C C C C A+ A A- X

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Обявява наличие на свободни места за длъжността „Съдебен секретар“ с място на работа „Наказателно отделение“ в Софийски районен съд – 7 щатни бройки.

Дата на публикуване 19 септември 2022 Последна редакция 19 септември 2022 Новини Отпечатай

Софийски районен съд

Обявява наличие на свободни места за длъжността „Съдебен секретар“ с място на работа „Наказателно отделение“ в Софийски районен съд – 7 щатни бройки.

 

Описание на длъжността:

Съдебният секретар в Наказателно отделение на СРС изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания; изготвя призовки, писма и др. по разпореждане на съдия от съдебно заседание; проверява редовността на връчените призовки пред съдебно заседание; прилага към делото документите, постъпили в съдебно заседание; номерира представените по делата документи след първото съдебно заседание.

Изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл.107а от Кодекса на труда, чл.340а, ал.1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт и чл.137 от Правилника за администрацията на съдилищата. Към момента на назначаване кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл.340, ал.1-3 от Закона за съдебната власт.

Средно образование; отлично владеене на машинопис и много добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; отлични познания по общи деловодни техники, компютърни умения, текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Eхcel, работа със стандартно офис-оборудване, софтуерни продукти и копирна техника; отлични познания и умения за съставяне и оформяне на съдебни протоколи, съгласно процесуалните закони; писма, удостоверения и др.; отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/ и на Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/, в частта свързана с обработката и движението на делата, както и на други нормативни актове, имащи пряко отношение към извършваната от служителя работа; отлични комуникационни и организационни умения, отлична работа в екип.

Трудов стаж не се изисква.

Предимства:

Наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези за длъжността.

Минимален размер на основното трудово възнаграждение за длъжността:

957 лв., като на служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг, както и за придобит трудов стаж и професионален опит.

Необходими документи за представяне:

Заявление за участие в подбора, подробна професионална автобиография-европейски формат и мотивационно писмо.

При постъпване на работа: медицинско свидетелство – оригинал, документ, че кандидатът не страда от психически заболявания, удостоверено по съответния ред – оригинал, копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата), документ за компютърна грамотност (удостоверение, диплома, референция и др.) – копие със заверка от кандидата, декларация за обстоятелствата по чл.340а, ал.1 ЗСВ, декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ, декларация-съгласие за обработване на лични данни, копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит (не е задължително), като могат да бъдат приложени препоръки от работодатели или организации по повод дейността на кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.

От кандидата не се изисква представяне на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от интернет страницата на Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Място (адрес) за подаване на документи:

Софийски районен съд, гр. София 1463, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“.

Срок за подаване на документи: до 30.09.2022 г., включително.

Начин на провеждане на подбора:

Подборът ще се проведе на три етапа (подбор по документи, практически изпит и събеседване), както следва:

  1. Първи етап – подбор по документи: Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап.
  2. Втори етап – практически изпит: Проверка на познанията и уменията за текстообработка и обработка на данни с MS Word, MS Excel и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/.
  3. Заключителен етап – събеседване с кандидатите, преминали успешно втори етап: Събеседването с всеки един от кандидатите ще се проведе по въпроси, свързани с познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на съдилищата; професионалната мотивация за работа в СРС; комуникативни умения; релевантен опит, относим към изискванията за длъжността.

Оценяването на кандидатите се извършва по шестобалната система. За следващ етап се класират само кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Много добър /4,50/”.

Само допуснатите кандидати до съответния етап (втори/трети) ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон/електронна поща за контакт за датата, часа и мястото на провеждане на етапа.

Всички съобщения, свързани с подбора ще се обявяват интернет страницата на Софийския районен съд, секция „Пресцентър“ - „Обяви и конкурси“ (https://srs.justice.bg/bg/news3).

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация