Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Как да получите изпълнителен лист?

Съдът издава изпълнителен лист въз основа на подлежащ на изпълнение съдебен акт (напр. влязло в сила съдебно решение; заповед за изпълнение; спогодба и др.), когато е разглеждал делото като първа инстанция.

Необходими са Ви:

  1. Молба - свободен текст  - образец може да изтеглите от тук 
  2. Вносна бележка за платена такса в размер на 5 лева (таксата можете да внесете на място в банковия офиса в сградата на съда или във всеки друг банков клон по сметката на Софийски районен съд за държавни такси).

Молба се подава по номера на делото – при деловодителя, облужващ съответния съдебен състав. Там се получава и готовия изпълнителен лист.

Молбата се разглежда от съда в 7-дневен срок. Изпълнителният лист се издава в един екземпляр.

За да бъде приведено в изпълнение съдебното решение, при липса на съдействие от страна на длъжника, следва да се обърнете към частен или държавен съдебен изпълнител.

 

Как да получа ДУБЛИКАТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ?

Ако изпълнителният лист бъде изгубен или унищожен, се развива особено исково производство по чл. 409 от ГПК.

Необходимо е да подадете писмена молба за издаване на нов изпълнителен лист, заедно с препис от нея за длъжника. Молбата Ви ще се разглежда в открито заседание, като съдът дава възможност на длъжника да противопостави възраженията си за погасяване на дълга.


Обновено на 27.04.2011 г. в 11:56 ч.