C C C C A+ A A- X

Съобщение

Заповед АС - 491/21.10.2021г. на Председателя на Софийски районен съд във връзка с отлагане на открити заседания в Гражданско отделение.  Заповед AC-491_21.10.2021г.

Във връзка със заповед на Председателя на Софийски районен съд и усложнената епидемична обстановка, от утре, 20.10.2021г. до 29.10.2021г. включително, в сградата на Наказателно отделение, находяща се в гр. София, бул.” М.Д.Скобелев„ 23, няма да се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания с изключени на производствата предвидени в чл.329, ал. 3 от ЗСВ.  Заповед АС-480/19.10.2021 г.

Софийски районен съд уведомява гражданите и адвокатите, че предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 за времето от 19.10.2021 г. до 29.10.2021 г. деловодствата, адвокатските стаи и архив в сградата на Софийски районен съд ще работят с граждани всеки работен ден само от 09.00 часа до 12.00 часа. Призоваваме гражданите и адвокатите, страни по дела в Софийски районен съд, да се възползват от възможностите за дистанционно подаване, получаване на книжа и извършване на справки. Телефони за връзка : 02/ 89 54 300, 02/ 89 54 301, 02/ 89 54 304, 02/ 89 54 305, 02/ 89 54 308 за Наказателно отделение; 02/ 89 55 600, 02/ 89 55 571, 02/ 89 55 572, 02/ 89 55 573 за Гражданско отделение. Заповед АС-479/18.10.2021 г.

Софийски районен съд уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата. За ползването на системата е необходимо да се направи регистрация от съответното лице, което може да бъде осъществено на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/

 

Актуализирани правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия


Заповед АС - 257/07.06.2021


СРС обявява конкурс за следната длъжност: Системен администратор- 15 щатни бройки

СРС обявява конкурс за следната длъжност: Счетоводител - 1 щатна бройка

СРС обявява конкурс за следната длъжност: Специалист - ЗКИ - 1 щатна бройка


Изготвен е годишният отчет за дейността на Софийски районен съд за 2020 г.


Софийски районен съд отбелязва 140 години от създаването сиДокументален филм "140 години Софийски районен съд"


Считано от 01.03.2021 година

Читалня №1А, Читалня №2, Читалня №3 и Читалня на брачните дела се преместват в стая 384 на ет. 3 /до асансьора/. Обособява се читалня за запознаване с насрочените дела на ет. 3, стая 338


Считано от 01.03.2021 година

Касата се премества в стая № 102 /до регистратурата/.


Считано от 01.03.2021 година

Регистратура ДСИ / ЧСИ се премества на ет. 1, стая 117.


Информация за организация на работата на съда


Софийски районен съд обявява търг за отдаване под наем на части от недвижим имот с обща площ от 4 (четири) кв.метра в сградата на СРС в гр. София, бул. "Ген.М.Д.Скобелев" № 23 за монтиране на автомати за пакетирани изделия и безалкохолни напитки и вода. Заповед за обявяване на търга за непроведен.

 


Обнародвано в „Държавен вестник“


Заповед във връзка с юридически стаж


График на заседания:

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА


Справки по дела чрез сайта могат да се извършват по следния начин:

I. Информация за дела 

 справки по дела

  1. За делата, информация за които се съдържа в деловодната система АСУД (т.е. образувани до 10.09.2020г. включително и от 18.09.2020г.) справките се извършват чрез „Справки по дела в АСУД“
  2. За делата, информация за които се съдържа в деловодната система ЕИСС (т.е. образувани от 11.09.2020г. до 17.09.2020г. включително) справките се извършват чрез „Справки по дела в ЕИСС“

II. За справки и информация могат да бъдат ползвани и телефоните, посочени в меню 

Информация за дела 

справки по дела 

         ► справки по телефона.


Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

– за граждански дела

documents.go@srs.justice.bg

 

– за наказателни дела

documents.no@srs.justice.bg


 

Вещите лица, назначени по делата следва да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка, както и профили в системи за онлайн – комуникация, чрез които биха могли да се провеждат видеоконферентни връзки с тях с цел изслушването им в открито съдебно заседание. Изготвените експертни заключения по граждански и наказателни дела могат да бъдат депозирани, както следва: ekspertizi.go@srs.justice.bg – за граждански дела и ekspertizi.no@srs.justice.bg – за наказателни дела.
Публичността на проведените съдебните заседания (при наличие на медиен интерес) ще бъде осигурена чрез изявления на служителя „Връзки с обществеността”. Телефон за връзка със служителя „Връзки с обществеността”: 0886124404, имейл: rositsa.ancheva@srs.justice.bg


При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал в сградата на СРС на бул. Скобелев № 23 на Гише 27, 28 и 29.


Изплащане на хонорари в касата на СРС бул. Скобелев 23, гише 18 и 19

Изплащане на бюджетни хонорари

Понеделник и вторник

от 09:00 - 12 ч. и от 13:00 - 16:00 ч.

Изплащане на депозитни хонорари

Сряда, Четвъртък и Петък

от 09:00 - 12 ч. и от 13:00 - 16:00 ч.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация