C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Заместник-председателите и ръководители на отделения приемат граждани само след предварително записване, най-малко един ден преди приемното време, както следва:

За гражданските отделения - бул. Цар Борис III, №54, ст. 136, Бюро информация
За наказателното отделение - бул. Ген.М.Д.Скобелев, №23, ст. 401, Административен секретар

Останалите съдии не приемат граждани.

Александър Ангелов

Председател на Софийския районен съд

Боряна Петрова

Заместник - председател, ръководител на Първо гражданско отделение

Виолета Парпулова

Заместник - председател, ръководител на Наказателно отделение

Даниела Александрова

Заместник - председател, ръководител на Трето гражданско отделение

Мария Дончева

Заместник - председател по административните въпроси

Николай Чакъров

Заместник - председател, ръководител на Второ гражданско отделение

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангелина Паунова

Главен счетоводител

бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23

schetovodstvo@srs.justice.bg

Бойка Борисова

Съдебен администратор

бул. "Цар Борис III" №54; бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ №23

02 8955 700; 02 8954 600

boyka.borisova@srs.justice.bg

Венета Стоянова

Началник-служба "Регистратура"

бул. "Цар Борис III" №54, ст. 126

02 8955696

Veneta.Stoyanova@srs.justice.bg

Веселина Кръстева

Началник-служба "Съдебно деловодство - трето гражданско отделение"

бул. "Цар Борис III" №54, ст. 304

02 8955 103

veselina.krasteva@srs.justice.bg

Гергана Спасова

Началник-отдел "Финанси, имущество и човешки ресурси"

бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23; бул. "Цар Борис III" №54, ст. 540

02 8954 795; 02 8955 590

gergana.spasova@srs.justice.bg

Евгения Гачева

Началник на първа административна служба "Съдебни секретари - наказателно производство"

бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23, ст. 423

02 8954 500

evgenia.gacheva@srs.justice.bg

Елена Найденова

и.ф. Началник-служба "Наказателно деловодство"

бул. "Ген.Михаил Д. Скобелев" №23

02 8954 400

еlena.shebova@srs.justice.bg

Елизабет Недялкова

и.ф. Началник на втора административна служба "Съдебни секретари - наказателно производство"

бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23

02 895 4558

elizabet.stoimenova@srs.justice.bg

Златка Йотова

Завеждащ-служба "Съдебно деловодство ДСИ"

бул. "Цар Борис III" №54, ет.5, ст. 535

02 8955 760

zlatka.yotova@srs.justice.bg

инж. Марин Стойнов

Ръководител-сектор "Управление и контрол при стопанисването на съдебното имущество"

бул. "Цар Борис III" №54, ст. 521

02 8955

marin.stoynov@srs.justice.bg

Мариана Лекова

Административен секретар

бул. "Цар Борис III" №54;

02 8954 751

mariana.lekova@srs.justice.bg

Мария Душкова

Началник-служба "Съдебни секретари - гражданско производство"

бул. "Цар Борис III" № 54, ст. 341

02 8955 707

Mariya.Dushkova@srs.justice.bg

Мария Пенева

Началник-служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"

бул. "Цар Борис III" №54, ст. 539

02 8955 540

mariya.peneva@srs.justice.bg

Милена Смилкова

Началник-служба "Съдебно деловодство - първо гражданско отделение"

бул. "Цар Борис III" №54, ст. 339

02 8955 101

milena.smilkova@srs.justice.bg

Рая Константинова

Началник-служба "Архив"

бул. "Цар Борис III" №54

02 8955 605

raya.konstantinova@srs.justice.bg

Теменужка Джурина

Ръководител-сектор "Правно обслужване"

бул. "Цар Борис III" №54; бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23

02 8955 702; 02 8954 796

temenuzhka.djurina@srs.justice.bg

Цветанка Караиванова

"Бюро за съдимост"

бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23

tzvetanka.karaivanova@srs.justice.bg

Съдии по вписванията

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
В нея се извършва вписване на искови молби, с които се завеждат дела, касаещи права върху недвижими имоти и на постановените по тези дела съдебни актове.

Валентина Диманова- Славова

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Велислава Симова

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Веселка Жечева

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Делян Кръстанов

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Десислава Лозанова

Ръководител / Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Жанета Генкова

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Здравка Велинова

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Иванка Илиева

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Илиана Дикова

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Ирина Янакиева

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Йордан Раденков

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Катерина Вучкова

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Красимира Новакова

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Милован Миланов

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Надежда Коцева

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Нина Иванова-Грънчева

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Оля Стойкова

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Павлета Тасева

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Садифе Мехмедова

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. "Елисавета Багряна", №20

централа: 02 948 61 81

Снежина Монова

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

Харалампи Харалампиев

Съдия по вписванията

София, кв. ”Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20

централа: 02 948 61 81

ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Работно време

 • Приемно време: всеки делничен ден, с изключение на сряда: от 9:00 - 10:30 ч. и от 15:30 - 17:00 ч.
Държавни съдебни изпълнители - функции

Изпълнителният процес е предназначен да даде защита и да наложи санкция по повод липса на доброволно изпълнение, като достави дължимото на правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника по предписания от закона ред.

Основната функция на Съдебноизпълнителната служба е принудително изпълнение върху имуществото на длъжниците за събиране на парични задължения и изпълнение на непарични задължения чрез предвидени в Гражданския процесуален кодекс действия – изпълнителни способи.

Изпълнението на парични вземания включва следните способи – изпълнение върху движими вещи (запор, опис и продан чрез магазин или борса; чрез явен търг с устно наддаване или по реда на публичната продан на имот); изпълнение върху недвижими вещи (възбрана, опис и публична продан); изпълнение върху вземания на длъжници от трети лица се осъществява чрез запор на вземания, запор върху ценни книжа и запор върху дялове от търговски дружества, изпълнение върху вещи в съпружеска общност.

Изпълнението на непарични вземания включва способи като – принудително отнемане на вещи (предаване на движими вещи) и въвод във владение на недвижим имот. Изпълнението на определено действие като способ на принудително изпълнение се прилага в случаите, когато длъжникът е осъден да изпълни определено действие или да се въздържа от извършването на определено действие. С помощта на съдебния изпълнител взискателят получава нужното съдействие за изпълнение на съответното действие, респективно въздържане от извършване на постановеното в съдебното решение действие.

В правомощията на съдебния изпълнител е и предаването на деца и осъществяването на режима на свиждане с дете.

Във всички случаи, с изключение на изрично предвидените в закона, абсолютна предпоставка за започване на изпълнително производство и образуване на изпълнително дело е наличие на изпълнителен лист, издаден от съответния съд.


СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НЯМАТ ПРАВО ДА ДАВАТ КОНСУЛТАЦИИ!

В приемното време, при съдебните изпълнители можете да направите справки, които
не могат да бъдат извършени в съответното деловодство или да получите уточнения
по дадени указания от съдебния изпълнител.

*Държавните съдебни изпълнители не са съдии и нямат правораздавателни функции.

*Участък – означение, аналогично на съдебен състав. От февруари 2009 г. е изоставен 
принципа на райониране и делата се разпределят между съдебните изпълнители на случаен 
принцип.

Бойка Кирова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 22; Деловодител ДСИ Искра Димитрова

Владимир Дражев

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 7; Деловодител ДСИ Дора Панова

Георги Георгиев

Ръководител ДСИ

Участък 25; Деловодител ДСИ Ваня Величкова

Диана Иванова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 9; Деловодител ДСИ Виолета Добринова

Димитър Аврамов

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 10; Деловодител ДСИ Юлия Каранешева

Донка Генчева

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 12; Деловодител ДСИ Снежана Тулечка

Елена Тусова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 23; Деловодител ДСИ Виолета Добринова

Жана Петрова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 21; Деловодител ДСИ Милена Попова

Кирил Михайлов

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 5; Деловодител ДСИ Ваня Величкова

Красимир Даров

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 29; Деловодител ДСИ Милена Петрова

Лозетина Янкова

Държавен съдебен изпълнител

Участък 28; Деловодител ДСИ Юлия Каранешева

Мария Захова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 6; Деловодител ДСИ Костадинка Кулишева

Мария Колева

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 16; Деловодител ДСИ Бойка Лазарова

Мирослава Владимирова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 13; Деловодител ДСИ Милена Петрова

Наталия Глухарова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 19;

Петър Богданов

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 15; Деловодител ДСИ Искра Димитрова

Светослава Ценкова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 27; Деловодител ДСИ Милена Попова

Соня Соколова

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 20; Деловодител ДСИ Снежана Тулечка

Стефка Алексиева

Държавен Съдебен Изпълнител

Участък 17; Деловодител ДСИ Бойка Лазарова

ПРЕССЛУЖБА

ПРЕССЛУЖБАТА в Софийския районен съд работи от средата на месец януари 2002 г.

Правилата за работа на пресаташетата са еднакви във всички съдилища и са съобразени с медийната стратегия на съдебната система, изготвена и приета от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Пресслужба

тел: +3592 895 5556; тел. - информация: +3592 89 54 301; +3592 89 55 600

rositsa.ancheva@srs.justice.bg

Росица Анчева

Пресаташе

тел: 02 895 4785 факс: 02 895 5610

rositsa.ancheva@srs.justice.bg

Гражданско отделение - Информация

Работно време

 • Работното време с адвокати и граждани е от 9:00 – 17:00 часа.
Намира се:
бул. „Цар Борис III" № 54, етаж 1, стая 136
 
Предоставя цялостна информация относно дейността на съда, разположение и дейност на службите, услугите за граждани и адвокати, включително извършване на справки по дела, график за заседанията, информация за съдебни такси.

НА МЯСТО В ЦЕНТЪРА МОЖЕТЕ ДА:

 • Направите справка за Вашето дело – номер на дело, състав, информация за движението на делото;
 • Получите информация за всички служби на съда:
 • Къде се намират и какви услуги за граждани извършват;
 • Друга справочна информация: тел. номера, приемно време и др.;
 • Можете да получите декларации по чл. 9 от ЗЗДН.;
 • Получите информация за тарифи, съдебни такси и банкови сметки на съда;
 • Подадете предложения и оплаквания в кутия, определена за тази цел.

 

Информационен център

Граждански отделения (бул. "Цар Борис III" №54) ет. 1, ст. 136

02 8955 600

Наказателно отделение - Информация

Работно време

 • от 9:00 – 17:00 часа.
Намира се:
бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев", № 23, етаж 1, гише "Информация"
 
Предоставя цялостна информация относно дейността на съда, разположение и дейност на службите, услугите за граждани и адвокати, включително извършване на справки по дела, график за заседанията, информация за съдебни такси.

НА МЯСТО В ЦЕНТЪРА МОЖЕТЕ ДА:

 • Направите справка за Вашето дело – номер на дело, състав, информация за движението на делото;
 • Получите информация за всички служби на съда:
 • Къде се намират и какви услуги за граждани извършват;
 • Друга справочна информация: тел. номера, приемно време и др.;
 • Можете да получите декларации по чл. 9 от ЗЗДН.;
 • Получите информация за тарифи, съдебни такси и банкови сметки на съда;
 • Подадете предложения и оплаквания в кутия, определена за тази цел.

 

Информационен център

Наказателно отделение (бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23) ет. 1

02 8954 300

Обща администрация

Съдебен администратор

бул. "Цар Борис III" № 54

02 8955 700

Съдебен администратор

бул. "М. Д. Скобелев" № 23

02 8954 600

Административен секретар

бул. "Цар Борис III" №54, ет. 4

02 8954 751

Счетоводство

бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23, ет. 4

02 8954 372; 02 8954 373; 02 8954 374; 02 8954 375

Каса

бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23, ет. 1

02 8954 781; 02 8954 390; 02 8954 735

Човешки ресурси

бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" №23, ет. 4

02 8954 368; 02 8954 369

Ръководител сектор - управление и контрол при стопанисването на съдебното имущество

бул. "Цар Борис III" № 54, ет. 5, ст. 521

02 8955 568

Ръководител сектор - управление и контрол при стопанисването на съдебното имущество

бул. "Михаил Д. Скобелев" № 23

02 8954 790

Други

Любка Нерезова

Длъжностно лице по защита на личните данни

1463 София, бул. “Ген. М. Д. Скобелев” № 23

liubka.nerezova@srs.justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация