C C C C A+ A A- X

Съобщение

 

Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

– за граждански дела

documents.go@srs.justice.bg

– за наказателни дела

documents.no@srs.justice.bg


Софийски районен съд oбявява наличие на свободни места за длъжността „Съдебен секретар“ с място на работа „Наказателно отделение“ в Софийски районен съд – 7 щатни бройки.

СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен архивар – 1 щатна бройка, с място на работа – сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23 /Наказателно отделение/; Съдебен архивар – 4 щатни бройки, с място на работа – сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54 /Гражданско отделение/

Софийски районен съд обявява конкурс за следната длъжност:
Специалист - съдебно имущество - 1 щатна бройка

Заповед АС-363/10.08.2022 г. - за отмяна на заповед АС-350/02.08.2022 г.

Заповед АС-350/02.08.2022 г. - във връзка с въвеждане на мерки против разпространението на COVID-19.

Обявление за наложено наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

Софийски районен съд обявява конкурс за заемане на длъжност "Съдебен деловодител - адвокатска стая " - в Гражданско отделение - 1 щатна бройка

Софийски районен съд обявява конкурс за заемане на длъжност "Съдебен секретар" - в Гражданско отделение - 22 щатни бройки. Протокол първи етап.

Софийски районен съд обявява конкурс за заемане на длъжността "Призовкар" - 36 щатни бройки. Протокол трети етап

Софийски районен съд обявява конкурс за заемане на длъжността "Съдебен деловодител в Гражданско отделение" - 21 щатни бройки   Протокол 1-ви етап.

Софийски районен съд обявява конкурс за заемане на длъжността "Съдебен секретар" в Наказателно отделение - 28 щатни бройки    Протокол 3-ти етап

Софийски районен съд обявява конкурс за заемане на длъжностите "Съдебен деловодител - досъдебно производство" - 1 щатна бройка,
"Съдебен деловодител - фронт офис" - 2 щатни бройки, "Съдебен деловодител в Наказателно отделение" - 6 щатни бройки 

  1. Протокол трети етап - "съдебен деловодител-досъдебно производство"
  2. Протокол трети етап - "съдебен деловодител-фронт офис"
  3. Протокол трети етап - "съдебен деловодител в Наказателно отделение"

Софийски Районен Съд обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен деловодител-сканиране - 6 щатни бройки"  Протокол 3-ти етап

 

Софийски районен съд обявява търг с тайно наддаване.
За отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, находящи се на различни места в сградата на СРС в гр. София, бул. „Ген. М.Д.Скобелев“ № 23 (част СРС и част СРП), с обща площ от 5 (пет) кв.м., предназначени за монтиране на автомати за топли напитки.  
Заповед за прекратяване на тръжна процедура.

Заповед АС-11/12.01.2022 г. във връзка със съпроводителни писма към Агенция по вписванията.

Правила за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в Софийски районен съд.  Заповед АС-571/07.12.2021 на Председателя на Софийски районен съд.

Софийски районен съд уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата. За ползването на системата е необходимо да се направи регистрация от съответното лице, което може да бъде осъществено на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/


СРС обявява конкурс за следната длъжност: Системен администратор- 15 щатни бройки


 Документален филм "140 години Софийски районен съд"


Информация за организация на работата на съда


Обнародвано в „Държавен вестник“


Заповед във връзка с юридически стаж


График на заседания:

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА


Справки по дела чрез сайта могат да се извършват по следния начин:

I. Информация за дела 

 справки по дела

  1. За делата, информация за които се съдържа в деловодната система АСУД (т.е. образувани до 10.09.2020г. включително и от 18.09.2020г.) справките се извършват чрез „Справки по дела в АСУД“
  2. За делата, информация за които се съдържа в деловодната система ЕИСС (т.е. образувани от 11.09.2020г. до 17.09.2020г. включително) справките се извършват чрез „Справки по дела в ЕИСС“

II. За справки и информация могат да бъдат ползвани и телефоните, посочени в меню 

Информация за дела 

справки по дела 

         ► справки по телефона.


Вещите лица, назначени по делата следва да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка, както и профили в системи за онлайн – комуникация, чрез които биха могли да се провеждат видеоконферентни връзки с тях с цел изслушването им в открито съдебно заседание. Изготвените експертни заключения по граждански и наказателни дела могат да бъдат депозирани, както следва: ekspertizi.go@srs.justice.bg – за граждански дела и ekspertizi.no@srs.justice.bg – за наказателни дела.


Публичността на проведените съдебните заседания (при наличие на медиен интерес) ще бъде осигурена чрез изявления на служителя „Връзки с обществеността”.  Имейл: rositsa.ancheva@srs.justice.bg


При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал в сградата на СРС на бул. Скобелев № 23 на Гише 27, 28 и 29.


Изплащане на хонорари в касата на СРС бул. Скобелев 23, гише 18 и 19

Изплащане на бюджетни хонорари

Понеделник и вторник

от 09:00 - 12:00 ч. 

Изплащане на депозитни хонорари

Сряда, Четвъртък и Петък

от 09:00 - 12:00 ч. 


ДЕКЛАРАЦИЯ

На 04.11.2021 г. на електронния сайт pik.bg е публикувана статия със заглавие „Дъщерята на Бойко Рашков го задмина – с колко милиона е мотивирана наследница на имотния крал, за да оправдае бандити след 3 години забавено дело“. В заглавието и самата статия по недопустим начин, се атакува вътрешното убеждение и личността на съдията от Наказателно отделение на Софийски районен съд Илиана Рашкова.

Във връзка с този случай обръщаме внимание на отговорността, която медиите носят за информиране на гражданското общество и се противопоставяме на използваните от медията изрази и квалификации, с които се заклеймява нашия колега и считаме, че чрез тях се засяга не само нейното лично човешко достойнство и добро професионално име, но и независимостта на съдебната власт.

АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация