Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
При подаване на заявление за издаване на свитедетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал на Гише 27, 28 и 29.
Най-големият и натоварен съд в Република България

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД е най-големият и натоварен съд в цялата съдебна система на Република България, в който се разглеждат над 30% от всички дела на районно ниво. Всяка година в него постъпват изключително голям брой нови дела, през 2013 г. - 101 223 бр.; през 2014 г. - 97 539 бр.; през 2015 г. - 104 601 бр.;през 2016 г. - 99 652 бр.; през 2017 г. - 112 554 бр.

Функционира в условия на свръхнатовареност и недостатъчно кадрово и програмно осигуряване.
Щатната численост наброява 853 съдии и служители, от тях председател с петима заместник-председатели, общо 188 съдии, от които реално работят 178 щатни бройки съдии, разпределени в четири отделения – наказателно и три граждански. Администрацията на съда по щат наброява 612 съдебни служители и включва съдебни секретари, съдебни деловодители, съдебни архивари, призовкари, куриери и други, от които реално заети са 584 щатни бройки. Към структурата на съда са включени 23 съдии по вписванията и 24 държавни съдебни изпълнители.

 

Заповед за инвентаризация 2018 г.
Заповед АС-325
Важно преместване на наказателно отделение
Заповед касови ордери
Заповед видео наблюдение
/Публикувана на 16.01.2017 г. в 16:45 ч./
Заповед обслужване на граждани и адвокати
/Публикувана на 09.09.2016 г. в 15:45 ч./
Заповед дежурно гише в служба "Архив"
/Публикувана на 07.09.2016 г. в 16:45 ч./
Заповед АС-145
Правила за възстановяване на дела
Заповед предоставяне на наказателни дела
Преместване на наказателно отделение
Пресслужба
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопастната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Контакти
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Дарители
Списък на дарители на Софийски районен съд
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС