C C C C A+ A A- X

Информация за организацията на работата на съда

Заповед  АС - 150/31.03.2021 г. - График ДСИ


Заповед  АС - 132/22.03.2021 г. - График ДСИ


Подаването на документи за исково и заповедно производство се извършва в сградата на съда, находяща се на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, както следва:

 • за искови производства - в стаи 101 и 146
 • за заповедни производства - в стая 126

Заповед АС-515/13.11.2020г. във връзка със създаването на потребителски профили и предоставяне на достъп до електронни дела е ЕПЕП (Единен портал за електронно правосъдие)


Полезна информация за ползване функционалностите на Централизиран електронен портал за медиация, може да намерите тук Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва: documents.go@srs.justice.bg – за граждански дела и documents.no@srs.justice.bg – за наказателни дела.

               Вещите лица, назначени по делата следва  да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка, както и профили в системи за онлайн – комуникация, чрез които биха могли да се провеждат видеоконферентни връзки с тях с цел изслушването им в открито съдебно заседание. Изготвените експертни заключения по граждански и наказателни дела могат да бъдат депозирани, както следва: ekspertizi.go@srs.justice.bg – за граждански дела и ekspertizi.no@srs.justice.bg – за наказателни дела.
         Публичността на проведените съдебните заседания (при наличие на медиен интерес) ще бъде осигурена чрез изявления на служителя „Връзки с обществеността”. Телефон за връзка със служителя „Връзки с обществеността”: 02/8854785, 0886124404, имейл: rositsa.ancheva@srs.justice.bg

Заповед АС № 175

 


Софийски районен съд уведомява, че от 14.05.2020 г. в сградите на съда ще се допускат посетители. Влизането ще се извършва на обособени потоци в зависимост от целта на посещението, за което са поставени указателни табели. С цел недопускане струпването на хора е въведен ограничителен пропускателен режим. При изчакване следва да се спазва дистанция от поне 2 метра един от друг. Всички посетители на съда да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата и при влизане следва да дезинфекцират ръцете си посредством поставените на входовете дезинфектанти, както и подметките на обувките си на специално поставените за целта стелки. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми. Движението по стълбищата в сградите на съда се осъществява еднопосочно, съобразно поставените указателни табели и ограничителни ленти. Работното време за работа с граждани на службите е от 09.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа. След приключване на съответната дейност, посетителите на съда следва незабавно да напуснат сградата.

Заповед АС № 168
Заповед АС № 169
Заповед АС № 178


З  А  П  О  В  Е  Д
№ АС – 263
гр. София, 15 юли  2020 година
 
 

            На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 12.05.2020г., с което са приети насоки относно възстановяването на работата на съдилищата, а от друга страна предвид актуалната епидемична обстановка, обусловена от световната пандемия, причинена  от COVID–19 и необходимостта в тази връзка от предприемане на съответните мерки за защита на живота и здравето, както на съдиите и служителите на Софийски районен съд, така и на всички участници в производствата,

 
НАРЕЖДАМ:
 

Влизането в сградата на съда, находяща се на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 на участници в сесии по насрочени медиации към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд да се осъществява посредством потока, определен за участниците в открити съдебни заседания, като тези лица се допускат приоритетно в сградата, но не по-рано от 20 минути преди началото на съответната среща по насрочена медиация.


З  А  П  О  В  Е  Д
№ АС – 173
гр. София, 15 май 2020 година

 
                На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 12.05.2020г., с което са приети насоки относно възстановяването на работата на съдилищата, а от друга страна предвид актуалната епидемична обстановка, обусловена от световната пандемия, причинена от COVID–19 и необходимостта в тази връзка от предприемане на съответните мерки за защита на живота и здравето, както на съдиите и служителите на Софийски районен съд, така и на всички участници в производствата,
 

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. Изплащането на възнагражденията на вещи лица, съдебни заседатели и други плащания да се извършва само по банков път, за което лицата следва да посочат банкови сметки.
 2. По изключение,  изплащането на възнаграждения да става на касата на съда в сградата на бул.”Ген. М.Д.Скобелев”№23 по следния график:
 • За вещи лица: вторник от 14:00 часа до 17:00 часа и в петък от 09:00 часа до 12:00 часа;
 • За съдебни заседатели: сряда от 09.00 часа до 12.00 часа.

Софийски районен съд уведомява всички участници и страни по дела, че в периода от 14.05.2020 г. до 22.05.2020 г. няма да се провеждат открити съдебни заседания, а насрочените ще бъдат отсрочени съобразно графика на всеки съдебен състав, за което ще бъдат уведомени. Заседания продължават да се провеждат по наказателни дела, за които е предвидено да се разглеждат по време на обявеното в страната извънредно положение съгласно Приложение към чл. 3, т. 1 ЗМДВИП по начина и реда, установен в действащите до момента заповеди.


       Уведомяваме ви, че е отстранен техническият проблем за извършване на справки по дела на сайта на Софийски районен съд.


Във връзка с въведеното извънредно положение в страната ни поради световната пандемия, причинена  от COVID–19 и необходимостта от предприемането в тази връзка на ограничителни мерки по отношение на достъпа до сградите на съда, целящи защита на живота и здравето както на работещите в тях, така и на посетителите, се въвежда следният начин за изплащане на възнаграждения на вещи лица, преводачи и служебни защитници /особени представители/:

 1. Издадените РКО, съдържащи всички необходими реквизити, ведно с попълнена Сметка по чл. 9, ал.2 ЗДДФЛ  (виж образец: сметка) се изпращат по пощата на адрес: гр.София, бул. „Ген.М.Д.Скобелев“ 23 до звено „Счетоводство“ на СРС
 2. Получените и обработени РКО ще се изплащат по банков път в седемдневен срок от датата на получаване в звено „Счетоводство“

З  А  П  О  В  Е  Д
№ АС – 156
гр. София, 29 април 2020 година
 
           
На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на  28.04.2020 г.
Н А Р Е Ж Д А М:

 1.       ОТМЕНЯМ т.4 от Заповед АС-145/08.04.2020 г., според която до приключване на извънредното положение не се изпращат съобщения и призовки до страните и т.21 от Заповед АС- 97/16.03.2020 г., съгласно която се преустановява връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела.
 2.          Да се възобнови връчването на призовки, съобщения и книжа по всички дела.
 3.       Изпращането на призовки, съобщения и книжа  по граждански дела към  АС „ВПСК“ за връчване от призовкари  да се извършва след изчерпване на възможностите за връчване по електронен път, като съдебните деловодители и съдебните секретари следва да положат усилия за това, като запознаят страните с възможността да им бъдат изпратени изготвените по делото книжа по електронен път на посочен от тях електронен адрес. Призоваването за открити съдебни заседания се извършва предимно по телефон или електронен път. Връчването и призоваването по електронен път се удостоверява със съответно отбелязване по делото или се прилага върнато потвърждение за електронно уведомяване.
 4.        Изпращането на призовки, съобщения и книжа  по наказателни дела към  АС „ВПСК“ за връчване от призовкари  да се извършва след изчерпване на възможностите за връчване по телефон или факс. Връчването по телефон или факс се удостоверява със съответно отбелязване по делото или се прилага потвърждение за уведомяване. Когато връчването не може да стане  по реда на изречение първо, то да бъде възлагано на съответните органи на Министерство на вътрешните работи или Министерство на правосъдието.

 З  А  П  О  В  Е  Д
№ АС – 145
гр. София,  8 април 2020 година

 
       На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 07.04.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. ОТМЕНЯМ т.9 от Заповед № АС-97/16.03.2020г., според която не се образуват дела по входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата  по т.1 и т.4 от същата заповед.
1.1.В периода от 13.04.2020г. до 13.05.2020г. да се образуват дела по входираните в съда книжа, иницииращи съдебни производства, които да се разпределят съобразно предмета им чрез Централизираната система за разпределение на дела по поредността на тяхното завеждане в регистратурата.
1.2 ВЪЗЛАГАМ на заместник – председателите и ръководители на отделения през посочения период да образуват и разпределят делата.
2. ОТМЕНЯМ изречение първо на т.19 от Заповед № АС – 97/16.03.2020г., в частта според която „съдебните актове се обявяват и вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение”.
2.1 Изготвените и подписани съдебни актове да се предават от съдиите за вписване в съответните книги и присъединяване към деловодната програма съгласно  изготвените графици за посещение на съдебните сгради, приложени към настоящата заповед.
2.2 Съдебни актове да се публикуват в интернет – страницата на СРС при съобразяване на съществуващия кадрови и технически ресурс.
         3.ОТМЕНЯМ т.8 от Заповед № АС-97/16.03.2020г., в която е предвидено след отпадане на извънредното положение делата, които не се разглеждат в СРС по време на извънредното положение да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция на настоящата година.

         Да се предприемат възможните действия за насрочване на новообразуваните и пренасрочване на вече насрочените дела за дати след периода на обявеното извънредно положение съобразно утвърдените графици за посещение на съдебните сгради. Отсрочените от съдебно заседание производства да бъдат насрочени преди образуваните през периода на обявеното извънредно положение дела.
4. До приключване на извънредното положение да не се изпращат съобщения и призовки до страните.
         5. ДОПЪЛВАМ Заповед № АС-97, АС – 101, АС - 132 и АС –142, като в Наказателно отделение на СРС да се разглеждат и дела по чл.68 от ЗМВР, чл.244, ал.5 от НПК, чл.111 НПК, чл.68 НПК, чл.368-369 НПК, които да се разпределят само на дежурните съдии в Наказателно отделение на Софийски районен съд съгласно утвърдените с настоящата заповед графици за дежурства, като до изчерпване на вече постъпилите книжа, делата да се образуват по преценка на заместник – председателя и ръководител на наказателно отделение в хронологична последователност съобразно реда на постъпването им в съда, като се започне от най-рано постъпилите и се съобразява натовареността на дежурните съдии за всеки период.
5.1 Възлагам на дежурните съдии в Наказателно отделение през посочения период да образуват и разпределят делата по предходната точка.
6. ДОПЪЛВАМ т.21 от Заповед № АС – 97/16.03.2020г. на Председателя на Софийски районен съд, като при невъзможност призовките и съобщенията по делата, които се разглеждат в съда, да се съобщят по телефон, факс или електронен път, същите да се връчват чрез АС“ВПСК“ или чрез ГД“Охрана“.
7. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители в сградите на Софийски районен съд, с изключение на:
-  заместник–председателите на съда;
- съдебния администратор;
- административния секретар;
- ръководителите на звена в специализираната и общата администрация;
- дежурните съдии, съобразно утвърден график, приложен към настоящата заповед;
- съдии, за които е определена възможност да посетят съда за  обявяване на актове в конкретния ден съобразно утвърден график, приложен към настоящата заповед;
- държавни съдебни изпълнители, съобразно утвърден график, приложен към настоящата заповед;
- други съдебни служители, съгласно утвърден график, изготвен от съдебния администратор по предложение на началниците на служби, приложен към настоящата заповед.
7.1 Графиците за дежурства да се предоставят на ГД „Охрана“.
8. ЗАБРАНЯВА СЕ се достъпът до сградите на Софийски районен съд на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела, които се разглеждат в съда по време на извънредното положение. Контролът да се извършва от служители на ГД „Охрана“, като лицата да бъдат допускани само след като съответният служител на ГД „Охрана“ извърши справка чрез телефонно обаждане до оправомощен служител от СРС, който следва да даде информация кои лица следва да участват в насрочените съдебни заседания. След приключване разглеждането на посочените по-горе дела, допуснатите в съда граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати, незабавно да напускат сградите на съда, контролът за което да се осъществява от ГД „Охрана“.
9. Прокурори и служители от Софийска районна прокуратура да се допускат съобразно заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура.
10. ПРОДЪЛЖАВАМ, считано от 13.04.2020г. действието на издадените с оглед обявеното извънредно положение заповеди на председателя на СРС, в точките, които не са отменени изрично с настоящата заповед до отмяна на извънредното положение.

График в гражданско отделение
График в наказателно отделение
График за ДСИ
Заповед с график за съдии по вписвания
Заповед за администрация


Таксата за издаване на свидетество за съдимост е 5 лв.


З А П О В Е Д

№ АС – 134

гр. София, 31 март 2020 година

 

 

            На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия на ВСС от проведеното заседание на 31.03.2020г., с което е отменено Решение на СК на ВСС по т. 9 от Протокол № 9/15.03.2020г., предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното в тази връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция, намирам, че следва да бъде създадена адекватна и оптимална организация за издаване на свидетелства за съдимост в сградата на Софийски районен съд, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, целяща възможното намаляване на рисковете от разпространение на заразата при извършването на този вид административна услуга, поради което,

Н А Р Е Ж Д А М:
 


 • СЧИТАНО от 01.04.2020 г. до отмяна на извънредното положение:
 1. Свидетелства за съдимост да се издават на специално обособено за целта гише в сградата на Софийски районен съд, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“№ 23.
 2. Заплащането от гражданите на дължимата такса за издаване на свидетелство за съдимост следва да се извършва посредством използването на ПОС- терминал, с който е оборудвано специално обособеното гише в сградата на СРС или предварително чрез нареждането на паричен превод по банковата сметка на съда - IBAN - BG78CECB97903143897401 и BIC - CECBBGSF, за което да се представя платежен документ или извлечение от он-лайн банкиране.
 3. Посетителите на съда във връзка с тази услуга следва да носят предпазни маски, като се допускат само по един в сградата. Да не се допуска струпване на хора пред сградата на съда, като изчакващите да стоят на разстояние не по-малко от 2 метра помежду си.
 4. На специално обособеното за целта гише да се извършва непрекъсната дезинфекция.
 5. Гишето да се обслужва от един служител, който непрекъснато да носи предпазни ръкавици и маска.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния администратор.


З А П О В Е Д

№ АС – 97

гр. София, 16 март 2020 година

 

 

            На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет по т.1 от проведеното заседание на 15.03.2020 г., предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, както и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България, за социална дистанция,

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. В Софийски районен съд да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително, с изключение на: делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 НПК; чл.66, чл.67, чл.69 и чл.70 НПК; разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 НПК; разпит на свидетел пред съдия по чл.223 НПК; дела по чл.427 НПК; делата по раздел II от Закона за здравето; дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство; дела по чл.355 от Наказателния кодекс; процесуални действия по реда на чл.146 НПК, чл.158 НПК, чл.161 НПК, чл.164 НПК, чл.165 НПК; делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
 2. В периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително делата по т.1 да се разглеждат и разпределят само на дежурните съдиии в Наказателно отделение на Софийски районен съд съгласно приложен към настоящата заповед график за дежурства, като в седмицата преди дежурството съдиите да бъдат изрично уведомявани по телефона за предстоящото им дежурство. По искания по чл.270 НПК по висящи наказателни дела да се произнасят дежурните съдии. Възлагам на дежурните съдии в Наказателно отделение през посочения период да образуват и разпределят делата по т.1.
 3. Откритите съдебни заседания по делата по т.1 да бъдат провеждани единствено в зала номер 1 в сградата на Софийски районен съд, находяща се в гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23, като на съдиите и съдебните секретари бъдат осигурени предпазни средства /маски, ръкавици и дезинфектанти/.
 4. В Софийски районен съд да се преустанови разглеждането на всички видове граждански дела за периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително, с изключение на:
  • дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки, като съдиите да се произнасят по исканията по възможност само в закрити заседания; дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита; разрешения за теглене на суми от детски влогове;
  • делата за обезпечение по бъдещ и висящ иск; делата за обезпечаване на доказателства;
 5. В периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. делата по т.4.1 да се разглеждат и разпределят единствено на дежурните съдии, разглеждащи брачни дела съгласно приложен към настоящата заповед график за дежурства, като в седмицата преди дежурството съдиите да бъдат изрично уведомявани по телефона за предстоящото им дежурство. Възлагам на дежурните съдии, разглеждащи брачни дела, през посочения период да образуват делата по т.4.1.
 6. В периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. делата по т.4.2 да се разглеждат и разпределят единствено на дежурните съдиии в Първо и Второ Гражданско отделение съгласно приложен към настоящата заповед график за дежурства, като в седмицата преди дежурството съдиите да бъдат изрично уведомявани по телефона за предстоящото им дежурство. Възлагам на дежурните съдии в Първо и Второ Гражданско отделение през посочения период да образуват делата по т.4.2.
 7. Откритите съдебни заседания по т.4 да бъдат провеждани единствено в зала номер 1 в сградата на Софийски районен съд, находяща се в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, като на съдиите и съдебните секретари бъдат осигурени предпазни средства /маски, ръкавици и дезинфектанти/.
 8. Всички останали дела, извън посочените в т.1 и т.4, след отпадане на извънредното положение да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция на настоящата година.
 9. Да не се образуват дела по входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1 и т.4 от настоящата заповед.
 10. Подаването на всякакъв вид документи да се извършва само по пощата.
 11. Справките по дела да се извършват само на телефони 02/8955101 и 02/8955103 за граждански дела, 02/8955697 за обезпечения, 02/8954300 за наказателни дела, или по електронен път чрез сайта на съда.
 12. Свидетелства за съдимост да се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост, като през периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. необходимите произнасяния се осъществяват от включените в седмичните дежурства съдии.
 13. Забранява се достъпът до сградите на Софийски районен съд на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1 и т.4. Контролът да се извършва от служители на ГД „Охрана“, като лицата да бъдат допускани само след като съответният служител на ГД „Охрана“ извърши справка чрез телефонно обаждане до оправомощен служител от СРС, който следва да даде информация кои лица следва да участват в насрочените съдебни заседания. След приключване разглеждането на посочените по-горе дела, призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.1 и т.4 граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати, незабавно да напускат сградите на съда, контролът за което да се осъществява от ГД „Охрана“.
 14. Прокурори и служители от Софийска районна прокуратура да се допускат съобразно заповед на административния ръководител на Софийска районна прокуратура.
 15. Забранява се достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в сградите на Софийски районен съд, с изключение на дежурните съдии съгласно приложените към настоящата заповед графици, заместник–председателите на съда, съдебния администратор, административния секретар, началниците и завеждащите служби, както и служители, пряко ангажирани с обезпечаване на работата на дежурните съдии или обезпечаващи основни дейности на съда, като тези служители следва да бъдат определени в график, изготвен от съдебния администратор по предложение на началниците на служби и предоставен на ГД „Охрана“.
 16. По изключение се допуска съдии и държавни съдебни изпълнители, извън включените в графиците за дежурства, еднократно в периода 16.03.2020 г. – 20.03.2020 г. да посетят сградите на съда за период до 30 минути с цел взимане на дела, по които да работят дистанционно.
 17. За периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително се забранява достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в сградите на Софийски районен съд, които в последните 2 седмици са напускали пределите на Република България независмо дали са включени в графиците на дежурства и без да ползват изключението по т.16. Дежурните съдии за периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително, за които се отнася настоящата забрана, декларират посоченото обстоятелство с декларация, изпратена на електронния адрес на съда, като уведомяват за това обстоятелство и някой от заместник–председателите на съда. Ако магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители констатират, че лице нарушава настоящата забрана, да уведомят незабавно председателя на съда за предприемане на съответните административни и дисциплинарни мерки по отношение на лицето.
 18. За периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително в сградите на Софийски районен съд се забранява струпването на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители, които съобразно настоящата заповед ще продължат да изпълняват своите функции в сградите на съда. Същите да спазват дистанция от най-малко един метър помежду си и да комуникират преимуществено чрез телефон или служебен имейл.
 19. Указвам на съдиите, че следва да работят дистанционно по делата на техния състав, като съдебните актове да се обявяват и вписват в срочните книги след отпадане на извънредното положение. След отпадане на изънредното положение, началниците на деловодствата да изготвят справка за извършената дейност от всеки съдия.
 20. Всички служители, които няма да бъдат на работа в периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г., стриктно да спазват нарежданията и препоръките на властите и на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България.
 21. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.1 и т.4 от заповедта за периода на обявеното извънредно положение 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. включително, като призвоките и собщенията за делата по т.1 и т.4 да се извършват по телефон, факс или електронен път.

Всички административни услуги да се извършват на едно гише във всяка от сградите на съда, което физически е разположено максимално близо до входа на съдебната сграда, като се осигури непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.


З А П О В Е Д

№ АС – 101

гр. София, 16 март 2020 година

 

            На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 16.03.2020г., с което е допълнено предходно решение на СК към ВСС от 15.03.2020г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. В Софийски районен съд да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода 16.03.2020 г. - 13.04.2020 г. включително, с изключение на делата, посочени в т.1 от Заповед № АС-97/16.03.2020г. на председателя на СРС и на делата по чл. 72, 73 и 159а НПК, както и по Закона за електронните съобщения.
 2. В периода 16.03.2020 г. - 13.04.2020 г. включително делата по т.1 от настоящата заповед да се разглеждат и разпределят само на дежурните съдии в Наказателно отделение на Софийски районен съд съгласно утвърдения със Заповед № АС 98/16.03.2020г. на председателя на СРС график за дежурства. Възлагам на дежурните съдии в Наказателно отделение през посочения период да образуват и разпределят делата по т. 1.

Заповедта да се публикува на официалната страница на съда, както и да се постави на видно място в сградите на съда, за сведение и изпълнение.


З  А  П  О  В  Е  Д
№ АС – 132
гр. София, 27 март 2020 година  На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 26.03.2020г., с което са допълнени предходни решения на СК към ВСС по Протоколи № 9/15.03.2020г. и № 10/16.03.2020г.,


 
НАРЕЖДАМ:


            ДОПЪЛВАМ заповеди № АС-97/16.03.2020г. и № АС-101/16.03.2020г. на председателя на СРС, като в периода до 13.04.2020 г. да се разглеждат и дела по чл.225, ал.6 НК и чл.326, ал.2 НК.
Делата по т.1 от настоящата заповед да се разглеждат и разпределят само на дежурните съдии в Наказателно отделение на Софийски районен съд съгласно утвърдения със Заповед № АС-98/16.03.2020г. на председателя на СРС график за дежурства. Възлагам на дежурните съдии в Наказателно отделение през посочения период да образуват и разпределят делата по т. 1.
 
Заповедта да се публикува на официалната страница на съда, както и да се постави на видно място в сградите на съда, за сведение и изпълнение.


З А П О В Е Д

№ АС – 142

гр. София, 02 април 2020 година

 

         На основание чл. 80, ал. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет от проведеното заседание на 26.03.2020г., с което са допълнени предходни решения на СК към ВСС по Протоколи № 9/15.03.2020г. и № 10/16.03.2020г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

ДОПЪЛВАМ заповеди № АС-97/16.03.2020г., № АС-101/16.03.2020г. и №АС-137/31.03.2020г. на председателя на СРС, като в периода от 02.04 до 13.04.2020г.:

 1. В Наказателно отделение на СРС да се разглеждат и дела по чл.61, ал.3 НПК, чл.432 НПК и дела по чл.62, ал.6, т.1 ЗКИ, които да се разпределят само на дежурните съдии в Наказателно отделение на Софийски районен съд съгласно утвърдения със Заповед № АС-98/16.03.2020г. на председателя на СРС график за дежурства, като до изчерпване на вече постъпилите искания делата да се образуват в хронологична последователност съобразно реда на постъпването им, като се започне от най-рано постъпилите, съобразно броя образувани дела в съда и натоварването на дежурните съдии по преценка на заместник – председателя и ръководител на наказателното отделение в СРС.
 2. Възлагам на дежурните съдии в Наказателно отделение през посочения период да образуват и разпределят делата по т. 1.
 3. В гражданските отделения на СРС да се разглеждат граждански дела:

3.1 По искане за разкриване на банкова тайна по чл.62, ал.6 т.2-12 ЗКИ;

3.2 За приемане на наследство и отказ от наследство по чл.49 ЗН и чл.52 ЗН.

 1. Делата по т.3.1 да се разглеждат единствено от дежурните съдии в Първо и Второ Гражданско отделение на СРС, съгласно утвърдения със Заповед № АС-98/16.03.2020г. на председателя на СРС график за дежурства, като до изчерпване на вече постъпилите искания по т.3.1 делата да се образуват в хронологична последователност съобразно реда на постъпването им в съда, като се започне от най-рано постъпилите, съобразно броя образувани дела в съда и натоварването на дежурните съдии по преценка на заместник – председателите и ръководители на гражданските отделения в СРС.
 2. Делата по т.3.2 да се разглеждат единствено от дежурните съдии, разглеждащи брачни дела, съгласно утвърдения със Заповед № АС-98/16.03.2020г. на председателя на СРС график за дежурства, като до изчерпване на вече постъпилите искания по т.3.2 делата да се образуват в хронологична последователност съобразно реда на постъпването им в съда, като се започне от най-рано постъпилите, съобразно броя образувани дела в съда и натоварването на дежурните съдии по преценка на заместник – председателите и ръководители на отделения в СРС. Резултатът от решението по делото се вписва в особената книга за приемане и отказ от наследство, като удостоверенията за това се връчват след отпадане на извънредното положение.
 3. Възлагам на дежурните съдии в гражданските отделения на СРС през посочения период да образуват делата по т.3.

З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС – 98

гр. София, 16 март 2020 година

 
                На основание чл. 80, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, във връзка с Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по т.1 от проведеното заседание на 15.03.2020 г. и създадената организация в Софийски районен съд по силата на Заповед № АС-97/16.03.2020г. на председателя на СРС,

Н А Р Е Ж Д А М:


УТВЪРЖДАВАМ следните графици за дежурства на съдиите от Софийски районен съд през периода на действие на Заповед № АС-97/16.03.2020г. на председателя на СРС:

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – двама съдии дежурят присъствено, а останалите определени са на разположение:
17.03.2020г. – 11 състав и 115 състав присъствено; 100, 101 и 116  на разположение
18.03.2020г. – 100 състав и 101 състав присъствено; 11, 115 и 116 на разположение
19.03.2020г. – 11 състав и 116 състав присъствено; 100, 101 и 115 на разположение
20.03.2020г. – 101 състав и 115 състав присъствено; 11, 100 и 116 на разположение
23.03.2020г. – 110 състав и 114 състав присъствено; 95, 98 и 129  на разположение
24.03.2020г. – 98 състав и 129 състав присъствено; 95, 110 и 114 на разположение
25.03.2020г. – 95 състав и 114 състав присъствено; 98, 110 и 129 на разположение
26.03.2020г. – 98 състав и 110 състав присъствено; 95, 114 и 129 на разположение
27.03.2020г. – 95 състав и 129 състав присъствено; 98, 110 и 114 на разположение
30.03.2020г. – 21 състав и 23 състав присъствено; 9, 94 и 106  на разположение
31.03.2020г. – 9 състав и 94 състав присъствено; 21, 23 и 106 на разположение
01.04.2020г. – 21 състав и 106 състав присъствено; 9, 23 и 94 на разположение
02.04.2020г. – 23 състав и 94 състав присъствено; 9, 21 и 106 на разположение
03.04.2020г. – 9 състав и 106 състав присъствено; 21, 23 и 94 на разположение
06.04.2020г. – 8 състав и 18 състав присъствено; 14, 102 и 104  на разположение
07.04.2020г. – 102 състав и 104 състав присъствено; 8, 14 и 18 на разположение
08.04.2020г. – 8 състав и 14 състав присъствено; 18, 102 и 104 на разположение
09.04.2020г. – 18 състав и 104 състав присъствено; 8, 14 и 102 на разположение
10.04.2020г. – 14 състав и 102 състав присъствено; 8, 18 и 104 на разположение
ВЪЗЛАГАМ произнасянията по доклада на досъдебно производство на дежурните съдии съгласно настоящия график.
УВЕДОМЯВАМ съдиите от НО, че по отношение на нощните дежурства продължава действието на досегашния график.

ГРАЖДАНСКИ ОТДЕЛЕНИЯ - двама съдии дежурят присъствено, а останалите определени са на разположение:

СЪДИИ, разглеждащи дела от материята на І и ІІ ГО
16.03.2020 г. – 20.03.2020 г. - 87 и 127 присъствено; 128, 167, 76, 77 на разположение
23.03.2020 г. – 27.03.2020 г. - 78 и 142 присъствено; 90, 150, 79, 81 на разположение
30.03.2020 г. – 03.04.2020 г. - 76 и 148 присъствено;  151, 155, 113, 119 на разположение
06.04.2020 г. - 10.04.2020 г. - 123 и 161 присъствено; 159, 162, 126, 138 на разположение

СЪДИИТЕ ОТ ІІІ ГО, разглеждащи молби, искове и  жалби по СК, ЗЗДН, ЗЗДт, ЗН, ЗГР, чл. 29 ГПК и по част VІ от ГПК
16.03.2020 г. – 20.03.2020 г. – 83 и 92 присъствено; 117 на разположение
23.03.2020 г. – 27.03.2020 г. - 84 и 89 присъствено; 86 на разположение
30.03.2020 г. – 03.04.2020 г. - 37 и 158 присъствено; 91 на разположение
06.04.2020 г. - 10.04.2020 г. - 139 и 149 присъствено; 80 на разположение


Заповед АС-38/29.01.2021 г. за дежурства на държавните съдебни изпълнители при СРС за периода 01.02.2021 до 28.02.2021 г.

Заповед АС-467/30.10.2020 г. за дежурства на съдии по вписванията при СРС за периода 02.11.2020 до 30.11.2020 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация