C C C C A+ A A- X

Съобщение

На 27.05.2024 г. беше проведена среща между ръководствата на Софийски районен съд и Софийска адвокатска колегия.

По време на срещата беше обсъден въпросът, свързан с достъпа на адвокати до делата, разглеждани в съда. От страна на ръководството на Софийски районен съд беше изразено разбиране към затрудненията, които се създават за адвокатите във връзка с приложението на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/279). В качеството си на администратор на лични данни, съответно институция, която е отговорна за защитата на личните данни на гражданите, обработвани във връзка с осъществяваната от съда правораздавателна дейност, Софийски районен съд е задължен да спазва нормите на ОРЗД, като към настоящия момент съдебната практика по тълкуването им е в насока, че по отношение на всеки е необходимо да съществува легитимно основание за обработване на лични данни на физически лица, а това право не възниква само в резултат от качеството на администратор по отношение на неограничени по вид и обем лични данни, тъй като подобна абстрактна възможност не е предвидена в регламента. Изисква се да бъде обоснован правен интерес, уточняващ цел и обхват на обработката, което в общия случай не дава възможност за достъп до данните, без наличието на съответно упълномощаване от страна по делото. Както е посочено в регламента, посредством въведените с него изисквания се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни. Във връзка с въпроса беше обсъдено и че Инспекторатът към ВСС има качеството на регулаторен орган по отношение на защитата на лични данни, който в случая е сезиран и следва да бъде изчакано неговото обвързващо становище по отношение на начина, по който адвокатите могат да получават достъп до делата, по които не са пълномощници на страна по делото.

От друга страна беше отчетено, че несъмнено възникват случаи, при които е налице легитимен интерес за запознаване с дело от лице, което няма качеството на страна по същото, респективно процесуален представител на страна. Във връзка с тези случаи за удобство в деловодствата на съда ще бъдат осигурени бланки на молби и е създадена организация постъпилите искания за достъп да бъдат докладвани незабавно на съдиите-докладчици за произнасяне.

В същото време стана ясно, че с цел улесняване на извършването на справки, в Софийски районен съд е осигурена възможност за достъп до публичната информация по делата, публикувана в Единния портал за електронно правосъдие и на сайта на съда, като съответно в стая № 145 в ГО и в адвокатската стая в НО са разположени работни станции, оборудвани с компютри. Посредством тях всеки може да се запознае с публикуваните актове на съда по делата със заличени лични данни, като при необходимост ще бъде осигурявано техническо съдействие от страна на съдебните служители. Във връзка с проведеното обсъждане по време на срещата, в гражданските отделения ще бъде осигурен и допълнителен компютър, като при необходимост ще бъдат предприети действия и за осигуряване на още оборудвани места, което да улеснява извършването на справки.

 

Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

– за граждански дела

documents.go@srs.justice.bg

– за наказателни дела

documents.no@srs.justice.bg


Заповед АС-94/13.03.2023 г. - за транспортни разходи на съдебни заседатели

Обявление за наложено наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

Заповед АС-11/12.01.2022 г. във връзка със съпроводителни писма към Агенция по вписванията.

Софийски районен съд уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата. За ползването на системата е необходимо да се направи регистрация от съответното лице, което може да бъде осъществено на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/

 


 Документален филм "140 години Софийски районен съд"


Информация за организация на работата на съда


Обнародвано в „Държавен вестник“


Заповед във връзка с юридически стаж


График на заседания:

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА


Справки по дела чрез сайта могат да се извършват по следния начин:

I. Информация за дела 

 справки по дела

  1. За делата, информация за които се съдържа в деловодната система АСУД (т.е. образувани до 10.09.2020г. включително и от 18.09.2020г.) справките се извършват чрез „Справки по дела в АСУД“
  2. За делата, информация за които се съдържа в деловодната система ЕИСС (т.е. образувани от 11.09.2020г. до 17.09.2020г. включително) справките се извършват чрез „Справки по дела в ЕИСС“

II. За справки и информация могат да бъдат ползвани и телефоните, посочени в меню 

Информация за дела 

справки по дела 

         ► справки по телефона.


Вещите лица, назначени по делата следва да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка, както и профили в системи за онлайн – комуникация, чрез които биха могли да се провеждат видеоконферентни връзки с тях с цел изслушването им в открито съдебно заседание. Изготвените експертни заключения по граждански и наказателни дела могат да бъдат депозирани, както следва: ekspertizi.go@srs.justice.bg – за граждански дела и ekspertizi.no@srs.justice.bg – за наказателни дела.


Публичността на проведените съдебните заседания (при наличие на медиен интерес) ще бъде осигурена чрез изявления на служителя „Връзки с обществеността”.  Имейл: rositsa.ancheva@srs.justice.bg


При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал в сградата на СРС на бул. Скобелев № 23 на Гише 27, 28 и 29.


Изплащане на хонорари в касата на СРС бул. Скобелев 23, ет.2, стая 249а

Изплащане на бюджетни хонорари

Понеделник и вторник

от 09:00 - 12:00 ч. 

Изплащане на депозитни хонорари

Сряда, Четвъртък и Петък

от 09:00 - 12:00 ч. 

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация