до звено „Счетоводство“ на СРС
  2. Получените и обработени РКО ще се изплащат по банков път в седемдневен срок от датата на получаване в звено „Счетоводство“

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация