Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Архив конкурси - 2017

Протокол на допуснати кандидати за длъжността "Съдебен секретар"
Протокол на допуснати кандидати за длъжността "Съдебен деловодител"

Заповед за допуснати кандидати за длъжността "Съдебен секретар"
Заповед за допуснати кандидати за длъжността "Съдебен деловодител"

Протокол на допуснати кандидати за трети етап длъжността "Съдебен секретар"
Протокол на допуснати кандидати за трети етап длъжността "Съдебен деловодител"

Одобрени кандидати след трети етап за длъжността "Съдебен секретар"
Одобрени кандидати след трети етап за длъжността "Съдебен деловодител"
 
Декларации:

По чл. 141, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/
За липса на обстоятелства по чл. 137, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/


СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс
на основание Заповед № АС-332/23.10.2017 г. на председателя на Софийския районен съд се обявява конкурс за заемане на следната длъжност:
„Съдебен секретар" - 21 щатни бройки
 
 
I. Описание на длъжността:
 
    Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебни заседания; подготвя формуляри, графици, призовки и други документи, по разпореждане на съдията от съдебно заседание; проверява редовността на връчените призовки преди съдебното заседание; прилага към делото, документите, постъпили в съдебно заседание; номерира представените по делата документи от съдебно заседание; изготвя изпълнителни листове по делата по разпореждане на съдията докладчик и др.
 
II. Общи изисквания за заемане на длъжността:
 
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл. 107а от Кодекса на труда и Правилника за администрацията на съдилищата:
- има българско гражданство;
- е навършило пълнолетие;
- не е поставено под запрещение;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик;
- не е народен представител;
- не е общински съветник;
- не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
 
III. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 
1. средно образование.
2. много добро владеене на машинопис.
3. много добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.
4. отлични познания и умения за текстообработка с MS Word и обработка на данни с MS Excel.
5. отлични познания и умения за съставяне и оформяне на съдебни протоколи, съгласно процесуалните закони.
6. писма, удостоверения и др.
7. отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата/ и на процесуалните закони - Граждански процесуален кодекс и Наказателно - процесуален кодекс, в частта свързана с обработката и движението на делата, както и на други нормативни актове, имащи пряко отношение към извършваната от служителя работа.
 
IV. Размер на основното трудово възнаграждение:
 
Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт - минималния размер на основната заплата е 638.00 лв.
 
V. Необходими документи за участие в конкурса:
 
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса в срок до 27 ноември 2017 г. включително.

Към заявлението се прилагат:
- Мотивационно писмо.
- Подробна професионална автобиография-европейски формат.
- Медицинско удостоверение - оригинал, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не се води на учет не страда от психическо заболяване.
- Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал.
- Свидетелство за съдимост - оригинал.
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правосподобност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата).
- Копие от документите, удостоверяващи трудовия стаж (със заверка от кандидата).
- Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен да заема определена длъжност.
- Могат да бъдат приложени препоръки от работодатели/референции от работодатели или организации по повод дейността на кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.
 
Място за подаване на документи:
Софийски районен съд, бул."Ген. Михаил Д. Скобелев" № 23, служба „Регистратура".
 
 
Срок за подаване на документи:
един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса.
(Обявата е публикувана на 27.10.2017г.)


(Обявата е публикувана на 27.10.2017г. във вестник „Сега“, бр. 250/27.10.2017г.)
 
 
VI. Начин на провеждане на конкурса:
 
Конкурсът ще се проведе на три етапа (подбор по документи, практически изпит и събеседване), както следва:

    1. Първи етап - подбор по документи - разглеждане на постъпилите заявления, като се извършва преценка дали са представени всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, часът и мястото на провеждане на практическия изпит.
 
    2. Втори етап - практически изпит- проверка на познанията и уменията за текстообработка и обработка на данни с Microsoft Excel и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС,/ и на процесуалните закони - ГПК и НПК, в частите, посочени за съответната длъжност.
 
    До трети етап на конкурса се класират само тези кандидати, които са получили от практическия изпит оценка най-малко Добър /4.00/.

    3. Заключителен етап - събеседване с кандидатите. Събеседването с всеки един от кандидатите ще се проведе по въпроси, свързани с познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на съдилищата; професионалната мотивация за работа в СРС; комуникативни умения; релевантен опит, относим към изискванията за длъжността.
 
     Оценяването на кандидатите за всяка длъжност се извършва по шестобалната система. Класират се само кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Много добър /4,50/”.
    Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, както и всички съобщения, свързани с конкурса ще се обявяват на подходящо място в сградите на СРС, както и на интернет страницата на Софийския районен съд, секция „Конкурси“.

Длъжностна характеристика за "Съдебен секретар - гражданско производство".
Длъжностна характеристика за "Съдебен секретар - наказателно производство"

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс
на основание Заповед № АС-332/23.10.2017 г. на председателя на Софийския районен съд се обявява конкурс за заемане на следната длъжност:
„Съдебен деловодител" - 14 щатни бройки
 
 
I. Описание на длъжността:
 
    Извършва справки по делата на страните, техните пълномощници и процесуални представители и др.; подрежда, номерира и докладва постъпилите документи; изпълнява указанията на председателя на състава; вписва необходимите данни в съответните деловодни книги; изготвя списъци на призованите лица за първото съдебно заседание; подготвя и изпраща делата с постъпили жалби; подготвя за архивиране приключилите дела.
 
II. Общи изисквания за заемане на длъжността:
 
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл. 107а от Кодекса на труда и Правилника за администрацията на съдилищата:
- има българско гражданство;
- е навършило пълнолетие;
- не е поставено под запрещение;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик;
- не е народен представител;
- не е общински съветник;
- не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
 
III. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 
1. средно образование.
2. отлични познания по общи деловодни техники, много добри познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация.
3. много добри компютърни умения, работа със стандартно офис оборудване, софтуерни продукти и копирна техника.
4. познания по съдебната документация и разбиране на значението й за съдебната система.
5. много добри познания на нормативната уредби, регулираща дейността на органите на съдебната власт - Правилник за администрацията в съдилищата /ПАС/, други нормативни актове, имащи пряко отношение към извършваната от служителя работа.
IV. Размер на основното трудово възнаграждение:
 
Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт - минималния размер на основната заплата е 638.00 лв.
 
V. Необходими документи за участие в конкурса:
 
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса в срок до 27 ноември 2017 г. включително.

Към заявлението се прилагат:
- Мотивационно писмо.
- Подробна професионална автобиография-европейски формат.
- Медицинско удостоверение - оригинал, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не се води на учет не страда от психическо заболяване.
- Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал.
- Свидетелство за съдимост - оригинал.
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правосподобност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата).
- Копие от документите, удостоверяващи трудовия стаж (със заверка от кандидата).
- Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен да заема определена длъжност.
- Могат да бъдат приложени препоръки от работодатели/референции от работодатели или организации по повод дейността на кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.
 
Място за подаване на документи:
Софийски районен съд, бул."Ген. Михаил Д. Скобелев" № 23, служба „Регистратура".
 
 
Срок за подаване на документи:
един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса.
(Обявата е публикувана на 27.10.2017г.)


(Обявата е публикувана на 27.10.2017г. във вестник „Сега“, бр. 250/27.10.2017г.)
 
 
VI. Начин на провеждане на конкурса:
 
Конкурсът ще се проведе на три етапа (подбор по документи, практически изпит и събеседване), както следва:

    1. Първи етап - подбор по документи - разглеждане на постъпилите заявления, като се извършва преценка дали са представени всички необходими документи, удостоверяващи изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, часът и мястото на провеждане на практическия изпит..

    2. Втори етап - практически изпит- проверка на познанията и уменията за текстообработка и обработка на данни с Microsoft Excel и тест за проверка на познанията относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация /ЗСВ, ПАС,/ и на процесуалните закони - ГПК и НПК, в частите, посочени за съответната длъжност.
 
    До трети етап на конкурса се класират само тези кандидати, които са получили от практическия изпит оценка най-малко Добър /4.00/.
 
    3. Заключителен етап - събеседване с кандидатите. Събеседването с всеки един от кандидатите ще се проведе по въпроси, свързани с познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на съдилищата; професионалната мотивация за работа в СРС; комуникативни умения; релевантен опит, относим към изискванията за длъжността.

     Оценяването на кандидатите за всяка длъжност се извършва по шестобалната система. Класират се само кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Много добър /4,50/”.
    Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, както и всички съобщения, свързани с конкурса ще се обявяват на подходящо място в сградите на СРС, както и на интернет страницата на Софийския районен съд, секция „Конкурси“.

Длъжностна характеристика за "Съдебен деловодител - гражданско отделение".
Длъжностна характеристика за "Съдебен деловодител - наказателно отделение".


СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява следните конкурси:

1. Конкурс за длъжността "Специалист - плащания"

Декларации:

По чл. 136, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/
За липса на обстоятелства по чл. 132, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/


СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс
при условията на чл. 67, ал. 1 за длъжността
„Специалист-плащания" - 1 щатна бройка
 
 
I. Описание на длъжността:
 
    Изплаща парични средства от касата на съда. Съхранява и отговаря за касовата наличност. Води стриктно касовата книга и се отчита в счетоводството. Изготвя и съхранява разплащателни ведомости за трудови възнаграждения, хонорари на съдебни заседатели, вещи лица и други. Изготвя платежни документи, свързани с изплащането на трудовите възнагражденията и хонорарите. Изпълнява и други задачи възложени от главния счетоводител.
 
II. Общи изисквания за заемане на длъжността:
 
Кандидата да е лице, което отговаря на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл. 107с от Кодекса на труда и Правилника за администрация на съдилищата:
- има българско гражданство;
- е навършило пълнолетие;
- не е поставено под запрещение;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик;
- не е народен представител;
- не е общински съветник;
- не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
 
III. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 
1. Образование - средно.
2. Трудов стаж - не по-малко от 2 години.
3. Отлично познаване на нормативните документи, свързани с изпълнение на длъжността - Закон за счетоводството, Закон за данък добавена стойност, Кодекса на социално осигуряване, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса на труда, Закон за устройството на държавния бюджет и други свързани с бюджетната сфера.
4. Компютърна грамотност MS Office, Internet, работа със специализиран софтуер за работни заплати и други.
 
Предимство: Наличието на опит в бюджетната сфера.
 
IV. Размер на основното трудово възнаграждение:
 
Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт - минималния размер на основната заплата е 621.00 лв.
 
V. Необходими документи за участие в конкурса:
 
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса в срок до 08 май 2017 г. включително.

Към заявлението се прилагат:
- Мотивационно писмо.
- Подробна професионална автобиография-европейски формат.
- Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване -оригинал.
- Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал.
- Свидетелство за съдимост - оригинал.
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (със заверка от кандидата).
- Копие от документите, удостоверяващи трудовия стаж (със заверка от кандидата).
- Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен да заема определена длъжност.
 
Място за подаване на документи:
Софийски районен съд, бул."Драган Цанков" №6 зала №12А отдел „Човешки ресурси".
 
 
Срок за подаване на документи:
един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса.
(Обявата е публикувана на 07.04.2017 г.)
 
 
V. Начин на провеждане на конкурса:
 
Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на два етапа:

    1. Първи етап - подбор на документи - разглеждане постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. Комисията допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

    2. Втория етап - събеседване с кандидатите при поставяне на въпроси, свързани с:
  • познаването на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността - Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса на труда, Закон за устройството на държавния бюджет и други свързани с бюджетната сфера.
  • професионалната мотивация за работа в СРС
  • Оценяването на кандидатите за всички длъжности се извършва по шестобалната система. Класират се само тези кандидати, получили оценка не по-ниска от „Много добър 4,50”.
  • Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, както и всички съобщения, свързани с конкурса се обявяват на подходящо място в сградите на СРС, както и на интернет страницата на Софийския районен съд, секция „Конкурси”.
  • Длъжностните характеристики за конкурсните длъжности се предоставят на разположение на кандидатите в звено „Човешки ресурси”, находящо се в сградата на СРС, бул. „Драган Цанков“ № 6, ет. 1, зала 12А, в срока за подаване на документи.

Посещения:
page Counter

Обновено на 10.06.2019 г. в 10:32 ч.