Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
За Центъра
Какво е Медиацията
Другите за Нас
ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ
Стажантска програма
Прием нови медиатори
Национална Правна Рамка
Закон за медиацията - Приет м. Декември 2004, изменен с ДВ. бр. 86 от 24 Октомври 2006г.; доп., бр.9 от 28.01.2011г. и доп., бр. 27 от 01.04.2011.Заповед No: ЛС-04-364/17.06.2005г. на Министърът на Правосъдието - Издадена на основание §1 от ПЗР на ЗМ. Отнася се до  процедурните и етични правила за поведение на медиатора.
 Наредба № 2 от 15.03.2007 г. - за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите.
 Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите - по чл. 2 от Наредба No. 2 от 15.03.2007 г., одобрени със заповед 20-04-1892/02.11.2012 г. на Министърът на правосъдието


Обновено на 16.02.2016 г. в 11:40 ч.