C C C C A+ A A- X

Описание на програмата

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО В СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

 
I. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
 
1. Участници в стажантската програма.
В програмата могат да участват само студенти от III-ти до V-ти курс от специалност „Право“ от Юридически факултет към УНСС и съдии от Софийски районен съд.
 
2. Продължителност на стажантската програма.
Стажантската програма се провежда два пъти през съответната учебна година:

 • за зимен семестър – от ноември до януари;
 • за летен семестър – от март до май.

3. Цел на стажантската програма.
Тази програма е извън предвидените задължителни стажове, които са предвидени за специалност „Право“ и нейното предназначение е да предостави възможност на студентите от ЮФ на УНСС да придобият практически знания и умения в рамките на практическото обучение. Целта е при изучаването на отделните правни дисциплини студентите да могат паралелно с усвояването на правната теория да придобият знания относно прилагането на нормите от съответния отрасъл в практиката. Освен това целта е и студентите да сътрудничат на съдиите от СРС при осъществяване на тяхната правораздавателна дейност, съобразно областта, в която се провежда стажа.
 
4. Дейности по програмата.
Стажантската програма обхваща следните области:

 • вещно право;
 • облигационно право;
 • наказателно право;
 • семейно и наследствено право;
 • търговско право;
 • трудово право;
 • граждански процес;
 • наказателен процес.

Студентите могат да провеждат своето практическо обучение само в една от областите, които са посочени и то съобразно дисциплините, които изучават през текущата учебна година.
Всеки студент ще работи само с един съдия, а всеки съдия може да има един студент или група от студенти. Всеки семестър от съответната учебна година съдиите предварително заявяват с какъв брой студенти желаят да работят. Всеки участващ съдия сам определя графика на стажуващите при него студенти, като се съобразява с лекционните и семинарните занятия на стажантите.  
 
5. Работа, която ще бъде възлагана на студентите.
Студентите ще имат възможност да работят с граждански или с наказателни съдии.
При работата им с граждански съдии от студентите ще се очаква:

 • да проверяват редовността на искови молби;
 • да изготвят проекти на доклади на дела;
 • да изготвят проекти на заповеди за изпълнение и изпълнителни листа;
 • да изготвят проекти на решения.

При работа с наказателни съдии от студентите ще се очаква:

 • да изготвят проекти на решения по административно-наказателни дела;
 • да изготвят проекти на мотиви към присъди по наказателни дела.

Съдиите ще преценяват работата, която възлагат на студентите, така че изпълнението й да не отнема на конкретния студент повече от 10 часа на седмица. При желание от студентите, те ще могат да посещават редовни съдебни заседания и спогодителни заседания, но времето, което те отделят за тях, няма да им се отчита при изпълнението на седмичната 10-часова работа.
 
6. Финансиране.
За стажантската програма на студентите от ЮФ към УНСС и за съдиите от СРС не е предвидено финансиране. Дейностите, които се извършват от стажантите и съдиите са напълно безвъзмездни и се основават на доброволност и на желанието за взаимопомощ и сътрудничество.
 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ

Студентите, желаещи да участват в програмата, следва:

1. Към момента на подаване на молбата за участие в стажа да са записали съответния семестър за IIIIV или V курс на специалност „Право“ в Юридическия факултет към УНСС.
Молби за участие могат да подават студенти, които изучават съответната дисциплина в рамките на текущата година. Допустимо е участие само в една от областите.
Изисквания за участие в стажа:

 • да са положени успешно всички изпити до момента;
 • кандидатите да имат среден успех не по-малко от мн. добър (5.00) от всички изпити до момента.

2. Да притежават следните умения:

 • добре да изразяват мислите си писмено;
 • отлична писмена грамотност;
 • добра компютърна грамотност (работа с Word, Апис, Сиела или друга правно-информационна програма).

3. Да притежават следните качества:

 • отговорност;
 • прецизност;
 • адаптивност;
 • креативност;
 • желание да учат нови и непознати неща.

 
III. ДОКУМЕНТИ И СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 
1. Необходими документи за кандидатстване.
Студентите, желаещи да участват в стажантската програма, трябва да подадат молба в свободен текст, адресирана до декана на Юридическия факултет в УНСС.
В молбата се посочват задължително:

 • областта, за която кандидатства студента;
 • телефон на кандидата;
 • E-mail на кандидата;
 • изчислен среден успех.

Към молбата се прилагат:

 • копие от студентската книжка, с всички оценки от изпитите до момента;
 • разпечатка от Web-student с положените изпити до момента и изчислен среден успех.

2. Срок за подаване на документите.
Документите за участие в стажантската програма се подават до 15 октомври (за стажа през зимен семестър) и до 20 февруари (за стажа през летен семестър) в канцеларията на ЮФ към УНСС.
 
3. Процедура по подбор на кандидатите и тяхното класиране.
Броят на студентите, които ще участват в стажантската програма, се определя предварително от съдиите от СРС в зависимост от това колко стажанти може да обучава всеки един съдия.
Подборът се извършва от преподаватели от ЮФ към УНСС. Основният принцип за извършване на подбора е подреждане на кандидат-стажантите според най-висок среден успех и според областта, която са посочили за провеждане на стажа. След запълване на бройките във всички области на стажа, се изготвя списък, който се изпраща на координатора за СРС. Координаторът разпределя класираните студенти на участващите в стажа съдии от съответното гражданско или наказателно отделение. Окончателният списък с класираните студенти и разпределението им към определени съдии се обявява на сайта на СРС, раздел „Стаж на студенти от УНСС“ и на сайта на ЮФ към УНСС.
Участвалите в стажантската програма ще получат свидетелство (сертификат), издаден съвместно от ЮФ към УНСС и СРС.
 
 
IV. В СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА УЧАСТВАТ СЪДИИ ОТ СРС

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация