Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Услуги в „Регистратура” и „Деловодство”
Държавни съдебни изпълнители
В регистратурата можете да:
 • Подадете молба за образуване на изпълнително дело, ведно с приложен оригинал на изпълнителен лист/ заповед за незабавно изпълнение;
 • Подадете жалба и възражение по изпълнителните дела;
 • Подадете молба за образуване на обезпечително производство, ведно с приложен оригинал на обезпечителна заповед;
 • Представите документи за внесените суми по изпълнителни дела;
 • Подадете молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела;
 • Подадете молба за извършване на проверка и издаване на удостоверение, съгласно Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
 • Подадете молба за издаване на заверен препис от документ по изпълнително дело - Как?
 • Подадете молба за ксерокопие от документ по изпълнително дело - Как?
 • Подадете наддавателно предложение за участие в публична продан;

В деловодството можете да:
 • Направите справка по висящо изпълнително дело – справка може да прави по всяко време всяка страна по делото или неин надлежно упълномощен представител
 • Получите заверен препис/ ксерокопие от документи по дело, след подадена молба в Регистратура
 • Намерите приключило дело, намиращо се в Междинен архив

Полезни бланки в изпълнителното производство

Обновено на 19.01.2016 г. в 11:56 ч.