Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Коя служба ми е необходима?
Предоставя цялостна информация относно дейността на съда, съдебните процедури, разположение и дейност на службите, услугите за граждани и адвокати, включително извършване на справки по дела, график за заседанията, информация за съдебни такси.СЛУЖБА„РЕГИСТРАТУРА”
В тази служба се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа.СЛУЖБА „СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО”
В съдебното деловодство можете да получите информация за всички образувани и неприключени дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Деловодството е организирано в отделни деловодства на:СЛУЖБА „АРХИВ”
В архива се съхраняват всички свършени дела и приключените деловодни книги.
 


СЛУЖБА "ВРЪЧВАНЕ НА ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА”
Тази служба организира връчването на призовки и съобщения на участници в съдебни производства.
 


СЧЕТОВОДСТВО
В счетоводството се правят справки за погрешно внесени държавни такси, парични гаранции,  издават се удостоверения и др.КАСА
Тук се изплащат хонорари на съдебни заседатели, съдебни експерти и др.


Приема заявления за издаване на свидетелства за съдимост на всички български граждани, с изключение на родените в чужбина.
Има възможност и за издаване на електронно свидетелство за съдимост.


Осигурява на страните по един спор, включително вече отнесен пред съда спор, възможност да потърсят извънсъдебен способ за уреждане на спора, чрез взаимни компромиси и чрез съдействие на обучени медиатори - съдии и външни специалисти.


В тази служба се реализира Изпълнителното производство като финалната фаза на съдебния процес. To прави възможно изпълнението на съдебното решение, когато длъжникът не прави това доброволно.СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА
В нея се извършва вписване на искови молби, с които се завеждат дела, касаещи права върху недвижими имоти и на постановените по тези дела съдебни актове. 
 

Обновено на 10.10.2016 г. в 14:29 ч.