Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Бланки и формуляри

Полезни бланки:


Полезни бланки в заповедното производство:

Утвърдени образци на Министерство на правосъдието във връзка със заповедното производство:


Полезни бланки, ползвани по граждански дела:
 1. Молба за представяне по делото на документи / вносна бележка за платена държавна такса и т.н.;
 2. Молба за издаване на копие от цялото дело;
 3. Молба за освобождаване от държавни такси и разноски;
 4. Молба за издаване на съдебно удостоверение;
 5. Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт
 6. Молба за издаване на влязло в сила съдебно решение и изпълнителен лист;
 7. Молба за издаване на изпълнителен лист;
 8. Молба за определяне на подходящ срок за извършване на процесуално действие от съда;
 9. Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка;
 10. Молба за поправка или допълване на протокол от съдебно заседание;
 11. Декларация за материално и гражданско състояние;
   

Полезни бланки, ползвани по брачни дела:

 1. Молба за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак;
 2. Молба за разрешение за сключване на сделка с имот, собственост на дете, ненавършило 14 години;
 3. Молба за разрешение за сключване на сделка с имот, собственост на дете между 14 и 18 години;
 4. Молба за разрешение за теглене от влог на дете, ненавършило 14 години;
 5. Молба за разрешение за теглене от влог на дете между 14 и 18 години;
 6. Заявление за вписване на отказ от наследство и издаване на удостоверение;
 7. Заявление за вписване приемането на наследство и издаване на удостоверение;
 8. Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице;
 9. Декларация за имущество на дете, ненавършило 14 години;
 10. Декларация за имущество на дете между 14 и 18 години;
 11. Съобщение за прекратен граждански брак.

 


Полезни бланки, ползвани по наказателни дела:

 1. Молба за представяне на допълнителни писмени доказателства по дело;
 2. Молба за допускане на свидетел при прежим на довеждане;
 3. Молба за допускане на свидетел чрез призоваване от съда;
 4. Молба за назначаване на експертиза;
 5. Молба за поправка или допълнение на протокол от съдебно заседание;
 6. Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт;
 7. Молба за ксерокопие от документ по дело;
 8. Молба за издаване на съдебно удостоверение;
 9. Молба за определяне на общо най-тежко наказание;
 10. Молба за връщане на гаранция;
 11. Молба за реабилитация;
 12. Молба за издаване на изпълнителен лист;
 13. Молба за изменение на процесуална принуда;


Полезни бланки на Бюро за съдимост:


Полезни бланки в изпълнителното производство:


Обновено на 15.08.2018 г. в 08:05 ч.