Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Кандидатстване - документи и срок
1. Необходими документи
  • автобиография на български и английски език (ако кандидатът владее английски език);
  • мотивационно писмо на български и английски език (ако кандидатът владее английски език).
     И двата документа следва да бъдат написани на Times New Roman, шрифт 12. Автобиографията следва да е не по-дълга от една страница. В нея кандидатът следва да посочи освен всичко друго и средния си семестриален успех до момента (при необходимост е възможно съдиите да поискат от студента да представи академична справка).
Мотивационното писмо следва да е не по-дълго от страница и половина, разредка 1 ½. В него кандидатът освен всичко друго следва да опише: 1. интересите си в областта на правото; 2. очакванията си от програмата.
 
2. Срок за кандидатстване
 
     Желаещите да участват в програмата следва да подадат документите си до 20.09.2020 г. включително. Кандидатите, които преминат предварителния подбор по документи, ще бъдат поканени на интервю. В предварителния подбор ще участват съдиите, които участват в програмата. В интервюто ще участват съдиите, както и представител на Комисия "Фулбрайт". На интервюто кандидатите ще бъдат оценявани за базисните им правни знания, способността за мислене и решаване на практически казуси и степента на мотивация. Във връзка с посочените критерии кандидатите ще отговарят на три въпроса, свързани с базисните правни познания. Участниците ще могат да изберат дали въпросите да са в сферата само на гражданското или само на наказателното право или и в двете сфери. Четвъртият въпрос ще е свързан с практически казус пак от избраната от кандидата материя. На участниците ще бъдат задавани въпроси относно мотивацията им да участват в програмата. Представянето на кандидатите ще бъде оценявано по шестобалната система. Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултата от конкурса.
Кандидатите, които заявят желание за участие за наградата – стаж при съдия Милазо, ще бъдат проверени за нивото на владеене на английски език. Интервютата ще се проведат в периода 05-09.10.2020 г., за което кандидатите ще бъдат уведомени предварително.
 
3. Начини за подаване на документите

Документите могат да бъдат подадени по някой от следните начини:

  • на електронен адрес stajanti@srs.justice.bg;
  • по пощата на адрес Софийски районен съд, София 1612, бул. „Цар Борис III” № 54, кабинет 204;
Желаем успех на всички студенти, които биха желали да участват в програмата.

За контакти

Мариана Николова
02 8955 423
0889 515 423
 

Обновено на 15.07.2020 г. в 10:49 ч.