Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Държавни такси
Държавни съдебни изпълнители

Съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданско процесуален кодекс, обн. ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., таксите, събирани по съдебното изпълнение са както следва:

  • Образуване на изпълнително дело – 24 лв.;
  • Издаване на удостоверение за наличие на образувани изпълнителни дела – 6 лв.;
  • Извършване на справка за длъжника и неговото имущество – 6 лв.;
  • Цялостно проучване на имущественото състояние на длъжника по изпълнителното дело, за набавяне на данни, документи, книжа и други – 60 лв.;
  • Издаване на заверен препис от документ, съставен от държавният съдебен изпълнител – 2,40 лв. за първа страница и по 1,20 лв. за всяка следваща;
  • Ксерокопие от документи – за всяка страница по 0.12 лв., а ако ксерокопието е повече от 50 страници за всяка следваща по 0.08 лв.;
  • Изготвяне на копие от цялото изпълнително дело – 12 лв.;
  • Налагане на запор върху вземания и движими вещи без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. 517, ал. 1 ГПК – 18 лв.;
  • Искане за вписване или вдигане на възбрана – 18 лв.

Всички такси са с включено ДДС, считано от 07.05.2013г., чл.3, ал.5, т.1 б.о. от ЗДДС.

Внимание! Дължи се още такса за Агенция по вписванията: за вписване на възбрана – 15 лв.; за вдигане – 10 лв. Таксата се нарежда по сметка на Агения по вписванията в Токуда Банк АД, IBAN: BG21CREX92603114548701.

За издаване на удостоверение за поискана проверка на обстоятелствата по чл. 152 ал. 2 и ал. 3 от Семейния кодекс (за издръжка) такса не се заплаща на основание чл. 83 ал. 1 т. 2 от ГПК
 
За таксите, непосочени по-горе, моля, направене справка по съответния текст от Тарифата ( към извлечение от Тарифата – раздел 2, чл.30 -58).

Таксите се събират преди извършване на съответното действие
Таксите можете да заплатите във всеки банков офис. На място, за Ваше улеснение, можете да платите в банковия клон, разположен на ет. 1 в Съдебно изпълнителната служба.

Банкова сметка: IBAN: BG78 CECB 9790 3143 8974 01

За събиране на горната информация и за вписване на обезпечителни мерки се дължи допълнително и такса към съответната държавна институция (напр. към Агенцията по вписвания, общинската администрация (ПАМДТ) и др.), чийто размер се указва допълнително!
 


Обновено на 17.06.2020 г. в 16:39 ч.