Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
„РЕГИСТРАТУРА” на Наказателно отделение

Служба „РЕГИСТРАТУРА” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа.

Служба „Регистратура” обслужваща Наказателно отделение се намира в сградата на Софийски районен съд на бул. "Ген.М.Д.Скобелев" 23, етаж 1;

телефон: ;

Работно време: 9:00 – 17:00 часа без почивка;


НА РЕГИСТРАТУРА МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

          /по наказателни дела/:

  1. Тъжба - Какво представлява тъжбата и как се подава?
  2. Молба за конституиране в качеството на частен обвинител и/или граждански ищец, ако сте пострадал от престъплението, предмет на наказателното дело;
  3. Частна жалба срещу определение и разпореждание на съда - Какво представлява частната жалба и как се подава?
  4. Въззивна жалба срещу присъда - Какво представлява въззивната жалба и как се подава?
  5. Жалба срещу наказателно постановление на административно наказаващ орган - Какво представлява жалбата и как се подава?
  6. Касационна жалба срещу съдебно решение до Административен съд - Какво представлява касационната жалба и как се подава?
  7. Молба за реабилитация - Какво представлява реабилитацията и как се подава молбата?

На „Регистратура” можете още да:
  1. Подадете Заявление за достъп до обществена информация;
  2. Получите информация за получената и изпратената кореспонденция (същата се входира и ескпердира от „Регистратура”, за което се водят регистри);
  3. Подадете молба, адресирана до Председателя на съда;


Важно!

Постъпващите в съда документи на хартиен носител трябва да са написани четливо в препоръчителен формат А4 и по възможност напечатани.

Фотокопията на документите по дела, които представяте на съда във всички случаи следва да са заверени, чрез изписване върху всеки документ на „Вярно с оригинала”, следвано от името и подписа на лицето, което прави заверката. В тези случаи, при поискване от съда, ще сте длъжни да представите оригинала или официално заверен препис на документа, а ако не го направите, документът се изключва от доказателствата по делото.


 


Обновено на 05.10.2017 г. в 13:58 ч.