Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представя в оригинал лична карта и вносна бележка за платена държавна такса. Може да платите и на ПОС терминал на Гише 27, 28 и 29.

На вниманието на участниците в обявените от СРС конкурси за назначаване на съдебни служители:
Подробни указания за начина на провеждане на всеки отделен конкурс се съдържат в публикуваните в раздел "Конкурси" на страницата на СРС заповеди за тяхното обявяване.Софийският районен съд обявява:

Съгласно Заповед № АС-245/20.08.2018г. на председателя на СРС, с оглед осигуряване на възможността страните своевременно да се запознават с представените от вещи лица експертни заключения по разглеждани в Софийски районен съд производства, е регламентирано при представяне на изготвено от вещо лице заключение предназначените за страните екземпляри от същото да се прикрепват към картона заместител на делото и в случай, че при поискване от страна или процесуален представител по съответно дело самото дело не се намира в деловодството, съдебният служител да предоставя на същите предназначения за тях екземпляр, което да се удостоверява чрез отбелязване с име и подпис на получателя.

Заповед за инвентаризация 2019 г.
Заповед АС-325
Важно преместване на наказателно отделение
Заповед касови ордери
Заповед видео наблюдение
/Публикувана на 16.01.2017 г. в 16:45 ч./
Заповед обслужване на граждани и адвокати
/Публикувана на 09.09.2016 г. в 15:45 ч./
Заповед дежурно гише в служба "Архив"
/Публикувана на 07.09.2016 г. в 16:45 ч./
Заповед АС-145
Правила за възстановяване на дела
Заповед предоставяне на наказателни дела
Преместване на наказателно отделение
Пресслужба
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопастната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Контакти
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Обяви за търг
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС