C C C C A+ A A- X

Заповеди

ЗАПОВЕД
№ АС-140

гр. София, 03.08.2015 година

 

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, за идентифициране на съдебните служители при изпълнение на трудовите им функции е цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията на Софийския районен съд и за улесняване реализирането на дисциплинарната отговорност при нарушения на трудовата дисциплина,

НАРЕЖДАМ:

Считано от 01.09.2015 г. всички държавни съдебни изпълнители и служители в администрацията на Софийския районен съд при изпълнение на трудовите им функции, независимо дали се намират в съдебната сграда или извън нея, да носят служебна карта за идентификация (бадж), която съдържа две имена, длъжност и звеното от администрацията, към което принадлежат.
Служебната карта за идентификация да бъде поставена от лявата страна на дрехата, така че да позволява безпрепятственото й възприемане от околните. Изключение се допуска единствено за лицата, на които по медицински съображения е разрешено да поставят картата на друго място, като това не следва да засяга възможността за безпрепятственото й възприемане.
Не се разрешава самоволната подмяна и поставянето на карти за идентификация, различни от получените срещу подпис.
При водене на телефонни разговори, а и винаги при поискване, независимо от наличието на служебна карта за идентификация, държавните съдебни изпълнители и съдебните служители да се идентифицират чрез посочване на две имена по лична карта, длъжността и звеното от администрацията, към което принадлежат. При възникнал спор съдебните служители са длъжни да посочат и две имена, длъжността и работното място на прекия им ръководител.

Препис от заповедта да се връчи срещу подпис на всички служители и държавни съдебни изпълнители в СРС - за изпълнение, и да се постави на видно място в служби: ,,Регистратура“, „ Съдебно деловодство“, „Архив“, „Бюро съдимост“, както и да се публикува на сайта на съда

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД:
/МЕТОДИ ЛАЛОВ/ ЗАПОВЕД
№ AC- 128

гр. София, 20.07.2015 година

 

Ha основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка е осигуряване противопожарната защита

и чистотата на съдебното имущество,

НАРЕЖДАМ:
 

Забранявам тютюнопушенето в границите на съдебния имот на бул. „Цар Борис III” № 54 (в пространството/терена  между съдебната сграда и оградата).

Нарушителите да бъдат отстранявани незабавно от съдебния имот от служителите на Главна дирекция „Охрана“.

На нарушителите - служители на Софийския районен съд, ще бъдат налагани дисциплинарни наказания.

Тази заповед не се отнася за случаите по чл. 56, ал. 1 и 2 от Закона за здравето, както и за случаите, предмет на регулиране от нормативните актове, касаещи дейността на Главна дирекция „Охрана“ във връзка за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти.


Препис от заповедта да се връчи на всички съдии, държавни съдебни изпълнители и служители в СРС, както и на директора на Областна дирекция ,, Охрана-София “ - за изпълнение.
Заповедта да се публикува на сайта на съда и да се постави на видни места в близост до централния вход на сградата на бул. ,,Цар Борис III” № 54.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД:
/МЕТОДИ ЛАЛОВ/


З А П О В Е Д

№АС-123/11.08.2014г.

 Във връзка с измененията и допълнението на Правилника за вписванията (Дв. бр. 63/01.08.2014 г.) и за подобряване на организацията на работата на съдиите по вписванията при Софийския районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт,

НАРЕЖДАМ:

 1. Ръководителят на съдиите по вписванията или определен измежду съдиите по вписванията дежурен съдия по вписванията ежедневно да разпределя на случаен принцип чрез специализиран софтуер всички актове подлежащи на вписване, отбелязване и заличаване, записани последователно по реда на постъпването  им  във  входящия  регистър до  15:30  ч.,  като се осигурява изравняване броя на разпределените актове между съдиите по вписванията. Ръководителят на съдиите по вписванията може да изключи временно от последващи   разпределения  на  актове съдия  по  вписвания,   на  когото  е разпределен акт с особена фактическа и правна сложност.   
 2. Ръководителят   на   съдиите   по   вписванията   да   осигурява   по предварителен график ежедневно дежурство от двама съдии по вписвания едновременно за приемане на записаните заявления в регистъра за писмени справки, окомплектовани от страна на Службата по вписванията с персонални справки и копия от вписани актове и разпореждане в закрито заседание за издаване на удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот (по чл. 47 от Правилника за вписванията).
 3. Ръководителят на съдиите по вписванията да изготвя ежемесечен график за всички съдии по вписванията, в който да е определен един съдия по вписванията, по чието разпореждане за съответния работен ден да се издават: заверени  преписи от актове,  удостоверения за вписвания, отбелязвания  и заличавания за лице (по чл. 46 от ПВ), удостоверения и писма, по молби постъпили по пощата, искания във връзка с приетия архив на лишения от правоспособност нотариус с рег, № 258 в регистъра на Нотариалната камара, както и всички нотариални производства по повод на налични завещания и съответните регистри на завещания, и издаване на актове по дела на ЖСК, съхранявани в архива на Агенцията по вписвания като довършителни производства.

Приетите и докладвани молби от Службата по вписвания за изброените производства в т. 3 да се разглеждат от определения по график съдия по вписванията в закрито заседание за разпореждане,

Постъпилите по пощата молби и писма, по които се иска вписване, отбелязване и заличаване, да бъдат записвани във входящия регистър и разпределяни по т. 1 от настоящата заповед.

 1. Определените по т. 2 и т. 3 съдии по вписванията да не бъдат включвани в разпределението на актовете по т. 1 от настоящата заповед.
 2. Определям  общо  работно време на съдиите по  вписванията  при Софийския районен съд от 09:00 часа до 17:30 часа на всеки работен ден.
 3. Заповедта  влиза  в  сила  от   12.08.2014  г.  и  отменя  заповедите, регламентиращи организацията на работата на съдиите по вписванията, както следва: Заповед №: АС - 32/ 02.02.2009 г; Заповед №: АС-190/10.07.2009 г.; Заповед №: АС-315/16.12.2009 г.; Заповед №; АС-21/05.02.2010 г. и Заповед №: АС-22/05.02.2010Г.

Копие от заповедта да се връчи на всички съдии по вписванията и на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията - за сведение, като изпълнението й възлагам на ръководителя на съдиите по вписванията при Софийския районен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД:

/МЕТОДИ ЛАЛОВ/

 


ЗАПОВЕД

№АС-89

гр. София, 19 юни 2014година

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и при изпълнение на разпоредбите на Правилника за администрацията в съдилищата във връзка с разглеждания голям брой дела и с оглед предстоящото преместване на дейността по граждански дела в сградата на бул. „Цар Борис III" № 54

НАРЕЖДАМ:

 1. Да се извърши пълна инвентаризация в деловодствата на Софийския районен съд за времето от 23.06.2014 година до 11.07.2014 година включително.
 2. През посочения период справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите се дават в деловодствата от 14,00 ч. до 17,00 ч.
 3. Всички спрени и оставени без движение дела с жалби и молби да се докладват на председателите на съдебните състави в срок до 02.07.2014 г.
 4. Да се прегледат всички подлежащи на архивиране дела и да се архивират.
 5. Съдебните деловодители да съставят описи на всички дела /по състави/ по приложения образец. Същите да се съгласуват със съответния съдебен статистик, ръководител на съответното деловодство и да се представят на съдиите за проверка и сверяване с отразените висящи дела по индивидуалните им графици за съдебни заседания.
 6. Да се извърши проверка за изискуемост на определените възнаграждения за вещи лица и на определените като освободени гаранции по предоставените от отдел „Финанси, имущество и човешки ресурси" списъци.
 7. В Държавен съдебен изпълнител да се извърши пълна инвентаризация на делата, включваща и перемпция. Да се направят описи на делата по участъци от съответните деловодители по приложения образец. Същите да се съгласуват с държавните съдебни изпълнители.
 8. През периода на инвентаризация не се разрешава ползването на отпуск на съдебните служители.
 9. Ръководителите на съдебни деловодства при СРС, в срок до 15.07.2014 г. да представят доклад за извършената инвентаризация и предприетите действия за отстраняване на констатираните пропуски, съгласуван със съответния Заместник председател на СРС.
 10. Комисия с Председател: Маргарита Веселинова - младши специалист и членове: Диана Благоева - младши специалист и Ели Арабаджиева - съдебен деловодител, да извърши проверка на веществените доказателства по чл. 126 от ПАС.
 11. Председателят на комисията по т. 10, в срок до 11.07.2014 г. да представи протокол за извършената проверка и доклад за предприетите действия по чл. 127 и чл. 128 от ПАС.
 12. Ръководителите на деловодства ежедневно да контролират нанасянето на необходимата информация в съответния образец за съставите в отделението и обобщената информация да представят на съдебния администратор.
 13. Изпълнението на заповедта възлагам на съдебните деловодители и съдебните секретари на съответните състави, на съдебните архивари и на статистиците при Софийския районен съд и на посочените в т. 10 съдебни служители
 14. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на съдебния администратор на
  Софийския районен съд.                                                                         ..

Копия от заповедта да се връчат на заместник - председателите, съдебния администратор,
завеждащ службите и ръководителя на Държавните съдебни изпълнители, за сведение и
изпълнение.                                                                                         

                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/МЕТОДИ ЛАЛОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС - 198

гр. С о ф и я, 21 декември 2013 година

Във връзка с организацията на работа в Трето гражданско отделение на Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Считано от 02.01.2014 г. възлагам на 82, 85, 88 и 90 състави да разглеждат дела от компетентност на І ГО, като довършат разпределените им до 31.12.2013 г. дела.
 2. Считано от 02.01.2014 г. възлагам на 81, 87 и 113 състави да разглеждат дела от компетентност на ІІ ГО, като довършат разпределените им до 31.12.2013 г. дела.
 3. Считано от 02.01.2014 г. съдиите на 80, 84, 86, 89, 91 и 117 състави да продължат да разглеждат дела от компетентност на ІІІ ГО, с изключение на заповедни производства и дела по чл. 422 от ГПК, като довършат разпределените им до 31.12.2013 г. дела.
 4. Дежурните съдии в ІІІ ГО да се определят съгласно предварително утвърден от ръководителя на отделението график за полугодието.
 5. Дежурните съдии на 80, 84, 86, 89, 91 и 117 състави се произнасят по молби, постъпили по дела на отсъстващ по уважителни причини съдия на съставите по т. 3:

- по дела, които се разглеждат по реда на бързото производство, включително и насрочване на дела по тези производства (чл. 312 вр. чл. 310 от ГПК);

- по дела по ЗЗДН, включително насрочване на обездвижени дела по ЗЗДН и издаване на заповеди за незабавна защита;

- за привременни мерки, включително при нужда насрочване на заседание за разглеждане на молбата;

- по дела за приемане и отказ от наследство (чл. 49, ал. 1 и чл. 52 от ЗН) и за назначаване на особен представител;

- по дело по чл. 130, ал. 3 от СК;

- по молби за издаване на преписи от съдебни книжа;

- подписване на съдебни удостоверения и писма, включително до Агенцията по вписванията;

- за изпращане на делото на друг съд след връщане на последния препис от въззивна или частна жалба или молба за отмяна;

- за издаване на изпълнителен лист по влезли в сила решения.

 1. Дежурните съдии посещават „Стара архива” по график, определен от ръководителя на отделението.
 2. Постъпилите дела от компетентност на ІІІ ГО считано от 02.01.2014 г. да се разпределят в сградата на ул. „Съборна” № 9 между съдиите на 80, 84, 86, 89, 91 и 117 състави, като при отсъствие на съдия по уважителни причини за дела по реда на чл. 310 от ГПК и по ЗЗДН се използва опцията в Системата за разпределение на делата на случаен принцип „не участват”.
 3. При отсъствие на съдиите на 81, 82, 85, 87, 88, 90 и 113 съставимолбите по т. 5 по разпределените им до 31.12.2013 г. дела се разглеждат от съдия, определен по график от ръководителя на ІІІ ГО.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съдиите по т. 1-3 и съответните съдебни служители, завеждащи служби в Трето гражданско отделение, като изпълнението и контрола й възлагам на ръководителя на ІІІ ГО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД: 

          ______________

                                                                           / МЕТОДИ ЛАЛОВ /


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС -106

гр. С о ф и я, 17  април  2009 година 

                        На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М:

                        При изпращане на призовки за съдебни заседания по наказателни дела от общ характер до служители на МВР в качеството им на свидетели, в призовката да се посочва, освен номер на наказателното дело, и номера на заявителския материал на съответното РПУ.

                        Копие от заповедта да се връчи на всички деловодители от наказателното отделение на Софийски районен съд за сведение и изпълнение.

                        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-председателя и ръководител на Наказателно отделение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


 З  А  П  О  В  Е  Д

 № АС - 103

 гр. С о ф и я, 14  април  2009 година

            Във връзка с организацията на работа в Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М:

            За изпълнение на съдебни поръчки по граждански дела, отправени до Софийски районен съд от български и чуждестранни съдилища, да се образуват частни граждански дела съгласно чл.80, ал.1, т.6 ПАРОВАС, които да се разпределят между съдиите от Второ гражданско отделение на принципа на случайния подбор чрез софтуерната система за разпределение на делата, разработена от ВСС.

            В случаите, при които съдебната поръчка не е свързана с връчване на съдебни книжа по реда на Раздел І от Глава 56 ГПК, образуваните частни граждански дела да се разпределят на дежурните съдии от Второ гражданско отделение по график, изработен от заместник-председателя и ръководител на отделението.

            За изпълнение на съдебни поръчки по наказателни дела, отправени до Софийски районен съд от български и чуждестранни съдилища, да се образуват частни наказателни дела съгласно чл.80, ал.1, т.3 ПАРОВАС, които да се разпределят между съдиите от Наказателно отделение на принципа на случайния подбор чрез софтуерната система за разпределение на делата, разработена от ВСС.

            Препис от заповедта да се връчи на заместник-председателите и ръководители на отделения и на разпределящите съдии за сведение и изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

 № АС - 102

 гр. С о ф и я, 14  април  2009 година

            Във връзка с организацията на работа в Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М:

            При получаване в Служба „Деловодство” на съдебни книжа от лица, призовани чрез залепване на уведомление по реда на чл.47 ГПК, да се попълва разписка по утвърден образец, приложен към настоящата заповед.

            Препис от заповедта да се връчи на заместник-председателите и ръководители на отделения, завеждащите служби „Деловодство”, административния секретар и на всички деловодители за сведение и изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/

  РАЗПИСКА

 

            Днес,………….., в канцеларията на Софийски районен съд, долуподписаният……………………………………………- ответник по гр.д.№…./….г. по описа  на СРС, ….състав, с адрес:………………………………………………………..,

чрез законния представител………………………………, чрез пълномощника…………………………………………., получих по реда на чл.47, ал.2 ГПК преписи от исковата молба и приложенията по посоченото гражданско дело.

 

 Получател:…………….                                                          Връчител:………………


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС - 101

гр. С о ф и я, 14  април  2009 година

 

            Във връзка с организацията на работа в Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

 

Н А Р Е Ж Д А М:

            Във всички случаи, при които страна или неин упълномощен представител се запознава по реда на чл.77, ал.1 ПАРОАВАС в служба „Деловодство” с дело, по което е постановен подлежащ на съобщаване съдебен акт, който към момента на справката не е съобщен на съответната страна, деловодителят на съдебния състав да предоставя делото за справка само при уведомяване на страната или представителят й за съответния съдебен акт, което да бъде удостоверено с подпис на уведоменото лице и на деловодителя с обозначаване на датата.

            В случай, че съдебният акт подлежи на обжалване и е постановен по дело, за което са приложими разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс /в сила от 01.03.2008 г./, заедно с уведомяването деловодителят да връчва на страната или на нейния представител и копие от подлежащия на обжалване съдебен акт, съгласно чл.7, ал.2 ГПК.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-председателите и ръководители на отделения.

            Настоящата заповед влиза в сила от 07.05.2009 година.

            Препис от заповедта да се връчи на заместник-председателите и ръководители на отделения, завеждащите служби „Деловодство”, административния секретар и на всички деловодители за сведение и изпълнение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


 З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС - 94

гр. С о ф и я, 02  април  2009 година

 

            Във връзка с констатирана незаконосъобразна практика адресираните съобщения и съдебни книжа до държавни учреждения и техните поделения да се връчват по пощата с известия-обратни разписки и на основание чл. 80, ал.1, т. 1 от Закона за съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М:

            Адресираните до държавни учреждения и техните поделения съобщения и съдебни книжа, изготвяни от съответните съдебни секретари и деловодители, да се изпращат за връчване на служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” по общия ред, като само по разпореждане на съдия призоваването да се извършва по друг ред.

            Връчването на съобщения и съдебни книжа на държавни учреждения и общини да се извършва само в работно време, на служител, натоварен да ги приема.

            Копие от заповедта да се връчи на заместник-председателите, съдебните секретари, съдебните деловодители и призовкарите, както и на ръководителя на служба „ВПСК” за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на административния секретар и на завеждащите служби в съответните деловодства.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС - 91

гр. С о ф и я, 01  април  2009 година

                        Във връзка с необходимостта от подобряване на организацията по вписване на искови молби и съдебни актове от съдиите по вписванията при Софийския районен съд и на основание чл.80, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М:

                        Вписването на искови молби, на молби за изменение на иска и на определения за прекратяване на производства, по които е вписана исковата молба, както и на обезпечителни заповеди за налагане на възбрана върху недвижим имот и на определения за отмяна на наложената възбрана, да се извършва въз основа на нарочно съпроводително писмо, подписано от съдия. Съпроводителните писма да се изготвят в 2 екземпляра, като оригиналът се изпраща на съдиите по вписвания и се подрежда заедно с подлежащия на вписване акт, а копието остава по делото.

                        Преписите от влезли в сила решения, определения и разпореждания да се подписват от съдия и деловодител. В случай, че съдебният акт съдържа повече от 1 лист, печат да се поставя и на мястото, където се скрепват един към друг последователните листове.

                        Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички съдии, съдии по вписванията и деловодители в Софийски районен съд.

                        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-председателите и ръководители на отделения и на ръководителя на съдиите по вписвания при Софийски районен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС - 87

 гр. С о ф и я, 30  март  2009 година

 

Във връзка с организацията на работа в Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М:

 1.               В първия работен ден на всяка календарна година, системният администратор на Софийски районен съд, да „нулира” статистическите данни за разпределените дела за минал период на съответното място в софтуерната програма на ВСС за разпределение на дела за всяко от отделенията в съда.
 2. В случаите, когато съдебен състав е бил без титулярен съдия за продължителен период от време и впоследствие бъде зает, натоварването при разпределението на делата на този състав да се увеличава поетапно, по преценка на разпределящия, чрез постепенно увеличаване на процента на натоварване, с оглед осигуряване на равномерно постъпление на нови дела на този състав.
 3. Във всички случаи, когато съдия от състава на СРС отсъства за срок, по дълъг от 3 работни дни на установено в закона основание /разрешен от административния ръководител отпуск или болничен лист за домашно лечение поради временна неработоспособност, командировка и др./, звено „Човешки ресурси” да уведомява ръководителя на съответното отделение, с оглед съобразяване на отсъствието на съдията с разпределението на делата в отделението за съответния период.

                        Копие от заповедта да се връчи на ръководителите на отделения и на съдиите Величка Маринкова и Мариана Георгиева, както и на звено „Човешки ресурси” за сведение и изпълнение.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

 № АС - 80

 гр. С о ф и я, 24  март  2009 година

             На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с постъпили докладни от заместник-председателите и ръководители на І-во и ІІІ-то граждански отделения и с оглед необходимостта от осигуряване на равномерно разпределение на постъпващите дела между съдиите от трите граждански отделения

Н А Р Е Ж Д А М:

            Считано от 25.03.2009 година системният администратор на Софийски районен съд да извърши нулиране на броя разпределени дела за минал период за Първо, Второ и Трето граждански отделения в софтуерната програма на Висшия съдебен съвет за разпределение на делата на случаен принцип.                      

Копие от заповедта да се връчи на заместник-председателите и ръководители на трите граждански отделения, на съдия Мариана Георгиева и на системния администратор за сведение и изпълнение.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС -61

гр. С о ф и я, 04  март  2009 година

                        На основание чл. 80, ал.1, т. 6 от Закона за съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М:

 1.                        Постановените откази на съдиите по вписвания при Софийски районен съд да се съобщават на заинтересованите лица от служителите в служба „ВПСК” при СРС по общия ред за връчване на призовки и съобщения.
 2.   Подготвените за изпращане съобщения за постановените откази да бъдат предавани на служба „ВПСК” срещу подпис на служител от същата, като по същия начин бъде удостоверявано връщането на оформените съобщения при съдиите по вписванията.

                       Препис от заповедта да се връчи на Ръководителя на съдиите по вписвания и ръководителя на служба „ВПСК” за сведение и изпълнение.

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС -58

 гр. С о ф и я, 26  февруари  2009 година

            Във връзка с подобряване на организацията на работа в деловодството на наказателното отделение на Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал.1, т. 1 от Закона за съдебната власт

Н А Р Е Ж Д А М:

 1.   Достъпът до делата, насрочени в открито съдебно заседание, да се извършва както следва:

            - от 8-я до 6-я ден, вкл., преди датата на съдебното заседание, делата да са на разположение на СРП;

            - от 5-я до 3-я ден вкл., преди датата на съдебното заседание, делата да са на разположение на останалите страни и техните представители в деловодството на наказателно отделение;

            - първия и втория ден преди датата на съдебното заседание делата да са на разположение на съдията-докладчик.

            Препис от заповедта да се връчи на деловодителите в наказателното отделение за сведение и изпълнение.

            Копие от заповедта да се изпрати на Районния прокурор на гр. София и на Председателя на САК за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС – 53

 гр. С о ф и я, 23 февруари 2009 година

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и с оглед необходимостта от подобряване на организацията на работа в Софийски районен съд

З А П О В Я Д В А М:

 1.            Деловодителите от трите граждански отделения да дават устни справки по дела във времето от 9.00 часа до 15.00 часа. В периода от 15.00 часа до 17.00 часа справки по дела да се дават от деловодители по график, изготвен от съответните завеждащ служби, на специално обозначени дежурни гишета. Дежурните гишета в първо гражданско отделение са постоянни, а във второ и трето граждански отделения-определени за деня от съответния завеждащ деловодство. Справки по телефона да се дават от деловодителите на съставите само във времето от 15.00 часа до 17.00 часа.
 2. Всички насрочени в открити съдебни заседания дела на първо и второ граждански отделения да се съхраняват в адвокатска стая, където да се дават справки от 9.00 часа до 17.00 часа.
 3.   Деловодителите и секретарите на съставите в трите граждански отделения да описват изготвените призовки и съобщения на утвърдени от Председателя на съда бланки, като получаването на призовките и съобщенията от служба „ ВПСК” да се извършва в съответните деловодства срещу подпис на приемащия служител, определен от ръководителя на служба „ВПСК”.
 4. Предаването в служба „ВПСК” на призовките, написани от съдебните секретари, да се извършва от деловодителите на съответните състави по реда на т.3. Призовките и съобщенията, оформени от призовкарите при служба „ВПСК”, да се връщат в деловодствата от служителя на „ВПСК” срещу подпис на съответния деловодител. Попълнените описи за получени и върнати призовки и съобщения да се съхраняват от деловодителите на съответните съдебни състави.
 5. В края на работния ден деловодителите да изготвят ксерокопия от попълнения за деня опис, които да се предават заедно с призовките за деня на служба „ВПСК”.
 6. Изготвянето на ксерокопия от съхраняваните дела в деловодствата на наказателно, първо и второ граждански отделения и адвокатската стая да се извършва само на копирните машини, разположени в помещенията на деловодствата и адвокатската стая, както и в коридора пред тях.
 7. ЗАБРАНЯВАМ изнасянето на дела от адвокати и граждани извън посочения участък, специално обозначен на място с указателни надписи.
 8. Съдебните секретари на съставите от трите граждански отделения да извършват всички действия по администрирането на делата по чл. 410 и чл. 417 ГПК- включително докладване делото на съдията и уведомяване на страните за постановените съдебни актове, както и да изпълняват всички разпореждания на съдията в това производство. Съхраняването на тези дела и даването на устни справки по тях да се извършва от деловодителите на съответните съдебни състави.
 9. Производствата по молби за обезпечаване на бъдещи искове, разпределяни на съдиите от първо гражданско отделение, да се съхраняват от нарочно определен служител, който да извършва деловодната работа по тези дела, включително изпращането на призовки и съобщения, даването на справки от 9.00 до 17.00 часа и докладване на съдия.
 10. Действията по архивиране на делата в първо, второ и трето граждански отделения, след като съответният съдия е направил отбелязване за влизане в сила на приключващия производството съдебен акт, да се извършват от нарочен служител– архивар, определен от административния секретар на СРС.

            Настоящата заповед влиза в сила от 04.03.2009 г.

            Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-председателите и ръководители на съответните отделения, както и на административния секретар.

            Преписи от заповедта да се връчат на ръководителите служби „Деловодство” в наказателно и трите граждански отделения, ръководител служба „Връчване на призовки и съдебни книжа”, ръководител служба „Съдебни секретари” и на всички деловодители и секретари от тези служби, както и на заместник-председателите за сведение и изпълнение.

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС - 46

 гр. С о ф и я, 16  февруари  2009 година

            Във връзка организацията на работа в Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

З А П О В Я Д В А М:

 1.            Считано от 17.02.2009 г. в Служба „Регистратура” да се води отделен входящ дневник за всички документи, които се образуват в дела.
 2.   При постъпване на молбата/заявлението, служителите от служба  „Регистратура” да въвеждат в СУСД следните данни: входящ номер, дата на постъпване, страните по делото, адресите им, пълномощниците им, ЕГН/БУЛСТАТ, като входящият дневник се образува чрез подреждане на разпечатките от СУСД за съответния ден.
 3.   Считано от 17.02.2009 година описната книга за граждански дела – първа инстанция в първо и второ граждански отделения да се води чрез подреждане на разпечатките от СУСД за съответния ден, като завеждащите съответното деловодство въвеждат данни за дата на образуване на делото, номер на делото, състав и индекс, като бързите производства бъдат обозначавани с абревиатурата БП в графата „ статистически код”.
 4. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на административния секретар.

            Препис от заповедта да се връчи на административния секретар и на завеждащите служби „Регистратура” и „Деловодство” за сведение и изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

 № АС -43

гр. С о ф и я, 13 февруари 2009 година

На основание чл. 80, ал.1, т. 1 от Закона за съдебната власт

З А П О В Я Д В А М :

 1.               Входящият номер върху молбите за обезпечаване на доказателства и върху исковите молби, в които са обективирани молби за обезпечаване на иска, да се изписва в червен цвят, като на първата страница се поставя щемпел „Бързо производство”.
 2. Данните от производствата по т. 1, постъпили до 17.00 часа, се въвеждат в СУСД незабавно и се предават на куриерите за доклад на ръководителите на съответните граждански отделения, които ги образуват в дела и разпределят в деня на постъпването им в съда.
 3.   Завеждащите служби „Деловодство” обработват незабавно горепосочените дела и осигуряват докладването им на определения съдия до края на работния ден, в който са им предадени от ръководителите на отделения.

 Копия от заповедта да се връчат на заместник-председателите и ръководителите на трите граждански отделения, завеждащ служби „Деловодство” и „Регистратура”, както и да се доведе до знанието на всички деловодители и куриери.

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


  З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС -36

 гр. С о ф и я, 05  февруари  2009 година

            Във връзка с организацията на работа в Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

З А П О В Я Д В А М:

            При връщане на наказателните дела от общ характер и тези по чл. 78а НК, изпратени по протест на прокуратурата в по-горна съдебна инстанция, копия от постановените по реда на инстанционния контрол актове да се предоставят на Софийска районна прокуратура.

            Копие от заповедта да се връчи на завеждащ служба М. Топалева за изпълнение и да се изпрати на СРП за сведение.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС – 33

 гр. С о ф и я, 03 февруари 2009 година

                        Във връзка с подобряване организацията на работа на държавните съдебни изпълнители при Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт

З А П О В Я Д В А М :

 1.   Считано от 09.02.2009 година постъпващите в Държавен съдебен изпълнител молби за образуване на изпълнителни дела да се разпределят между държавните съдебни изпълнители от Ръководителя им или определен от Председателя на съда негов заместник чрез компютърна програма за разпределение на делата на случаен принцип, разработена от Висшия съдебен съвет.
 2. Изпълнението на заповедта възлагам на Ръководителя на Държавен съдебен изпълнител.
 3. Копие от заповедта да се връчи на всички държавни съдебни изпълнители за сведение.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС -32

гр. С о ф и я, 02  февруари  2009 година

            Във връзка с подобряване организацията на работа на съдиите по вписванията при Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт

З А П О В Я Д В А М  :

 1.  Да се определи ежедневно дежурен съдия по вписванията, който да приема, преглежда, дава указания и резолира актовете, чието вписване е по молба на граждани или техните пълномощници, както следва:

 - искови молби, решения, обезпечителни заповеди, искания за удостоверения и справки и други документи, изпращани по куриер или носени от граждани и изхождащи от органи на съдебна власт, данъчни и полицейски органи и такива на специализирани комисии;

 - всички искания за персонални справки и за издаване на заверени преписи;

 - обявяване и оттегляне на завещания и издаване на преписи от тях, както и тяхното вписване;

 1. Определям ежедневно дежурство по график, давано от двама съдии едновременно за приемане, резолиране и издаване на Удостоверения за тежести.
 2. Посоченото по-горе разпределение между дежурните съдии по вписванията на  постъпващи документи, подлежащи на вписване, отбелязване и заличаване, и молби за удостоверения за тежести в Служба по вписванията при Софийски районен съд, да се изпълнява по определен от Ръководителя на съдиите по вписванията ежемесечен график.
 3. Останалите постъпващи във входящия регистър актове за вписвания, отбелязвания и заличавания да се разпределят от Ръководителя на съдиите по вписвания или определен от Председателя на съда негов заместник чрез компютърна програма за разпределение на случаен принцип между съдиите по вписванията, които не са ангажирани с дежурство, при осигуряване изравняване на броя на разпределените актове, подлежащи на вписване, отбелязване и заличаване.
 4. С оглед осигуряване възможността съдиите по вписванията да приключат започнатите си производства по вписване, отбелязване и заличаване, както и своевременното обработване на всички постъпили в Службата по вписвания книжа в рамките на работния ден /чл. 9 от Правилника по вписвания/, определям приемно време на съдиите, приключващо два часа преди края на работното време на Софийски районен съд.

            Копие от заповедта да се връчи на всички на всички съдии по вписванията за сведение, като изпълнението на Заповедта възлагам на Ръководителя на съдиите по вписванията  при Софийски районен съд.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

 № АС – 30

гр. С о ф и я, 30 януари 2009 година

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт вр. чл. 85, ал. 1 от ПАРОАВАС и с оглед необходимостта от подобряване на организацията при даване на справки по делата, образувани в Софийски районен съд

З А П О В Я Д В А М:

                        При извършване на справки в деловодствата на Софийски районен съд, когато делото не се намира в деловодството, при поискване от страната или нейния представител деловодителят да представя картона за взето дело – Приложение № 8 към чл. 85, ал. 1 ПАРОАВАС, поставен на мястото на взетата папка.

                        Заповедта да бъде връчена срещу подпис на всички деловодители при СРС, като екземпляри от същата бъдат поставени на видно място пред всяко деловодство.

                        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на административния секретар.

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС -26

гр. С о ф и я, 23  януари  2009 година

            На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт вр. чл. 35, ал. 2 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища

З А П О В Я Д В А М:

            При обработването на постъпили в регистратурите на съда по пощата книжа да се запазва пощенският плик, като върху първата страница на постъпилите книжа да се записва номерът на обратната разписка, или датата на пощенското клеймо с означение, че са получени по пощата.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Административния секретар и Ръководителя на Държавен съдебен изпълнител.

            Копие от заповедта да се връчи на служителите в трите регистратури, на административния секретари и Ръководителя на ДСИ за сведение и изпълнение.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

 № АС -25

гр. С о ф и я, 22  януари  2009 година

 

            На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с необходимостта да се осигури равномерно разпределение на заповедните производства по Глава 37 ГПК между съдиите от трите граждански отделения при Софийски районен съд

З А П О В Я Д В А М:

 1. Заявленията за издаване на заповед за изпълнение, подадени на основание чл. 107, чл. 154 и чл. 184 от Закона за енергетиката, да се разглеждат от съдиите при Трето гражданско отделение, считано от 02.02.2009 година.
 2. Останалите производства по Глава 37 ГПК да се разглеждат общо от съдиите при Първо и Второ граждански отделения, при осигуряване на равен брой постъпления за съдиите от двете отделения, считано от същата дата.

            Копие от заповедта да се връчи на заместник-председателите и ръководители на Първо, Второ и Трето граждански отделения и на служителите от двете регистратури за сведение и изпълнение.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС -24

гр. С о ф и я, 22  януари  2009 година

 

            Във връзка с организацията на работа в Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

З А П О В Я Д В А М:

 1.   По време на едноседмичните дежурства, полагани от съдиите в Софийски районен съд, Наказателно отделение се разглеждат следните видове дела: по чл. 61, ал.3 и ал. 5 НПК; по чл. 64 НПК; по чл. 65, ал.3 НПК; по чл. 68, ал.4 НПК; по чл. 72, ал. 1 НПК; по чл. 111, ал. 3 НПК; по чл. 161 НПК; по чл. 164 НПК; по чл. 223 НПК; по чл. 243, ал. 4 НПК; по чл. 244, ал. 5 НПК; по чл. 368 – 369 НПК; по чл. 381 и сл. НПК; по чл. 356 – 361 НПК; по чл. 362-367 НПК; по чл. 154, ал. 2 и 3 ЗЗ; по чл. 78б ЗИН; по УБДХ; по чл. 13 ЗБППМН; по ЗООРПСМ; по чл. 62, ал. 6 ЗКИ; по чл. 35, ал. 6 ЗПФИ;  по чл. 35 ЗППЦК; по чл. 133, ал. 5 ЗППЦК.
 2. От 26.01.2009 година посочените по-горе дела, постъпващи в Софийски районен съд, Наказателно отделение, на определените дежурни състави, да бъдат разпределяни от заместник–председателя и ръководител на Наказателно отделение, чрез програмата за разпределение на делата на случаен принцип.
 3. При разпределянето на делата съдиите да бъдат ежедневно и равномерно натоварвани с всички видове дела, които се разглеждат в открити и закрити съдебни заседания, като за това се използват различните опции на програмата, осигуряващи изравняване броя на разпределените дела на отделните съдии.
 4. В случаите, когато следва да бъде разгледано дело в открито съдебно заседание по време на дежурството, съдиите, които заседават в момента в открито съдебно заседание, могат да бъдат изключвани от разпределение. В случая, когато е останал един свободен дежурен съдия, делото може да бъде разпределено на него чрез използване на опцията „определен избор”.

            Копие от заповедта да се връчи на всички на всички съдии от Наказателно отделение за сведение, като изпълнението на Заповедта възлагам на заместник-председателя и ръководител на Наказателно отделение при Софийски районен съд.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС -15

гр. С о ф и я, 13  януари  2009 година

            Във връзка с организацията на работа в Софийски районен съд, на основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт

З А П О В Я Д В А М:

 1.   Деловодителите и секретарите на съдебните състави в Софийски районен съд при изготвяне и изпращане на съобщения и призовки до лицата, посочени в чл. 47, ал. 1, 7 и 8 ГПК /ответник, подпомагаща страна, свидетел, вещо лице и неучастващо в делото трето лице/, да попълват и прилагат и уведомления по чл. 47 ГПК, които да бъдат залепвани на адреса, в случай, че посочените по-горе лица не могат да бъдат намерени и не се намери лице, което да получи съобщението.
 2. Забранявам към призовките и съобщенията да се прилагат непопълнени образци по чл. 47 ГПК.

            Препис от заповедта да се връчи на всички деловодители и секретари в Софийски районен съд за сведение и изпълнение.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/  


З  А  П  О  В  Е  Д

№ АС – 12

гр. С о ф и я, 09 януари  2009 година

 С цел осигуряване на правилата за редовно водене на деловодните книги и с оглед използването на внедрената софтуерна програма за разпределение на делата на случаен принцип, на основание чл. 80, ал.1, т. 1 от Закона за съдебната власт

З А П О В Я Д В А М :

                        Когато се наложи преразпределение на вече образувано дело на друг докладчик, поради отвод или друга изрично установена от закона причина, конкретното основание за преразпределението да се посочва точно и ясно в съответното поле „обяснение” на софтуерната програма за разпределение на делата, разработена от ВСС.

                        За да не се дублират номерата на делата, преразпределението в горните случаи да става като в съответното поле „година” на софтуерната програма за разпределение на делата, разработена от ВСС, да се посочва годината на първоначалното образуване на делото, а в случаите, когато годината на образуване предшества 2005г., да се посочва архива за 2005г.

                        При преразпределение на дела по отвод, посредством съответната опция „не участват” на софтуерната програма за разпределение на делата, разработена от ВСС, да се изключват от избор съдиите, които вече са се отвели от разглеждането на делото, това обстоятелство да се посочва изрично в съответното поле „обяснение”.

Копие от заповедта да се връчи на заместник-председателите за сведение и изпълнение.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/ КРАСИМИР ВЛАХОВ/


СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

______ гр. София, бул. Драган Цанков № 6__________ тел. 8955 300__________ факс 866-16-79

ЗАПОВЕД №АС-89

гр. София, 19 юни 2014година

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт и при изпълнение на разпоредбите на Правилника за администрацията в съдилищата във връзка с разглеждания голям брой дела и с оглед предстоящото преместване на дейността по граждански дела в сградата на бул. „Цар Борис III" № 54

НАРЕЖДАМ:

 1. Да се извърши пълна инвентаризация в деловодствата на Софийския районен съд за времето от 23.06.2014 година до 11.07.2014 година включително.
 2. През посочения период справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите се дават в деловодствата от 14,00 ч. до 17,00 ч.
 3. Всички спрени и оставени без движение дела с жалби и молби да се докладват на председателите на съдебните състави в срок до 02.07.2014 г.
 4. Да се прегледат всички подлежащи на архивиране дела и да се архивират.
 5. Съдебните деловодители да съставят описи на всички дела /по състави/ по приложения образец. Същите да се съгласуват със съответния съдебен статистик, ръководител на съответното деловодство и да се представят на съдиите за проверка и сверяване с отразените висящи дела по индивидуалните им графици за съдебни заседания.
 6. Да се извърши проверка за изискуемост на определените възнаграждения за вещи лица и на определените като освободени гаранции по предоставените от отдел „Финанси, имущество и човешки ресурси" списъци.
 7. В Държавен съдебен изпълнител да се извърши пълна инвентаризация на делата, включваща и перемпция. Да се направят описи на делата по участъци от съответните деловодители по приложения образец. Същите да се съгласуват с държавните съдебни изпълнители.
 8. През периода на инвентаризация не се разрешава ползването на отпуск на съдебните служители.
 9. Ръководителите на съдебни деловодства при СРС, в срок до 15.07.2014 г. да представят доклад за извършената инвентаризация и предприетите действия за отстраняване на констатираните пропуски, съгласуван със съответния Заместник председател на СРС.
 10. Комисия с Председател: Маргарита Веселинова - младши специалист и членове: Диана Благоева - младши специалист и Ели Арабаджиева - съдебен деловодител, да извърши проверка на веществените доказателства по чл. 126 от ПАС.
 11. Председателят на комисията по т. 10, в срок до 11.07.2014 г. да представи протокол за извършената проверка и доклад за предприетите действия по чл. 127 и чл. 128 от ПАС.
 12. Ръководителите на деловодства ежедневно да контролират нанасянето на необходимата информация в съответния образец за съставите в отделението и обобщената информация да представят на съдебния администратор.
 13. Изпълнението на заповедта възлагам на съдебните деловодители и съдебните секретари на съответните състави, на съдебните архивари и на статистиците при Софийския районен съд и на посочените в т. 10 съдебни служители.
 14. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на съдебния администратор на
  Софийския районен съд.                                                                         ..

Копия от заповедта да се връчат на заместник - председателите, съдебния администратор,
завеждащ службите и ръководителя на Държавните съдебни изпълнители, за сведение и
изпълнение.                                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:

/МЕТОДИ ЛАЛОВ/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация