C C C C A+ A A- X

СРС обявява конкурс за заемане на длъжност

Дата на публикуване 7 юни 2021 Последна редакция 1 септември 2021 Новини Отпечатай

На основание чл.80, ал.1, чл.340а, чл.343, ал.1 и чл.359 от Закона за съдебната власт, чл.138, ал.1 във връзка с чл.139 и чл.140 от Правилника за администрацията в съдилищата, вр. чл.94 от Кодекса на труда, считано от 07.06.2021 г., се открива процедура за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Съдебен помощник“ - 24 (двадесет и четири) щатни бройки.

I. Кратко описание на длъжността:

Съдебният помощник подпомага съдиите, административния ръководител и заместниците му в тяхната работа; изготвя проекти на съдебни актове; проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси; дава мнения по дела, изготвя становища по правни въпроси; извършва и други задачи, възложени от административното ръководство на съда.

II. Общи изисквания за заемане на длъжността:

За длъжността „Съдебен помощник“ се назначава лице. което отговаря на изискванията на чл.162 от ЗСВ /има само българско гражданство, притежава виете образование по специалността „Право“; придобило е юридическа правоспособност; притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване/ и:

-         е пълнолетен български гражданин;

-         не е поставен под запрещение;

-        не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

-         не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-        не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице. с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

- не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

-         не е народен представител;

-         не е общински съветник;

-         не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

- не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във виеше училище;

-        не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнява друга свободна професия.

III. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

  1. Висше образование с образователно - квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Право“ със среден успех от следването и държавните изпити не по-нисък от „Много добър 4.50“ и придобита юридическа правоспособност;
  2. Да познава действащата нормативна уредба и тълкувателната дейност на върховните съдилища;
  3. Да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  4. Да не страда от психични заболявания;
  5. Да притежава умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици и електронна поща;
  6. Допълнителни умения - висока писмена и езикова култура, комуникативност, отговорност, прецизност, лоялност.

Не се изисква трудов стаж.

IV.Минимален размер на основното трудово възнаграждение

Съдебният помощник получава основно месечно трудово възнаграждение в размер от 70 до 90 на сто от месечното възнаграждение от най-ниската съдийска длъжност.

На съдебните помощници се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг, какго и за придобит трудов стаж и професионален опит.

V. Необходими документи за участие в конкурса

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник:

-         Заявление за участие в конкурса (по образец);

-         Подробна професионална автобиография-европейски формат;

-         Мотивационно писмо;

-         Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал;

-         Документ, че кандидатът не страда от психически заболявания, удостоверено по съответния ред - оригинал;

-         Копие от документи за придобити виеше образование с образователно - квалификационна степен „магистър"' в професионално направление „Право" и юридическа правоспособност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата);

-         Декларация за обстоятелствата по чл.340а, ал.1 ЗСВ (по образец);

-         Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ (по образец);

-         Декларация-съгласие за обработване на лични данни (по образец).

Могат да бъдат приложени документи, удостоверяващи продължителност на трудов стаж и професионален опит, препоръки от работодатели или организации по повод дейността на кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.

От кандидата не се изисква представяне на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен гтьт от интернет страницата на Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено но общоустановения ред.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност. Кандидатите, които не са представили посочените в обявата документи, няма да бъдат допуснати до конкурс.

VI. Място за подаване на документи:

Софийски районен съд, бул. „Ген. М. Д. Скобелев" № 23, партерен етаж, служба „Регистратура" - за „Човешки ресурси".

VII. Срок за подаване на документи:

Един месец, считано от датата на публикуване на изменената със Заповед № АС-258/07.06.2021 г. на административния ръководител на Софийски районен съд, обява за конкурса.

VIII. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на три етапа (подбор по документи, писмен изпит и устен изпит), как го следва:

  1. Първи етап - подбор по документи:

Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап.

В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, часът и мястото на провеждане на практическия изпит.

  1. Втори етап - писмен изпит (решаване на тест):

Предмет на писмения изпит е проверка на правните познания (нормативни актове и съдебна практика) и езиковата и писмена култура на кандидатите. Продължителността па писмения изпит е 2 (два) астрономически часа. По време на писмения изпит кандидатите не могат да ползват нормативни актове.

До трети етап на конкурса се класират само тези кандидати, които са получили от писмения изпит оценка най-малко „Мн. добър /4.50/".

  1. Трети етап - устен изпит:

Устният изпит ще се проведе по въпроси, свързани с познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността. По време на устния изпит кандидатите могат да ползват нормативни актове, ако разполагат с такива.

Оценяването на кандидатите се извършва по шестобалната система. Класират се само кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Много добър /4,50/”.

Класирането на участниците в конкурса се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата, който се образува като сбор от оценките от писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити, а ако и в този случай резултатът е равен, конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от следването му за придобиване на виеше юридическо образование по специалността „Право".

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, както и всички съобщения, свързани с конкурса ще се обявяват на подходящо място в сградите на СРС, както и на интернет страницата на Софийския районен съд, секция „Пресцентър" - „Обяви и конкурси“ (https://srs.justice.bg/bg/news3).

 

Обявата е публикувана във вестник 24 часа брой 134 от 09.06.2021 г.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация