C C C C A+ A A- X

СРС обявява конкурс за следната длъжност

Дата на публикуване 18 август 2022 Последна редакция 4 октомври 2022 Новини Отпечатай

Софийски районен съд

обявява конкурс

 

На основание Заповед № АС-368/15.08.2022 г. на административния ръководител на Софийски районен съд се обявява конкурс за заемане на следната длъжност:

„Специалист – съдебно имущество“ – 1 (една) щатна бройка.

І. Описание на длъжността:

Специалист-съдебно имущество подпомага началник отдел „Стопанисване и управление на съдебното имущество“ („СУСИ) при стопанисването и поддържането в добро състояние на съдебното имущество – сгради, съоръжения, инсталации, оборудване и др., в т.ч. осъществяването и контрола по изпълнението на необходими строително-ремонтни дейности (СМР); организира и контролира процеса на съхранението и ползването на инвентар и обзавеждане в сградите на СРС; осъществява контрол върху дейностите на пожарна и аварийна безопасност и др.

ІІ. Общи изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл.107а от Кодекса на труда, чл.340а, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт и чл.137 от Правилника за администрацията на съдилищата.

Към момента на назначаване кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл.340, ал.1-3 от Закона за съдебната власт.

ІІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

Висше техническо образование; минимум 2 години професионален опит; отлично познаване на нормативната уредба в областта на строителството, пожарната и аварийна безопасност; добро познаване на общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/, както и на други нормативни актове, имащи пряко отношение към извършваната от служителя работа; много висока компютърна грамотност; високи нравствени и професионални качества; отлични комуникационни и организационни умения; способност да работи в и управлява екип.

ІV. Предимства:

Стаж по специалността в органите на съдебната власт, наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези за длъжността, за която кандидатите подават заявление за участие.

  1. Минимален размер на основното трудово възнаграждение:

Специалист – съдебно имущество – 997 лв.

На служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг, както и за придобит трудов стаж и професионален опит.

VІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник:

- Заявление за участие в конкурса /по образец/;

- Подробна професионална автобиография-европейски формат;

- Мотивационно писмо;

- Медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;

- Документ, че кандидатът не страда от психически заболявания, удостоверено по съответния ред – оригинал /документът може да бъде представен в срок до назначаване на спечелилия конкурса кандидат/;

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността /със заверка от кандидата/;

- Документ за компютърна грамотност /удостоверение, диплома, референция и др./ – копие със заверка от кандидата;

- Декларация за обстоятелствата по чл.340а, ал.1 ЗСВ /по образец/;

- Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ /по образец/;

- Декларация-съгласие за обработване на лични данни /по образец/;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит.

Могат да бъдат приложени препоръки от работодатели или организации по повод дейността на кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.

От кандидата не се изисква представяне на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от интернет страницата на Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност. Кандидатите, които не са представили посочените в обявата документи, няма да бъдат допуснати до конкурс.

VІІ. Място за подаване на документи:

Софийски районен съд, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“.

VІІІ. Срок за подаване на документи:

Един месец, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса.

ІХ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на три етапа (подбор по документи, практически изпит и събеседване), както следва:

  1. Първи етап – подбор по документи:

Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап.

В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, часът и мястото на провеждане на практическия изпит.

  1. Втори етап – практически изпит:

Тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/, както и проверка на познанията и уменията за текстообработка и обработка на данни с MS Word, MS Excel.

До трети етап на конкурса се класират само тези кандидати, които са получили от практическия изпит оценка най-малко „Мн.добър/4.50/“.

  1. Заключителен етап – събеседване с кандидатите:

Събеседването с всеки един от кандидатите ще се проведе по въпроси, свързани с познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на съдилищата; професионалната мотивация за работа в СРС; комуникативни умения; релевантен опит, относим към изискванията за длъжността.

Оценяването на кандидатите се извършва по шестобалната система. Класират се само кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Мн. добър /4,50/”.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, както и всички съобщения, свързани с конкурса ще се обявяват на подходящо място в сградите на СРС, както и на интернет страницата на Софийския районен съд, секция „Пресцентър“ – „Обяви и конкурс“ https://srs.justice.bg/bg/news3.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Обявата е публикувана във вестник „24 часа“, бр. 195 на 18.08.2022 г.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация