C C C C A+ A A- X

Граждански отделения

Гражданско отделение - Информация

Работно време

 • Работното време с адвокати и граждани е от 9:00 – 17:00 часа.
Намира се:
бул. „Цар Борис III" № 54, етаж 1, стая 136
 
Предоставя цялостна информация относно дейността на съда, разположение и дейност на службите, услугите за граждани и адвокати, включително извършване на справки по дела, график за заседанията, информация за съдебни такси.

НА МЯСТО В ЦЕНТЪРА МОЖЕТЕ ДА:

 • Направите справка за Вашето дело – номер на дело, състав, информация за движението на делото;
 • Получите информация за всички служби на съда:
 • Къде се намират и какви услуги за граждани извършват;
 • Друга справочна информация: тел. номера, приемно време и др.;
 • Можете да получите декларации по чл. 9 от ЗЗДН.;
 • Получите информация за тарифи, съдебни такси и банкови сметки на съда;
 • Подадете предложения и оплаквания в кутия, определена за тази цел.

 

Информационен център

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 1, ст. 136

02 8955 600

„РЕГИСТРАТУРА” НА ГРАЖДАНСКИ ОТДЕЛЕНИЯ

Работно време

 • Работното време с адвокати и граждани е от 9:00 – 17:00 часа.

Служба „РЕГИСТРАТУРА” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа.

Служба "Регистратура" обслужваща Граждански отделения се намира в сградата на Софийски районен съд на бул. "Цар Борис III" № 54, етаж 1, стая 101;

НА РЕГИСТРАТУРА МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

1. Искова молба, с която да предявите граждански иск – Как се предявява иск?

2. Искова молба, с която да предявите граждански иск:

 • Развод – Информационна брошура; Приложения към исковата молба;

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД

  1. Искова молба – 3 броя;

  2. Акт за брак – в оригинал;

  3. Акове за раждане на децата – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;

  4. Нотариални актове за имоти, документи за собственост на МПС – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;

  5. Вносна бележка за платена държавна такса – в размер на 25 лв.

 • Развод по взаимно съгласие – Информационна брошура;Приложения към исковата молба;

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ1. Искова молба – 2 броя;

  2. Проект на споразумение;

  3. Акт за брак – в оригинал;

  4. Акове за раждане на децата – копия със заверка ‘Вярно с оригинала’;

  5. Вносна блежка за платена държавна такса – в размер на 25 лв;

 • Иск за издръжка – Приложения към исковата молба;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИСК ЗА ИЗДРЪЖКА

1. Искова молба;

2. Актове за раждане на децата – копия със заверка ‘вярно с оригинала’;

3. Съдебно решение за предходна присъдена издръжка, в случай че се иска увеличение;

Всички документи се подават в 3 екземпляра!

3. Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице – Как?;

4. Молба за назначаване на особен представител;

5. Молба за разрешение за продажба на недвижим имот на дете или лице, поставено под запрещение – Как?;

6. Молба за разрешение за продажба на МПС, собственост на дете или лице, поставено под запрещение – Как?;

7. Молба за разрешение за извършване на делба на недвижим имот, притежаван в съсобственост с дете или лице, поставено под запрещение – Как?;

8. Молба за разрешение за теглене от влог на дете или лице, поставено под запрещение – Как?;

9. Заявление за приемане или отказ от наследство – Как?;

10. Частна жалба срещу определение или разпореждане на съда;

11. Въззивна жалба срещу съдебно решение ;

12. Заявление по чл. 417 от ГПК по утвърдени от Министерство на правосъдието образци. Заявление може да изтеглите от Бланки и образци;

13. Възражение срещу заповед за изпълнение по утвърден от Министерство на правосъдието образец.  Възражението следва да Ви бъде връчено със заповедта за изпълнение, но за Ваше удобство можете да изтеглите от Бланки и образци;

 

Важно!

Постъпващите в съда документи на хартиен носител трябва да са написани четливо в препоръчителен формат А4 и по възможност напечатани.

Ксерокопията на документите по дела, които представяте на съда във всички случаи следва да са заверени, чрез изписване върху всеки документ на „Вярно с оригинала”, следвано от името и подписа на лицето, което прави заверката. В тези случаи, при поискване от съда, ще сте длъжни да представите оригинала или официално заверен препис на документа, а ако не го направите, документът се изключва от доказателствата по делото.

Обща регистратура

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 1, ст. 101

02 8955 695; Факс: 02 8955 611

Заповедна регистратура

Заповедна регистратура

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 1, ст. 126

02 8955 691

Деловодство - обезпечение на бъдещ иск

Деловодство - обезпечение на бъдещ иск

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 1, ст. 147

02 8955 697; 02 8955 698

Деловодство Граждански отделения

Работно време

 • Предвид епидемичната обстановка работното време с адвокати и граждани
 • е от 9:00 – 12:00 часа.

Деловодството на гражданските отделения се намира на  бул. "Цар Борис III" №54, ет. 1.

В ДЕЛОВОДСТВОТО МОЖЕТЕ ДА:

Направите справка по образувано гражданско дело;
Направите ксерокопие от документи по делo, срещу представяне на лична (адвокатска) карта (след писмено заявление, което се подава в регистратура);
Получите заверен препис от съдебен акт (след писмено заявление, което се подава в регистратура)

* Въззивна жалба и частна жалба се подават в „Регистратура”, където им се поставя входящ номер.

Горните услуги се извършват след представяне на личната Ви карта, когато се явявате в „Деловодство" лично или на пълномощно, ако сте упълномощен представител.

За да бъдете обслужен бързо, моля носете и съдебен документ, който да съдържа информация за номера и годината на делото

Указател на съдбените деловодства в гражданско отделение:

Деловодство

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 1 и ет. 3

Читалня №1

Съдебни състави: 24-33, 67, 88, 90, 113, 118-120, 123-128, 138, 140-145, 148, 150, 151, 153-157, 159, 161, 162, 166, 168, 171

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 1, ст. 145

02 8955 572

Читалня №2

Съдебни състави: 34-87, 89, 91, 92, 117, 139, 149, 158, 160, 163-165, 167, 169, 170, 172-180

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 3, ст. 384

02 8955 571; 02 8955 573

Каса

Каса

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 1, ст. 102

02 8955 727

Граждански отделения - Служба Архив

В Служба "Архив" се съхраняват:

Граждански дела с архивни номера от 2006 г. до 2016 г.;
Входящи регистри от 2005 г. до 2012 г.;
Описи от 2005 г. до 2011 г.;
Азбучници от 2005 г. до 2009 г.
Наказателни дела с архивни номера от 2006 г. до 2016 г.;
Описи от 2004 г. до 2008 г.
Документи и дела от 1935 г. до 2003 г., съгласно изискванията на Държавния архив
Делата на Трето гражданско отделение на СРС от 1983 г. до момента

Служба Архив

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 1

02 8955 569; 02 8955 605

Служба по връчване на призовки и съдебни книжа

Служба по връчване на призовки и съдебни книжа /Деловодство/

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 5

02 8955 537; 02 8955 541; 02 8955 542; 02 8955 551

Служба по връчване на призовки и съдебни книжа /Завеждащ служба/

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 5

02 8955 540

Граждански отделения - Приемна призовки

Приемна призовки

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 1, Архив, гише 1 и 2

02 8955 607

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация