Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
При подаване на заявление за издаване на свитедетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал на Гише 27, 28 и 29.
ДЕКЛАРАЦИЯ
на съдиите от СРС относно командированите колеги
 
10.07.2018 г., гр. София
 
Уважаеми членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,
В последните дни сме свидетели на поредната медийна кампания относно съдиите в Софийския районен съд (СРС), която все още не е срещнала отговор от Висшия съдебен съвет (ВСС) като орган, овластен да осъществява защитата на независимостта и доброто администриране на съдебната власт.
Остро се противопоставяме на изнесените материали срещу нашата колега Лилия Терзиева-Владимирова, в които несъстоятелно се обвързва произнасянето ѝ по дело за уволнение на служител на Върховния касационен съд (ВКС) със статута й на командирован съдия. По образуваните няколко сходни дела е налице спор по правото относно тълкуването на разпоредбата на чл. 30 ал. 5 т. 8 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Различните състави в СРС и в Софийския градски съд (СГС) застъпват различни становища (5 от СРС и 2 от СГС – за компетентност за съкращение, 2 от СРС и 1 от СГС – за липса на такава). Както по-рано беше отбелязано от административното ръководство на СРС, противно на публикуваните фриволни интерпретации, страна по делата не е командироващият орган (председател на ВКС), а ВКС като учреждение – самостоятелно юридическо лице. Във връзка с конкретното дело е извършена проверка, при която е констатирано пълно спазване на принципа за случайно разпределение на делата. СГС, чието е правомощието да осъществява инстанционен контрол, пък не е намерил ненаправата на отвод или самоотвод да представлява процесуално нарушение по делото. Същевременно е известно, че безпричинните, неоснователни отводи затрудняват работата на съда и своевременното решаване на делата, поради което и биха били дисциплинарно нарушение.
Що се отнася до командироването на колегата, както и на останалите близо 10 командировани в СРС съдии, подчертаваме, че сега те са жизнено необходими за оцеляването на съда ни. Вярно е, че командироването следва да се третира като временно изключение и кадровите нужди следва да бъдат разрешавани чрез провеждане на конкурсното начало и разкриване на нови щатове. Но понастоящем – и това зависи не от съдиите и административното ръководство на СРС – липсват решителни, реални и достатъчни действия по привеждане на действителната численост на съда в съответствие с натовареността му на база на реформа на съдебната карта и други мерки. Разкритите нови щатни бройки единствено компенсират донякъде настъпилото вследствие на законодателните изменения увеличение на новообразуваните дела. Така в крайна сметка ежегодните постъпления на всеки съдия не намаляват. Поради това командироването е представлявало през годините и представлява важен частичен инструмент за справяне с твърде непосилното количество дела на производство на всеки съдия в СРС. Следва да се отчита, че по линия на командироването СРС е и „донор“ на горестоящите съдилища, така че чрез този институт косвено става възможно обезпечаването и на други високо натоварени съдебни органи.
В тази връзка адмирираме разбирането на единиците колеги от другите съдилища, които жертват личния си комфорт, за да работят повече, на непостоянно работно място и да помогнат, в крайна сметка, за осъществяване на правосъдието там, където има нужда. Намираме за правилно командироването да се извършва по публично обявени правила и след проучване на действителната натовареност на органите на съдебната власт. Готови сме при необходимост винаги да предоставяме допълнителни данни и становища. Приветстваме и заявената от ВСС воля и подкрепена скорошна инициатива за популяризиране и стимулиране на командироването до попълване на състава на съда по редовен способ. За съжаление обаче се оказа, че в нея не кандидатстваха достатъчен брой съдии било поради лични причини, било поради значително по-големия обем работа в СРС, било поради неформални спънки от местните колективи. В резултат дори несъответния на реалната натовареност щат на СРС остана незапълнен.
Бихме искали да започнем да усещаме в неотложен порядък действителни резултати от последователна политика на ВСС по регулиране на равностойно количество работа на всеки съдия. Паралелно с това акцентираме, че необходимостта от съдии е преценима при съпоставка с натовареността на други съдии и затова при упражняване на новите си правомощия по чл. 30 ал. 5 т. 18 ЗСВ Съдийската колегия може да пренасочва (връща) кадри към други съдилища само когато натовареността в тях е по-голяма. При евентуално прекратяване на командироване не бива да се неглижира разрушителния ефект от лишаването от титуляри на състави с висящност от 200 и повече искови дела както върху останалите съдии в СРС, така и върху правата на гражданите за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.
Както отбелязахме в декларацията си от 14.05.2018 г., подкрепена и от редица други органи на съдебната власт, намираме за особено тежки и неприемливи не само свръхнатовареността в СРС, но и необходимостта тя да бъде непрекъснато припомняна на фона на пасивността на държавните институции, което ни подтиква към предприемане на по-решителни действия.
Предвид изложеното:
  1. Очакваме Съдийската колегия на ВСС да реагира срещу поредния акт на публично обругаване на съдии.
  2. Настояваме Съдийската колегия на ВСС да предприеме декларираните в концепциите на мнозинството от членовете и мерки по решаването на кадровите проблеми.
  3. Изразяваме готовността си както за сътрудничество по горните въпроси, така и за предприемане на допълнителни действия.

Софийския районен съд обявава:

Съгласно решение по т. 1, по Протокол № 16/30.05.2018 г., Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ приема, че с оглед преодоляване неравномерната натовареност, е налице обоснована необходимост за провеждане на процедура по чл. 194, ал.1 ЗСВ и съобразно Правила за преместване по реда на чл. 194 ЗСВ /приети с решение на ВСС по протокол № 4/31.01.2013 г./ по отношение на Софийски районен съд, поради което дава възможност в срок до 23.06.2018 г. да се подадат заявления до Комисията на адреса на ВСС или на електронен адрес: ksknss@vss.justice.bg   още>


 

Заповед за инвентаризация 2018 г.
Заповед АС-325
Важно преместване на наказателно отделение
Заповед касови ордери
Заповед видео наблюдение
/Публикувана на 16.01.2017 г. в 16:45 ч./
Заповед обслужване на граждани и адвокати
/Публикувана на 09.09.2016 г. в 15:45 ч./
Заповед дежурно гише в служба "Архив"
/Публикувана на 07.09.2016 г. в 16:45 ч./
Заповед АС-145
Правила за възстановяване на дела
Заповед предоставяне на наказателни дела
Преместване на наказателно отделение
Пресслужба
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопастната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Контакти
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС