C C C C A+ A A- X

Държавни съдебни изпълнители

Държавни съдебни изпълнители - Контакти

Държавните съдебни изпълнители се намират на: 
бул. „Цар Борис III” № 54

Ръководител на службата: ДСИ  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

/Приемен ден за граждани – вторник от 15:00ч. - 17:00 ч., със записване при секретаря на службата/

Секретар: завеждащ служба Златка Йотова

ет.5, стая: 535, тел: 02 895 5760

Регистратура ДСИ - ет.1, стая 117, тел: 02 895 5788


В регистратурата можете да:

 • Подадете молба за образуване на изпълнително дело, ведно с приложен оригинал на изпълнителен лист/ заповед за незабавно изпълнение;
 • Подадете жалба и възражение по изпълнителните дела;
 • Подадете молба за образуване на обезпечително производство, ведно с приложен оригинал на обезпечителна заповед;
 • Представите документи за внесените суми по изпълнителни дела;
 • Подадете молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела;
 • Подадете молба за извършване на проверка и издаване на удостоверение, съгласно Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
 • Подадете молба за издаване на заверен препис от документ по изпълнително дело - Как?
 • Подадете молба за ксерокопие от документ по изпълнително дело - Как?
 • Подадете наддавателно предложение за участие в публична продан;


В деловодството можете да:

 • Направите справка по висящо изпълнително дело – справка може да прави по всяко време всяка страна по делото или неин надлежно упълномощен представител
 • Получите заверен препис/ ксерокопие от документи по дело, след подадена молба в Регистратура
 • Намерите приключило дело, намиращо се в Междинен архив

Регистратура ДСИ

Държавни съдебни изпълнители (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 1, ст. 117

Регистратура ЧСИ

Държавни съдебни изпълнители (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 1, ст. 117

02 8955 654

Деловодство ДСИ

Държавни съдебни изпълнители (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 5, ст. 501

Георги Георгиев

Ръководител на службата

бул. „Цар Борис III” № 54

Държавни съдебни изпълнители - Деловодства

Работно време

 • Работно време на деловодствата: 9:00 – 17:00 ч. без почивка

Деловодства
/бул. Цар Борис III, №54, ет. 5, ст. 501/

Обслужва дела на съдебни изпълнители с участъци: 5 и 25

/бул. Цар Борис III, №54, ет. 5, ст. 501/

02 8955 768

Обслужва дела на съдебни изпълнители с участъци: 7

/бул. Цар Борис III, №54, ет. 5, ст. 501/

02 8955 781

Обслужва дела на съдебни изпълнители с участъци: 13 и 29

/бул. Цар Борис III, №54, ет. 5, ст. 501/

02 8955 772

Обслужва дела на съдебни изпълнители с участъци: 19

/бул. Цар Борис III, №54, ет. 5, ст. 501/

02 8955 795

Обслужва дела на съдебни изпълнители с участъци: 15 и 22

/бул. Цар Борис III, №54, ет. 5, ст. 501/

02 8955 786

Обслужва дела на съдебни изпълнители с участъци: 9 и 23

/бул. Цар Борис III, №54, ет. 5, ст. 501/

02 8955 785

Обслужва дела на съдебни изпълнители с участъци: 12 и 20

/бул. Цар Борис III, №54, ет. 5, ст. 501/

02 8955 793

Обслужва дела на съдебни изпълнители с участъци: 16 и 17

/бул. Цар Борис III, №54, ет. 5, ст. 501/

02 8955 791

Обслужва дела на съдебни изпълнители с участъци: 21 и 27

/бул. Цар Борис III, №54, ет. 5, ст. 501/

02 8955 796

Обслужва дела на съдебни изпълнители с участъци: 6

/бул. Цар Борис III, №54, ет. 5, ст. 501/

02 8955 771

Обслужва дела на съдебни изпълнители с участъци: 10 и 28

/бул. Цар Борис III, №54, ет. 5, ст. 501/

02 8955 751

ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Работно време

 • Приемно време: всеки делничен ден, с изключение на сряда: от 9:00 - 10:30 ч. и от 15:30 - 17:00 ч.
Държавни съдебни изпълнители - функции

Изпълнителният процес е предназначен да даде защита и да наложи санкция по повод липса на доброволно изпълнение, като достави дължимото на правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника по предписания от закона ред.

Основната функция на Съдебноизпълнителната служба е принудително изпълнение върху имуществото на длъжниците за събиране на парични задължения и изпълнение на непарични задължения чрез предвидени в Гражданския процесуален кодекс действия – изпълнителни способи.

Изпълнението на парични вземания включва следните способи – изпълнение върху движими вещи (запор, опис и продан чрез магазин или борса; чрез явен търг с устно наддаване или по реда на публичната продан на имот); изпълнение върху недвижими вещи (възбрана, опис и публична продан); изпълнение върху вземания на длъжници от трети лица се осъществява чрез запор на вземания, запор върху ценни книжа и запор върху дялове от търговски дружества, изпълнение върху вещи в съпружеска общност.

Изпълнението на непарични вземания включва способи като – принудително отнемане на вещи (предаване на движими вещи) и въвод във владение на недвижим имот. Изпълнението на определено действие като способ на принудително изпълнение се прилага в случаите, когато длъжникът е осъден да изпълни определено действие или да се въздържа от извършването на определено действие. С помощта на съдебния изпълнител взискателят получава нужното съдействие за изпълнение на съответното действие, респективно въздържане от извършване на постановеното в съдебното решение действие.

В правомощията на съдебния изпълнител е и предаването на деца и осъществяването на режима на свиждане с дете.

Във всички случаи, с изключение на изрично предвидените в закона, абсолютна предпоставка за започване на изпълнително производство и образуване на изпълнително дело е наличие на изпълнителен лист, издаден от съответния съд.


СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НЯМАТ ПРАВО ДА ДАВАТ КОНСУЛТАЦИИ!

В приемното време, при съдебните изпълнители можете да направите справки, които
не могат да бъдат извършени в съответното деловодство или да получите уточнения
по дадени указания от съдебния изпълнител.

*Държавните съдебни изпълнители не са съдии и нямат правораздавателни функции.

*Участък – означение, аналогично на съдебен състав. От февруари 2009 г. е изоставен 
принципа на райониране и делата се разпределят между съдебните изпълнители на случаен 
принцип.

Бойка Кирова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 22; Деловодител ДСИ Искра Димитрова

Владимир Дражев

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 7; Деловодител ДСИ Дора Панова

Георги Георгиев

Ръководител ДСИ

Участък 25; Деловодител ДСИ Ваня Величкова

Диана Иванова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 9; Деловодител ДСИ Виолета Добринова

Димитър Аврамов

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 10; Деловодител ДСИ Юлия Каранешева

Донка Генчева

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 12; Деловодител ДСИ Снежана Тулечка

Елена Тусова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 23; Деловодител ДСИ Виолета Добринова

Жана Петрова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 21; Деловодител ДСИ Милена Попова

Кирил Михайлов

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 5; Деловодител ДСИ Ваня Величкова

Красимир Даров

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 29; Деловодител ДСИ Милена Петрова

Лозетина Янкова

Държавен съдебен изпълнител

Участък 28; Деловодител ДСИ Юлия Каранешева

Мария Захова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 6; Деловодител ДСИ Костадинка Кулишева

Мария Колева

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 16; Деловодител ДСИ Бойка Лазарова

Мирослава Владимирова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 13; Деловодител ДСИ Милена Петрова

Наталия Глухарова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 19;

Петър Богданов

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 15; Деловодител ДСИ Искра Димитрова

Светослава Ценкова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 27; Деловодител ДСИ Милена Попова

Соня Соколова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 20; Деловодител ДСИ Снежана Тулечка

Стефка Алексиева

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 17; Деловодител ДСИ Бойка Лазарова

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация