C C C C A+ A A- X

Образуване и протичане на изпълнително дело

Ако се насочите към държавната съдебноизпълнителна служба, трябва да подадете молбата си на "Регистратурата" намираща се на бул. „Цар Борис III”№ 54, ет. 1, ст.103.
   Примерен образец на молбата можете да получите в Информационния център на съда или да свалите от тук.
   Към молбата се прилага вносна бележка за внесена държавна такса за образуване на изпълнително дело в размер на 20 лева и др. държавни такси по сметка на Съдебноизпълнителна служба.
 

 

 

През какви фази минава изпълнителното производство?

 
І. Образуване на изпълнително дело и проверка на молбата
     При констатирани нередовности в молбата, на взискателя се дава възможност да ги отстрани в едноседмичен срок от получаване на съобщението за това. В молбата за образуване взискателят може да поиска от съдебния изпълнител, ако не му е известно имущество на длъжника, да събере сведения за него – наличие на сметки в банки, собственост върху недвижими имоти и МПС, получавани трудови възнаграждения и др.
 

Какви справки извършва съдебният изпълнител?

     По искане на взискателя, съдебният изпълнител прави справки за имуществото на длъжника в НАП, НОИ, КАТ, Агенция по вписванията, общини, банки и др. учреждения. За всяка справка се заплаща авансово и безкасово сума от 5 лева, а за цялостно проучване имущественото състояние на длъжника се заплаща такса от 50 лева по сметка на Държавен съдебен изпълнител за държавни такси. Съгласно новата ал. 4 на чл. 431 от ГПК за събиране на горната информация, необходима за съответното изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни мерки по него се дължи съответна такса /напр. към Агенция по вписвания, ПАМДТ и др./, чийто размер ще се указва допълнително от съдебния изпълнител в хода на изпълнителното производство.
 
     В молбата може да има и искане за налагане на запор и/или възбрана върху вещи или вземания на длъжника. За налагането им се заплащат държавни такси, съгласно раздел ІІ на Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
 
ІІ. Покана за доброволно изпълнение
Срокът за доброволно изпълнение на задължението е двуседмичен. Върху сумата, която длъжникът погаси в този срок, не се дължи таксата по чл. 53 от Тарифата.
 
ІІІ. Принудително изпълнение по начин, посочен от взискателя 
При липса на доброволно изпълнение от страна на длъжника в дадения му двуседмичен срок, съдебният изпълнител преминава към принудително изпълнение на задължението по посочения от взискателя начин.
 

Какви начини на изпълнение мога да посоча?
  • Запор върху вземания на длъжника за трудово възнаграждение/пенсия;
  • Запор върху вземания по банкови сметки;
  • Запор върху МПС;
  • Запор върху вземания за наеми и др.;
  • Запор, опис и продажба на движими вещи в дома/ седалището на длъжника;
  • ъзбрана, опис и публична продан на недвижими имоти.

     За реализирането на горните способи се заплащат държавни такси, съгласно Тарифа, информация за която може да получите в Информационния център на съда, в Съдебно изпълнителната служба и сайта на съда.
 
Важно е да знаете, че съдебният изпълнител не действа служебно, ако не поискате от него извършването на конкретни изпълнителни действия. Затова е много важно да отправите исканията си в молбата за образуване на изпълнително дело или в хода на делото. Ако не поискате извършване на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка, делото Ви ще бъде прекратено от съдебния изпълнител.
 
Внимание!
Определена категория вещи на длъжника са несеквестируеми. Това означава, че спрямо тях е недопустимо да се насочва принудително изпълнение. Такива са вещите за обикновена употреба на длъжника и семейството му, храна, горива за определен период от време, машини и съоръжения за упражняване на занятието или професията на длъжника, единственото жилище и др.
 
Изпълнение на парични вземания срещу държавни учреждения не се допуска. Паричните вземания срещу държавни учреждения се изплащат от предвидения за това кредит по бюджета им. Изпълнителният лист се предявява на финансовия орган на съответното учреждение. Ако няма кредит, висшестоящото учреждение предприема необходимите мерки, за да се предвиди такъв най-късно в следващия бюджет.
 
ІV. Удовлетворяване на кредиторите
1. Сумите, постъпили по изпълнителното дело от длъжника, от третото задължено лице, от наддавачи и купувачи по проданта и др. се внасят по сметка на съдебния изпълнител. Изплащането на дължимите на взискателя суми става въз основа на платежни нареждания на съдебния изпълнител, който отбелязва погасяването върху изпълнителния лист.
2. Присъдената движима вещ, която след поискване от съдебния изпълнител не е предадена доброволно от длъжника, се отнема принудително от него и се предава на взискателя.
3. Лицето, на което е присъден имот, се въвежда във владение, като съдебният изпълнител насрочва дата и час за въвода и уведомява страните. Ако длъжникът не напусне доброволно имота, той се отстранява принудително.
4. Ако длъжникът не изпълни едно действие, което е осъден да извърши и ако действието може да се извърши от друго лице, взискателят може да поиска от съдебния изпълнител да го оправомощи да извърши действието за сметка на длъжника.
5. Когато действието не може да се извърши от друго лице, а зависи изключително от волята на длъжника, съдебният изпълнител по искане на взискателя принуждава длъжника да извърши действието, като му налага глоба до 200 лева. Ако и след това длъжникът не извърши действието, съдебният изпълнител му налага последователно нови глоби до същия размер.
Когато пристъпва към изпълнение на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето, съдебният изпълнител кани длъжника да изпълни доброволно в определеното място и време, като поканата за доброволно изпълнение трябва да бъде връчена на длъжника по възможност две седмици, но не по-късно от една седмица преди определеното време за предаване на детето. В тридневен срок от връчването на поканата длъжникът трябва да съобщи на съдебния изпълител дали е готов да предаде детето в определеното място и време, какви пречки за своевременното изпълнение на задължението съществуват и в кое място и време е готов да предаде детето. За неизпълнение в срок на това задължение съдебният изпълнител налага на длъжника глоба до 400 лева и при необходимост постановява принудителното му довеждане.
Ако длъжникът не изпълни доброволно, съдебният изпълнител със съдействието на полицейските органи и кмета на общината, района или кметството отнема детето принудително и го предава на взискателя.
Ако длъжникът препятства изпълнението, полицейските органи го задържат и уведомяват незабавно прокуратурата.
 
Важно е да знаете, че:
Разноските по успешно реализирано изпълнително производство са в тежест на длъжника.
 
 

Горната информацията е предоставена за Ваше улеснение
и не представлява правен съвет!

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация