Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Архив конкурси - 2019

 

Обява
за длъжността „Съдия по вписванията“ при Софийски районен съд
 
На основание писмо изх.№ 11-00-1655/29.11.2019 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 2 (две) щатни бройки за длъжността „Съдия по вписванията“ при Софийски районен съд при условията на чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – до завръщане на титуляра.
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба (заявление);
2. Автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ за психично здраве;
5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
7. Нотариално заверени копия от диплома с приложения за висше образование по специалност „Право“;
8. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.
 
-----------------------------------------------------------------------------------
Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 290 на 11.12.2019 г. и във в-к „24 часа“, бр. 337 на 11.12.2019 г.


Обява

за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд

На основание писмо изх.№ 11-00-1527/2019 г. от 25.10.2019 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд (СРС), която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда – до заемане на длъжността въз основа на конкурс.
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба;
2. Автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ за психично здраве;
5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
7. Нотариално заверени копия от диплома с приложения за висше образование по специалност „Право“;
8. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.
 

Обявата е публикувана във вестник „Сега“, бр. 270 на 18.11.2019 г.
 СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен секретар - 7 щатни бройки.
Място на работа - сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол първи етап "Съдебни секретари"
Протокол втори етап "Съдебни секретари"
Протокол трети етап "Съдебни секретари"


Обявата е публикувана във вестник  „24 часа“, бр. 239 на 02.09.2019 г.
 СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен помощник - 5 щатни бройки.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол първи етап "Съдебни помощници"
Протокол втори етап "Съдебни помощници"
Протокол трети етап "Съдебни помощници"


СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ

С решение от 18.10.2019 г., председателят на СРС допусна до участие в конкурса кандидата Денислав Ненов, вх. № 9005837/02.10.2019 г., след представено от същия уверение, издадено от НБУ, за обстоятелствата, касаещи образуването на среден успех от следването.

Кандидатите, допуснати до писмен изпит, се допускат в залата след представяне на лична карта, като се подписват в присъствен списък. По време на писмения и устния изпит кандидатите могат да ползват само нормативни актове. В случай, че бъде констатирано използването на съдебни и тълкувателни решения, както и друга съдебна практика, същите се изземват и кандидатът се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол. Не се допуска внасянето на компютри, мобилни телефони и други технически средства. В случай, че при проверка бъдат намерени у кандидат такива устройства, същият няма да бъде допуснат в залата за провеждане на писмения изпит. При констатирано нарушение, конкурсната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол. Писменият изпит продължава 3 астрономически часа, като в тях не се включва времето за прочитане и записване или раздаване на казуса, който ще съдържа въпроси от областта на гражданското право и процес, както и наказателното право и процес.


Обявата е публикувана във вестник  „24 часа“, бр. 239 на 02.09.2019 г.
 СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен секретар - 7 щатни бройки.

Място на работа - сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. "Ген.М.Д.Скобелев" № 23.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД
Заповед за удължаване на срока

Протокол първи етап "Съдебни секретари"

Заповед за допускане на учатие във втори етап

Протокол втори етап "Съдебни секретари"
Протокол трети етап "Съдебни секретари"


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 178 на 01 август 2019 г.


 Обява

за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд

 
На основание писмо изх.№ 11-00-1382/2019 г. от 10.09.2019 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд (СРС), която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – до завръщането на титуляра.
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба;
2. Автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ за психично здраве;
5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
7. Нотариално заверени копия от диплома с приложения за висше образование по специалност „Право“;
8. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.
 

Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 224 на 25.09.2019 г.СРС обявява конкурс за следните длъжности: Системен администратор - 2 щатни бройки; Специалист - бази данни и логистика - 1 щатни бройки.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол първи етап "Системен администратор"
Протокол първи етап "Специалист - бази данни и логистика"

Протокол втори етап "Специалист - бази данни и логистика"
Протокол втори етап "Системен администратор"

Протокол трети етап "Специалист - бази данни и логистика"
Протокол трети етап "Системен администратор"

Обявата е публикувана във вестник  „24 часа“, бр. 183 на 08 юли 2019 г.Обява
за длъжността „Съдия по вписванията“ при Софийски районен съд


   На основание писмо изх.№ 92-38-83/2019 г. от 21.03.2019 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Съдия по вписванията“ при Софийски районен съд (СРС), която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда – до заемане на длъжността въз основа на конкурс.
   Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.
   Необходими документи за кандидатстване:
   1. Молба;
   2. Автобиография;
   3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
   4. Документ за психично здраве;
   5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
   6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
   7. Нотариално заверени копия от диплома с приложения за висше образование по специалност „Право“;
   8. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
   Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
   Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“ на 29 март 2019 г.Обява
 
за длъжността „Работник, поддръжка сгради“ при Софийски районен съд
 
На основание чл.70 от Кодекса на труда Софийски районен съд (СРС)

ОБЯВЯВА:

Наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Работник, поддръжка сгради“ към отдел „Стопанисване и управление на съдебното имущество“ при СРС, която може да бъде заета при условията на чл.70 от Кодекса на труда – със срок за изпитване от 6 (шест) месеца, уговорен в полза на работодателя.
Работникът, поддръжка сгради следи и извършва дейности по поддръжка на състоянието, изправността и нормалното функциониране на електрическите, отоплителните и вентилационни инсталации, уреди и машини в съдебните сгради, както и подпомага началник отдел „СУСИ“ за стопанисването и поддържането в добро състояние на съдебното имущество и за осигуряването на пожарна и аварийна безопасност.

Минимален размер на основната заплата 618 лв.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.340а от Закона за съдебната власт, чл.136 и чл.137 от Правилника за администрацията на съдилищата. Кандидатите следва да притежават минимум средно-специално или средно-техническо образование с придобита квалификация „Електротехник“ или „Топлотехник“. Кандидатите следва да притежават удостоверение за придобита минимум трета квалификационна група по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V. Кандидатите следва да имат минимум 2 (две) години професионален опит по специалността, в частност – в поддръжката на електрически, отоплителни и/или вентилационни инсталации, уреди и машини е предимство.

Начин на провеждане на подбора:
Подборът ще се извърши в два етапа – допускане по документи и събеседване за проверка и преценка личностните и професионални качества на кандидата.
Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап. Допуснатите до втория етап кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях електронен адрес за кореспонденция и/или телефон за датата, началният час и мястото на провеждане на събеседването.
 
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба (свободен текст);
2. Подробна професионална автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ, удостоверяващ, че лицето не се води на учет и не страда от психически заболявания;
5. Свидетелство за съдимост (задължително в случаите на неприложимост на чл.35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост);
6. Копие от диплома за завършено образование;
7. Копие от документи за допълнителна квалификация съобразно изискванията за длъжността, както и други документи по преценка на кандидата;
8. Копие от трудова, служебна или осигурителна книжка (не е задължително)
9. Декларация по чл.340а, ал.1 ЗСВ.
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник, окомплектовани в посочената по-горе поредност.

Срокът за подаване на документите:
30-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.

Място за подаване на документите:
СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.


Обявата е публикувана на 14.03.2019


Обява
за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд

На основание писмо изх.№ 11-00-1590/2018 г. от 22.01.2019 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд (СРС), която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – до завръщането на титуляра.
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба;
2. Автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ за психично здраве;
5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
7. Нотариално заверени копия от диплома с приложения за висше образование по специалност „Право“;
8. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.

Обявата е публикувана във вестник „24 часа“, бр.51 на 21.02.2019 г.СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен администратор - 1 щатна бройка.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол "Съдебен администратор"

Протокол втори етап "Съдебен администратор"

Протокол трети етап "Съдебен администратор"


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 113 на 17 май 2019 г.
 СРС обявява конкурс за следните длъжности: Съдебен секретар - 8 щатни бройки; Съдебен деловодител - фронт офис - 1 щатна бройка.
Място на работа - сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. "Ген.М.Д.Скобелев" № 23.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол "Съдебен деловодител - фронт офис"
Протокол "Съдебен секретар"
Заповед АС-257

Протокол втори етап "Съдебен деловодител - фронт офис"
Протокол втори етап "Съдебен секретар"

Протокол трети етап "Съдебен деловодител - фронт офис"
Протокол трети етап "Съдебен секретар"


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 101 на 02 май 2019 г.
 СРС обявява конкурс за следните длъжности: Съдебен секретар – 18 щатни бройки; Съдебен деловодител – 19 щатни бройки; Съдебен деловодител – регистратура – 5 щатни бройки; Съдебен деловодител – ВПСК – 1 щатна бройка; Съдебен деловодител – ДСИ – 3 щатни бройки; Съдебен деловодител - Служба по вписванията - 1 щатна бройка; Съдебен архивар - 5 щатни бройки; Призовкар - 25 щатни бройки.
Място на работа - сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54.
Място на работа за "Съдебен деловодител  - Служба по вписванията" - сграда на Агенция по вписванията в гр. София, ул. "Елисавета Багряна" № 20.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол "Съдебен секретар"
Протокол "Призовкар"
Протокол "Съдебен деловодител - ВПСК"
Протокол "Съдебен деловодител"
Протокол "Съдебен деловодител - ДСИ"

Заповед АС-240
Заповед АС-241
Заповед АС-243

Протокол втори етап "Съдебен секретар"
Протокол за втори етап "Призовкар"
Заповед АС-258
Протокол втори етап "Съдебен деловодител - ДСИ"
Протокол втори етап "Съдебен деловодител"
Протокол втори етап "Съдебен деловодител - регистратура"
Протокол втори етап "Съдебен деловодител - Служба по вписванията"
Протокол втори етап "Съдебен архивар"
Протокол втори етап "Съдебен деловодител - ВПСК"
Протокол втори етап "Призовкар"

Протокол трети етап "Съдебен секретар"
Протокол трети етап "Съдебен деловодител - ДСИ"
Протокол трети етап "Съдебен деловодител", "Съдебен деловодител - регистратура", "Съдебен деловодител - Служба по вписванията", "Съдебен архивар"

Протокол трети заключителен етап "Призовкар"
Протокол трети заключителен етап "Съдебен деловодител - ВПСК"


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 101 на 02 май 2019 г.Обява за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд


На основание писмо изх.№ 11-00-1052/2019 г. от 08.07.2019 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд (СРС), която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда – до заемане на длъжността въз основа на конкурс.
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба;
2. Автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ за психично здраве;
5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
7. Нотариално заверени копия от диплома с приложения за висше образование по специалност „Право“;
8. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М.Д.Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.


Обявата е публикувана във вестник „Сега“, бр.161 на 12.07.2019 г.
 Обновено на 03.02.2020 г. в 11:45 ч.