Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook


Съгласно Заповед № АС - 275/12.07.2019 г. на председателя на Софийски районен съд служителите, осъществяващи дейност по връчване на призовки, съобщения и книжа са оборудвани с персонални устройства за позициониране, които се задължават да носят в себе си през времето, през което изпълняват служебните си задължения. Решението за въвеждането на тази организация е взето от ръководството на съда след сериозен анализ на множество сигнали и жалби от граждани и адвокати с цел постигане на ефективност при връчване на съдебните книжа и осигуряване възможността за реален контрол върху тази дейност. Заедно със заповедта са утвърдени и Правила за събиране и обработване на лични данни, с които са запознати всички служители, за които тя се отнася. Правилата гарантират, че събираната информация няма да бъде използвана за цели, различни от изрично посочените в заповедта, а именно ефективност на връчване на съдебните книжа и контрол.


На вниманието на участниците в обявените от СРС конкурси за назначаване на съдебни служители:
Подробни указания за начина на провеждане на всеки отделен конкурс се съдържат в публикуваните в раздел "Конкурси" на страницата на СРС заповеди за тяхното обявяване.

Подробни указания за начина на провеждане на  втори етап от конкурса за "Съдебни помощници" са публикувани в раздел "Конкурси" на страницата на СРС.


Заповед за инвентаризация 2020 г.
Заповед за инвентаризация 2019 г.
Заповед АС-325
Важно преместване на наказателно отделение
Заповед касови ордери
Заповед видео наблюдение
/Публикувана на 16.01.2017 г. в 16:45 ч./
Заповед обслужване на граждани и адвокати
/Публикувана на 09.09.2016 г. в 15:45 ч./
Заповед дежурно гише в служба "Архив"
/Публикувана на 07.09.2016 г. в 16:45 ч./
Заповед АС-145
Правила за възстановяване на дела
Заповед предоставяне на наказателни дела
Преместване на наказателно отделение
Пресслужба
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопасната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Регистър на медиаторите към ЦСМ
Доклади, презентации, резултати и книги
Контакти
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Обяви за търг
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС