C C C C A+ A A- X

СРС обявява наличие на свободно място

Дата на публикуване 6 февруари 2024 Последна редакция 6 февруари 2024 Новини Отпечатай

Софийски районен съд обявява наличие на свободни места:

Съдебен секретар с място на работа „Наказателно отделение“ на СРС – 4 (четири) щатни бройки

 

Описание на длъжността:

Съдебният секретар в Наказателно отделение на СРС изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания; изготвя призовки, писма и др. по разпореждане на съдия от съдебно заседание; проверява редовността на връчените призовки преди съдебно заседание; прилага към делото документите, постъпили в съдебно заседание; номерира представените по делата документи след първото съдебно заседание.

Изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл.107а от Кодекса на труда, чл.340а, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт и чл.137 от Правилника за администрацията на съдилищата. Към момента на назначаване кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл.340, ал.1-3 от Закона за съдебната власт.

Кандидатите следва да имат минимум: средно образование; отлично владеене на машинопис и много добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; отлични познания по общи деловодни техники, компютърни умения, текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Eхcel, работа със стандартно офис-оборудване, софтуерни продукти и копирна техника; отлични познания и умения за съставяне и оформяне на съдебни протоколи, съгласно процесуалните закони; писма, удостоверения и др.; отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (ЗСВ, ПАС, Етичен кодекс на съдебните служители) и на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), в частта свързана с обработката и движението на делата, както и на други нормативни актове, имащи пряко отношение към извършваната от служителя работа; отлични комуникационни и организационни умения, отлична работа в екип.

Не се изисква трудов стаж.

Предимства:

Стаж по специалността в органите на съдебната власт, наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези за длъжността.

Минимален размер на основното трудово възнаграждение:

Минимален размер  – 1 101 лв., максимален размер – 1 365 лв.

На служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг, както и за придобит трудов стаж и професионален опит.

Необходими документи за представяне:

Заявление за участие в подбора, подробна професионална автобиография-европейски формат и мотивационно писмо.

При постъпване на работа: медицинско свидетелство – оригинал; документ, че кандидатът не страда от психически заболявания, удостоверено по съответния ред – оригинал; декларация за обстоятелствата по чл.340а, ал.1 ЗСВ (по образец); декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ (по образец); декларация-съгласие за обработване на лични данни (по образец); копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата); копие от документ за компютърна грамотност (удостоверение, диплома, референция и др. – със заверка от кандидата); копия от документи, удостоверяващи продължителност на трудов стаж и професионален опит, препоръки от работодатели или организации по повод дейността на кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.

Място за подаване на документи:

Софийски районен съд, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“.

Срок за подаване на документи:

15 (петнадесет) дни от датата на публикуване на обявата на сайта на СРС.

Начин на провеждане на подбора:

Подборът ще се проведе на три етапа (подбор по документи, практически изпит и събеседване), както следва:

  1. Първи етап – подбор по документи. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап.
  2. 2. Втори етап – проверка на познанията и уменията за текстообработка и обработка на данни с MS Word, MS Excel и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/.
  3. Трети етап – събеседване с кандидатите, успешно преминали втори етап.

Събеседването с всеки един от кандидатите ще се проведе по въпроси, свързани с познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на съдилищата; професионалната мотивация за работа в СРС; комуникативни умения; релевантен опит, относим към изискванията за длъжността.

Оценяването на кандидатите се извършва по шестобалната система. За следващ етап се класират само кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Много добър /4,50/”.

Само допуснатите кандидати до втори етап, съответно до трети етап ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон/електронна поща за контакт за датата, часа и мястото на провеждане на етапа.

Всички съобщения, свързани с подбора, ще се обявяват на интернет страницата на Софийски районен съд, секция „Пресцентър“ – „Обяви и конкурси“ (https://srs.justice.bg/bg/news3).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация