C C C C A+ A A- X

СРС обявява конкурс за следната длъжност

Дата на публикуване 4 октомври 2021 Последна редакция 4 април 2022 Новини Отпечатай

Софийски районен съд

обявява конкурс

 

На основание Заповед № АС-443/28.09.2021 г. на административния ръководител на Софийски районен съд се обявява конкурс за заемане на следната длъжност:

„Системен администратор“ – 15 (петнадесет) щатни бройки.

І. Описание на длъжността:

Системният администратор извършва дейности по въвеждане и поддържане на сървърните, мрежовите, информационните и периферните системи в СРС; поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за актуализиране и усъвършенстване на системите; осъществява програмното и технологично осигуряване на компютърната техника на съда.

ІІ. Общи изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл.107а от Кодекса на труда, чл.340а, ал.1 и ал.2 от Закона за съдебната власт и чл.137 от Правилника за администрацията на съдилищата.

Към момента на назначаване кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл.340, ал.1-3 от Закона за съдебната власт.

 

ІІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

Висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалности в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки” - „Компютърни науки“; „Информатика и компютърни науки“; „Компютърни системи и технологии“; „Софтуерно инженерство“; „Информационни системи“; „Информационни технологии“; „Компютърни технологии“ и др. с компютърна насоченост; Професионален опит не по-малко от 3 (три) години; Отлични умения и познания по прилагане на сървърни, мрежови, операционни и информационни системи (администриране на сървъри в среда Windows Server 2012, 2016, 2019 и AD (Active Directory), администриране на локални компютърни мрежи) и базирани системи на съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване; отлични познания по компютърни технологии и деловодни автоматизирани системи; отлични комуникационни и организационни умения, отлична работа в екип.

ІV. Предимства:

  1. Стаж по специалността в органите на съдебната власт.
  2. Добри познания по сървърна виртуализация – VMware, Hyper-V, Horizon, IBM Domino, Veeam

 

  1. Минимален размер на основното трудово възнаграждение:

Системен администратор - 1405 лв.

На служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг, както и за придобит трудов стаж и професионален опит.

VІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник:

- Заявление за участие в конкурса /по образец/;

- Подробна професионална автобиография-европейски формат;

- Мотивационно писмо;

- Медицинско свидетелство за постъпване на работа – оригинал;

- Документ, че кандидатът не страда от психически заболявания, удостоверено по съответния ред – оригинал (документът може да бъде представен в срок до назначаване на спечелилия конкурса кандидат);

- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата);

- Документ за компютърна грамотност /удостоверение, диплома, референция и др./ – копие със заверка от кандидата;

- Декларация за обстоятелствата по чл.340а, ал.1 ЗСВ /по образец/;

- Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ /по образец/;

- Декларация-съгласие за обработване на лични данни /по образец/;

- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

- Могат да бъдат приложени препоръки от работодатели или организации по повод дейността на кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.

От кандидата не се изисква представяне на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от интернет страницата на Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност. Кандидатите, които не са представили посочените в обявата документи, няма да бъдат допуснати до конкурс.

VІІ. Място за подаване на документи:

Софийски районен съд, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“.

VІІІ. Срок за подаване на документи:

Един месец, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса.

ІХ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на три етапа (подбор по документи, практически изпит и събеседване), както следва:

  1. Първи етап – подбор по документи: Разглеждане на постъпилите заявления и преценка представени ли са всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по т.II и т.ІІI от заповедта. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, часът и мястото на провеждане на практическия изпит.
  2. Втори етап – практически изпит:

Проверка на познанията и уменията за работа и поддръжка на сървърни, мрежови, операционни, информационни и периферни системи, работа със стандартно офис оборудване, познания по компютърни технологии и деловодни автоматизирани системи.       До трети етап на конкурса се класират само тези кандидати, които са получили от практическия изпит оценка най-малко „Мн.добър /4.50/“.

  1. Заключителен етап – събеседване с кандидатите:

Събеседването с всеки един от кандидатите ще се проведе по въпроси, свързани с познанията и уменията за работа и поддръжка на сървърни, мрежови, операционни, информационни и периферни системи, работа със стандартно офис оборудване, познания по компютърни технологии и деловодни автоматизирани системи; професионалната мотивация за работа в СРС; комуникативни умения; релевантен опит, относим към изискванията за длъжността.

До всеки следващ етап се допускат само кандидатите, преминали предходния етап. Оценяването на кандидатите се извършва по шестобалната система. Класират се само кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Мн. добър /4,50/”.

Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, както и всички съобщения, свързани с конкурса ще се обявяват на подходящо място в сградите на СРС, както и на интернет страницата на Софийския районен съд, секция „Пресцентър“ – „Обяви и конкурси“ https://srs.justice.bg/bg/news3.

 

Обявата е публикувана на 04.10.2021 г. във в. „24 часа“, бр. 234

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация