C C C C A+ A A- X

СРС обявява наличие на свободни места

Дата на публикуване 19 март 2021 Последна редакция 19 март 2021 Новини Отпечатай

Описание на длъжността:
Системният администратор извършва дейности по въвеждане и поддържане на сървърните, мрежовите, информационните и периферните системи в СРС; поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за актуализиране и усъвършенстване на системите; осъществява програмното и технологично осигуряване на компютърната техника на съда.

Изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл.107а от Кодекса на труда, чл.340а, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.137 от Правилника за администрацията на съдилищата. Към момента на назначаване кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл.340, ал.1-3 от Закона за съдебната власт.
Изисква се професионален опит не по-малко от 3 (три) години.
Висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалности в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки” - „Компютърни науки“; „Информатика и компютърни науки“; „Компютърни системи и технологии“; „Софтуерно инженерство“; „Информационни системи“; „Информационни технологии“; „Компютърни технологии“ и др. с компютърна насоченост; Отлични умения и познания по прилагане на сървърни, мрежови, операционни и информационни системи (администриране на сървъри в среда Windows Server 2012, 2016, 2019 и AD (Active Directory), администриране на локални компютърни мрежи) и системи базирани на съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване; отлични познания по компютърни технологии и деловодни автоматизирани системи; отлични комуникационни и организационни умения, отлична работа в екип.

Предимства:
Стаж по специалността в органите на съдебната власт; Добри познания по сървърна виртуализация – VMware, Hyper-V, Horizon, IBM Domino, Veeam.
Минимален и максимален размер на основното трудово възнаграждение за длъжността:
Минимален размер – 1 405 лв., максимален размер – 1 756 лв.
На служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг, както и за придобит трудов стаж и професионален опит.

Необходими документи за представяне:
Заявление за участие в подбора, подробна професионална автобиография-европейски формат и мотивационно писмо.
При постъпване на работа: медицинско свидетелство– оригинал, документ, че кандидатът не страда от психически заболявания, удостоверено по съответния ред – оригинал; свидетелство за съдимост – оригинал (представя се в случаите, когато на същия не може да бъде издадено служебно електронно свидетелство за съдимост – чл.35а, ал.1 от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост), копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата), декларация за обстоятелствата по чл.340а, ал.1 ЗСВ, декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ, декларация-съгласие за обработване на лични данни, копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, като могат да бъдат приложени препоръки от работодатели или организации по повод дейността на кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.

Място (адрес) за подаване на документи:
Софийски районен съд, гр. София 1463, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“.
Срок за подаване на документи: 15 (петнадесет) дни, считано от датата на публикуване на обявата – 05.04.2021 г., включително.

Начин на провеждане на подбора:
Подборът ще се проведе на два етапа (подбор по документи и събеседване), както следва:
1. Първи етап – подбор по документи: Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап.
2. Втори етап – събеседване с кандидатите, преминали успешно първи етап: Събеседването с всеки един от кандидатите ще се проведе по въпроси, свързани с познанията и уменията за работа и поддръжка на сървърни, мрежови, операционни, информационни и периферни системи, работа със стандартно офис оборудване, познания по компютърни технологии и деловодни автоматизирани системи; професионалната мотивация за работа в СРС; комуникативни умения; релевантен опит, относим към изискванията за длъжността.
Оценяването на кандидатите се извършва по шестобалната система. За следващ етап се класират само кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Много добър /4,50/”.
Само допуснатите кандидати до втори етап ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон/електронна поща за контакт за датата, часа и мястото на провеждане на етапа.
Всички съобщения, свързани с подбора ще се обявяват интернет страницата на Софийския районен съд, секция „Пресцентър“ - „Обяви и конкурси“ (https://srs.justice.bg/bg/news3).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация