C C C C A+ A A- X

СРС обявява конкурс за следната длъжност

Дата на публикуване 4 юли 2022 Последна редакция 7 октомври 2022 Новини Отпечатай

Софийски районен съд

обявява конкурс

 

На основание Заповед № АС-267/29.06.2022 г. на административния ръководител на Софийски районен съд се обявява конкурс за заемане на следната длъжност:

„Съдебен секретар“ – 22 (двадесет и две) щатни бройки.

І. Описание на длъжността:

Съдебният секретар в Гражданско отделение на СРС изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания; подготвя призовки, писма и др. по разпореждане на съдия от съдебно заседание; проверява редовността на връчените призовки преди съдебно заседание; прилага към делото документите, постъпили в съдебно заседание; номерира представените по делата документи след първото съдебно заседание; изготвя изпълнителни листове по делата по разпореждане на съдията докладчик и др.

ІІ. Общи изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл.107а от Кодекса на труда, чл.340а, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт и чл.137 от Правилника за администрацията на съдилищата.

Към момента на назначаване кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл.340, ал.1-3 от Закона за съдебната власт.

 

ІІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

Средно образование; отлично владеене на машинопис и много добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация; отлични познания по общи деловодни техники, компютърни умения, текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Eхcel, работа със стандартно офис-оборудване, софтуерни продукти и копирна техника; отлични познания и умения за съставяне и оформяне на съдебни протоколи, съгласно процесуалните закони; писма, удостоверения и др.; отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС, Етичен кодекс на съдебните служители/ и на Гражданско-процесуалния кодекс /ГПК/, в частта свързана с обработката и движението на делата, както и на други нормативни актове, имащи пряко отношение към извършваната от служителя работа; отлични комуникационни и организационни умения, отлична работа в екип.

ІV. Предимства:

Стаж по специалността в органите на съдебната власт, наличие на опит при изпълнението на функции, идентични или сходни с тези за длъжността, за която кандидатите подават заявление за участие.

  1. Минимален размер на основното трудово възнаграждение:

Съдебен секретар  – 957 лв.

На служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг, както и за придобит трудов стаж и професионален опит.

VІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник:

- Заявление за участие в конкурса (по образец);

- Подробна професионална автобиография-европейски формат;

- Мотивационно писмо;

- Медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;

- Документ, че кандидатът не страда от психически заболявания, удостоверено по съответния ред – оригинал (документът може да бъде представен в срок до назначаване на спечелилия конкурса кандидат);

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата);

- Документ за компютърна грамотност /удостоверение, диплома, референция и др./ – копие със заверка от кандидата;

- Декларация за обстоятелствата по чл.340а, ал.1 ЗСВ (по образец);

- Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ (по образец);

- Декларация-съгласие за обработване на лични данни (по образец).

Могат да бъдат приложени документи, удостоверяващи продължителност на трудов стаж и професионален опит, препоръки от работодатели или организации по повод дейността на кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.

От кандидата не се изисква представяне на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от интернет страницата на Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност. Кандидатите, които не са представили посочените в обявата документи, няма да бъдат допуснати до конкурс.

VІІ. Място за подаване на документи:

Софийски районен съд, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“.

VІІІ. Срок за подаване на документи:

Един месец, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса.

ІХ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на три етапа (подбор по документи, практически изпит и събеседване), както следва:

  1. Първи етап – подбор по документи:

Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап.

В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, часът и мястото на провеждане на практическия изпит.

  1. 2. Втори етап – практически изпит:

Проверка на познанията и уменията за текстообработка и обработка на данни с MS Word, MS Excel и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС/.

До трети етап на конкурса се класират само тези кандидати, които са получили от практическия изпит оценка най-малко „Мн.добър/4.50/“.

  1. Заключителен етап – събеседване с кандидатите:

Събеседването с всеки един от кандидатите ще се проведе по въпроси, свързани с познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на съдилищата; професионалната мотивация за работа в СРС; комуникативни умения; релевантен опит, относим към изискванията за длъжността.

Оценяването на кандидатите се извършва по шестобалната система. Класират се само кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Мн. добър /4,50/”.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, както и всички съобщения, свързани с конкурса ще се обявяват на подходящо място в сградите на СРС, както и на интернет страницата на Софийския районен съд, секция „Пресцентър“ – „Обяви и конкурс“ https://srs.justice.bg/bg/news3.

                

-----------------------------------------------------------------------------------

Обявата е публикувана във вестник  „24 часа“, бр. 156 на 04.07.2022 г.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация