Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Свободни работни места

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява следните конкурси:

1. Конкурс за длъжността "Специалист - плащания"

2. Конкурс за длъжността "Връзки с обществеността"

3. Конкурс за Съдебни секретари, съдебни деловодители, съдебни деловодители - компютърна обработка на данни, съдебен деловодител класифицирана информация, съдебен деловодител достъп до данни по ЗЕС, съдебен деловодител - регистратура, съдебен деловодител - информационно обслужвне, съдебен деловодител - бюро за съдимост, съдебни архивари, призовкари

4. Конкурс за Главен счетоводител

5. Конкурс за Административен секретар, ръководител-сектор УКССИ, завеждащ служба "Архив", съдебни помощници, системен администратор, специалист - канцелария
Декларации:

По чл. 136, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/
За липса на обстоятелства по чл. 132, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата /ПАС/


СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Крайни резултати


След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:
Комисията КЛАСИРА кандидатите, получили оценка не по-ниска от "Много добър 4,50" - КЛАСИРАНИ

НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИКомисията КЛАСИРА кандидатите, получили оценка не по-ниска от "Много добър 4,50", следните кандидати:
 1. Атанаска Костадинова Додникова - 6,00
 2. Красимира Христова Динева - 5,00
 3. Теменужка Атанасова Петрова - 4,50
 4. Ани Ивова Вешева - 4,50
НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ:
 1. Камелия Цветанова Спасова - 4,00
 2. Антоанета Димитрова Иванова - 4,00
 3. Павлина Петкова Георгиева - 4,00
 4. Биляна Крумова Батова - 4,00
 5. Eлена Богомилова Кръстева - 4,00
 6. Галина Христова Христова - 4,00
 


Комисията КЛАСИРА кандидатите, получили оценка не по-ниска от "Много добър 4,50", следните кандидати:
 1. Красимира Христова Динева - 5,50
 2. Теменужка Атанасова Петрова - 4,50
   
НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ:
 1. Мила Валентинова Върбанова -
 2. Елена Богомилова Кръстева - 4,00
 

Комисията КЛАСИРА кандидатите, получили оценка не по-ниска от "Много добър 4,50", следните кандидати:
 1. Елена Борисова Василева - 6,00
 2. Михаела Атанасова Цонева - 4,50
 3. Гинка Андреева Авджиева - 4,50

НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ:
 1. Камелия Цветанова Спасова - 4,00
 2. Антоанета Димитрова Иванова - 4,00
 3. Елка Йорданова Аврамова-Шунина - 4,00
 

Комисията КЛАСИРА кандидатите, получили оценка не по-ниска от "Много добър 4,50", следните кандидати:
 1. Марина Стефанова Павлова - 5,50
 2. Вероника Костова Будинова - 5,50
 3. Ирена Борисова Ангелова - 5,00
 4. Елена Николова Веселинова-Мирчева - 4,50
 5. Елеонора Кирилова Йорданова - 4,50
 6. Елеонора Евгениева Василева - 4,50
   
НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ:
 1. Мариана Николова Сурлева - 4,00
 2. Лидия Николова Владимирова - 4,00
 3. Камелия Цветанова Спасова - 4,00
 4. Антоанета Димитрова Иванова - 4,00
 5. Красимира Христова Динева - 4,00
 6. Полина Йорданова Цанкова - 4,00
 7. Павлина Петкова Георгиева - 4,00
 8. Валерия Петрова Атанасова - 4,00
 9. Биляна Крумова Батова - 4,00
 10. Елена Богомилова Кръстева - 4,00
 11. Гинка Андреева Авджиева - 4,00
 12. Галина Христова Христова - 4,00
 13. Росица Цветанова Петрова - 4,00
   

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
II етап

След заседание на комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни помощници, Комисията, определена със заповед № АС - 114/21.03.2017 г., взе следното решение:

КЛАСИРА кандидатите за длъжността „съдебен помощник“ в Софийски районен съд в следния ред:
 1. Неделина Димитрова Симова
 2. Александър Костадинов Трионджиев
 3. Ванина Здравкова Младенова
 4. Мария Емилова Атанасова
 5. Мария Николаева Стойкова
 6. Игнат Асенов Тимофеев
 7. Николай Светлинов Василев
 8. Светлана Христова Петкова
 9. Антоанета Георгиева Ивчева
 10. Михаела Енчева Касабова-Хранова
 

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Крайни резултати


 • Съдебен призовкар - 25 щатни бройки
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията КЛАСИРА кандидатите, получили оценка не по-ниска от "Много добър 4,50" - КЛАСИРАНИ

НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ
 

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Крайни резултати


 • Съдебен деловодител - компютърна обработка на данни - 4 щатни бройки
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията КЛАСИРА кандидатите, получили оценка не по-ниска от "Много добър 4,50":
 1. Иво Георгиев Петков - Отличен 6.00
 2. Мила Валентинова Върбанова - Отличен 5.50
 3. Петя Емилова Петрова - Отличен 5.50
 4. Деси Венциславова Аспарухова - Много добър 5.25
 5. Даниела Бойкова Аспарухова - Много добър 5.00
 6. Мария Димитрова Михайлова - Много добър 5.00
НЯМА НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ
 

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Крайни резултати


 • Съдебен деловодител - класифицирана информация - 1 щатна бройка
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията КЛАСИРА кандидатите, получили оценка не по-ниска от "Много добър 4,50":
 1. ПЪРВО МЯСТО – Николай Иванов Коев – оценка „Отличен 6.00“
НЯМА НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ
 

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Крайни резултати


 • Съдебен секретар - 51 щатни бройки
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията КЛАСИРА кандидатите, получили оценка не по-ниска от "Много добър 4,50" - КЛАСИРАНИ

НЕКЛАСИРАНИ кандидати:
 1. Ани Ивова Вешева - Добър 4.00
 2. Милена Иванова Кюркчиева - Добър 4.00
 3. Ганка Асенова Микова - Добър 4.00
 4. Полина Йорданова Цанкова - Добър 4.00
 5. Константин Косев Косев - Добър 4.00
 6. Мая Петрова Казакова - Добър 4.00
 7. Галина Христова Христова - Добър 4.00
 8. Милен Йорданов Драганов - Добър 4.00
 9. Вероника Росенова Димитрова - Добър 4.00
 10. Виолета Миронова Господинова - Добър 4.00
 11. Мила Величкова Алексиева - Добър 4.00
 12. Мария Йорданова Иванова - Добър 4.00
 13. Лилия Петкова Петкова - Добър 4.00
 14. Мария Методиева Георгиева - Добър 4.00

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Етап III

 • Съдебен деловодител -  51 щатни бройки
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията ДОПУСКА до участие в трети етап на конкурса за длъжността съдебен деловодител - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати

НЕДОПУСНАТИ са следните кандидати

Събеседването ще се проведе на 09.05.2017 г. (вторник) от 09:30 часа,
в сградата на СРС на бул.Цар Борис ІІІ № 54, ет. 5, ст. 502,
при спазване на графика в таблицата


ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Етап III

 • Съдебен деловодител - бюро съдимост- 1 щатна бройка
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията ДОПУСКА до участие в трети етап на конкурса за длъжността съдебен деловодител - бюро съдимост - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати:
 1. Гинка Андреева Авджиева - 5,50
 2. Камелия Цветанова Спасова - 5,00
 3. Михаела Атанасова Цонева - 5,00
 4. Антоанета Димитрова Иванова - 4,50
 5. Елена Борисова Василева - 4,00
 6. Елка Йорданова Аврамова-Шунина - 4,00

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 1. Росица Николова Иванова - Добър 3,75
 2. Павлина Петкова Георгиева - Добър 3,50
 3. Светлана Георгиева Иванова - Добър 3,50        
 4. Мая Петрова Казакова – Среден 3,00
 5. Биляна Любомирова Иванова - Добър 3,50
 6. Галина Христова Христова - Добър 3,50
 7. Галя Бранимирова Михайлова - Среден 3,25
Събеседването ще се проведе на 09.05.2017 г. (вторник) от 09:30 часа,
в сградата на СРС на бул.Цар Борис ІІІ № 54, ет. 5, ст. 502


ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Етап III

 • Съдебен деловодител - регистратура - 1 щатна бройка
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията ДОПУСКА до участие в трети етап на конкурса за длъжността съдебен деловодител - регистратура - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 1. Румяна Богданова Илиева - Добър 3,50
 2. Росица Николова Иванова – Среден 3,00
 3. Светлана Георгиева Иванова - Добър 3,50
 4. Мая Петрова Казакова – Среден 3,00
 5. Мариела Ангелова Владимирова – Среден 2,50
 6. Биляна Любомирова Иванова - Добър 3,50
 7. Мая Набил Рамадан – Слаб 2,00
 8. Елка Йорданова Аврамова-Шунина - Добър 3,50
Събеседването ще се проведе на 09.05.2017 г. (вторник) от 10:00 часа,
в сградата на СРС на бул.Цар Борис ІІІ № 54, ет. 5, ст. 502,
при спазване на графика в таблицата


ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Етап III

 • Съдебен архивар - 3 щатни бройки
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията ДОПУСКА до участие в трети етап на конкурса за длъжността съдебен архивар - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати


НЕДОПУСНАТИ са следните кандидати
 

Събеседването ще се проведе на 09.05.2017 г. (вторник) от 09:00 часа,
в сградата на СРС на бул.Цар Борис ІІІ № 54, ет. 5, ст. 502,
при спазване на графика в таблицата


ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Етап III

 • Съдебен деловодител - информационно обслужване - 1 щатна бройка
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията ДОПУСКА до участие в трети етап на конкурса за длъжността съдебен деловодител – информационно обслужване - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати:
 1. Мила Валентинова Върбанова - Отличен 5,50
 2. Красимира Христова Динева -  Много добър 4,50
 3. Елена Богомилова Кръстева - Много добър 4,75
 4. Теменужка Атанасова Петрова - Много добър 4,50
НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 1. Антоанета Димитрова Иванова - Добър 3,50
 2. Светлана Георгиева Иванова - Среден 3,00
 3. Мариета Петрова Георгиева - Среден 2,75  
 4. Биляна Любомирова Иванова - Среден 3,00
 5. Галина Христова Христова - Добър 3,50
 6. Мая Набил Рамадан - Среден 2,50
 7. Елка Йорданова Аврамова-Шунина - Добър 3,75
Събеседването ще се проведе на 09.05.2017 г. (вторник) от 09:00 часа,
в сградата на СРС на бул.Цар Борис ІІІ № 54, ет. 5, ст. 502


СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Етап III

 
 • Съдебен деловодител – компютърна обработка на данни – 4 щатни бройки
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията ДОПУСКА до участие в трети етап на конкурса за длъжността съдебен деловодител – компютърна обработка на данни - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати:
 1. Петя Емилова Петрова - Добър 4,25
 2. Мила Валентинова Върбанова - Добър 4,25
 3. Даниела Бойкова Аспарухова - Добър 4,00
 4. Деси Венциславова Аспарухова - Добър 4,25
 5. Мария Димитрова Михайлова - Добър 4,00
 6. Иво Георгиев Петков - Много добър 4,75
НЕДОПУСНАТИ са следните кандидати

Събеседването ще се проведе на 02.05.2017 г. (вторник) от 16:00 часа,
в сградата на СРС на бул.Цар Борис ІІІ № 54, ет. 5, ст. 502,
при спазване на графика в протокола


ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Етап III
 • Призовкар - 25 щатни бройки
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията ДОПУСКА до участие в трети етап на конкурса за длъжността призовкар - СЪБЕСЕДВАНЕ следните кандидати.

НЕДОПУСНАТИ КАДИДАТИ:
 1. Марин Николов Трендафилов - Среден 3.00
 2. Александър Десимиров Мечкуевски - Среден 3.00
 3. Ангел Димитров Брусев - Среден 3.00
 4. Даниела Иванова Йорданова - Среден 3.00
 5. Ангелина Миткова Скобелева - Среден 3.00
 6. Анелия Анатолиева Кирова - Среден 3.00
 7. Мая Петрова Казакова - Среден 3.00
 8. Лидия Иванова Кръстева - Среден 3.00
Събеседването ще се проведе на 04.05.2017 г. (четвъртък),
в сградата на СРС на бул.Цар Борис ІІІ № 54,
при спазване на графика в таблицата


ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Етап III
 • Съдебен деловодител - класифицирана информация - 1 щатна бройка
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията ДОПУСКА до участие в трети етап на конкурса за длъжността съдебен деловодител - класифицирана информация - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати:
 1. Николай Иванов Коев - оценка „отличен 6.00“.
НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


Събеседването ще се проведе 02.05.2017 г. (вторник) от 16.00 часа,
в сградата на СРС на бул.Цар Борис ІІІ № 54, ет.5, ст.502


ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Етап III
 • Съдебен секретар - 51 щатни бройки
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявена със Заповед № АС-115 от 21.03.2017г.,  изм.със Заповед № АС-143 от 10.04.2017г., взе следното решение:

Комисията ДОПУСКА до участие в трети етап на конкурса за длъжността съдебен секретар - СЪБЕСЕДВАНЕ следните кандидати.

НЕДОПУСНАТИ КАДИДАТИ:
 1. Христина Иванова Христова – оценка "Среден 3.00"
 2. Анелия Анатолиева Кирова – оценка "Среден 2.50"
 3. Биляна Емилова Петрова -  оценка "Добър 3.50"
 4. Галя Бранимирова Михайлова - оценка "Добър 3.50"
Събеседването ще се проведе на 02.05.2017 г. (вторник),
в сградата на СРС на бул.Цар Борис ІІІ № 54,
при спазване на графика в таблицата

при условията на чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда по
документи и събеседване за заемане на следните длъжности:
Етап III
 
 • Административен секретар - 1 щатна бройка
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявен със Заповед № АС-115/21.03.2017 бе взето следното решение:

КЛАСИРА кандидатите, получили оценка не по-ниска от "Много добър 4,50":
 1. ПЪРВО МЯСТО Мариана Тодорова Лекова - оценка "Много добър 4,50"
 
НЯМА НЕКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ
 

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс
при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда за заемане на длъжността:
"Главен счетоводител" - 1 щатна бройка
Етап III

 
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявен със Заповед № АС-150/20.04.2017 бе взето следното решение:

НЕ КЛАСИРА кандидат за длъжността „Главен счетоводител” – няма кандидат, получил оценка не по-ниска от „Много добър 4,50”.
 

при условията на чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда по
документи и събеседване за заемане на следните длъжности:
III етап

 
 • Ръководител-сектор УКССИ - 1 щатна бройка
 • Завеждащ служба "Архив" - 1 щатна бройка
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявен със Заповед № АС-115/21.03.2017 бе взето следното решение:
 
Ръководител-сектор УКССИ

Комисията КЛАСИРА кандидатите, получили оценка не по-ниска от "Много добър 4,50", както следва:
 • Първо място – Валентина Петракиева Славчевска – оценка „много добър 4.87“
НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАДИДАТИ

 
Завеждащ служба "Архив"
 
НЕ КЛАСИРА кандидат за длъжността „Завеждащ служба „Архив” – няма кандидат, получил оценка не по-ниска от „Много добър 4,50”
 

при условията на чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда по
документи и събеседване за заемане на следните длъжности:
III етап
 • Специалист – канцелария – 1 щатна бройка
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявен със Заповед № АС-115/21.03.2017 бе взето следното решение:

Комисията КЛАСИРА кандидатите, получили оценка не по-ниска от "Много добър 4,50", както следва:
 
Първо място – Велина Владимирова Карагеоргиева – оценка „отличен 6.00”

Второ място - Михаела Атанасова Цонева – оценка „отличен 5.50”

Трето място - Камелия Цветанова Спасова – оценка „много добър 4.75”

Четвърто място - Иванка Ненкова Мончева-Стойнева – оценка „много добър 4.50”

НЕКЛАСИРАНИ кандидати:
 • Любка Спасова Иванова - оценка "добър 4.25"
 • Антония Огнянова Пашева - оценка "добър 4.00"
 • Весела Георгиева Димитрова - Великова - оценка "добър 3.75"
 • Виолина Андреева Вълчева - оценка "добър 3.75"
 • Иванка Маринова Гарванска - оценка "добър 3.75"

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс
при условията на чл. 67, ал. 1 за длъжността
„Специалист-плащания" - 1 щатна бройка
 
 
I. Описание на длъжността:
 
    Изплаща парични средства от касата на съда. Съхранява и отговаря за касовата наличност. Води стриктно касовата книга и се отчита в счетоводството. Изготвя и съхранява разплащателни ведомости за трудови възнаграждения, хонорари на съдебни заседатели, вещи лица и други. Изготвя платежни документи, свързани с изплащането на трудовите възнагражденията и хонорарите. Изпълнява и други задачи възложени от главния счетоводител.
 
II. Общи изисквания за заемане на длъжността:
 
Кандидата да е лице, което отговаря на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл. 107с от Кодекса на труда и Правилника за администрация на съдилищата:
- има българско гражданство;
- е навършило пълнолетие;
- не е поставено под запрещение;
- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
- не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител или изпълнителен член на търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител /прокурист/, ликвидатор или синдик;
- не е народен представител;
- не е общински съветник;
- не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.
 
III. Минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
 
1. Образование - средно.
2. Трудов стаж - не по-малко от 2 години.
3. Отлично познаване на нормативните документи, свързани с изпълнение на длъжността - Закон за счетоводството, Закон за данък добавена стойност, Кодекса на социално осигуряване, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса на труда, Закон за устройството на държавния бюджет и други свързани с бюджетната сфера.
4. Компютърна грамотност MS Office, Internet, работа със специализиран софтуер за работни заплати и други.
 
Предимство: Наличието на опит в бюджетната сфера.
 
IV. Размер на основното трудово възнаграждение:
 
Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт - минималния размер на основната заплата е 621.00 лв.
 
V. Необходими документи за участие в конкурса:
 
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса в срок до 08 май 2017 г. включително.

Към заявлението се прилагат:
- Мотивационно писмо.
- Подробна професионална автобиография-европейски формат.
- Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване -оригинал.
- Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал.
- Свидетелство за съдимост - оригинал.
- Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (със заверка от кандидата).
- Копие от документите, удостоверяващи трудовия стаж (със заверка от кандидата).
- Декларация, че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен да заема определена длъжност.
 
Място за подаване на документи:
Софийски районен съд, бул."Драган Цанков" №6 зала №12А отдел „Човешки ресурси".
 
 
Срок за подаване на документи:
един месец, считано от датата на публикацията на обявата за конкурса.
(Обявата е публикувана на 07.04.2017 г.)
 
 
V. Начин на провеждане на конкурса:
 
Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на два етапа:

    1. Първи етап - подбор на документи - разглеждане постъпилите заявления, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. Комисията допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

    2. Втория етап - събеседване с кандидатите при поставяне на въпроси, свързани с:
 • познаването на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността - Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса на труда, Закон за устройството на държавния бюджет и други свързани с бюджетната сфера.
 • професионалната мотивация за работа в СРС
 • Оценяването на кандидатите за всички длъжности се извършва по шестобалната система. Класират се само тези кандидати, получили оценка не по-ниска от „Много добър 4,50”.
 • Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса, както и всички съобщения, свързани с конкурса се обявяват на подходящо място в сградите на СРС, както и на интернет страницата на Софийския районен съд, секция „Конкурси”.
 • Длъжностните характеристики за конкурсните длъжности се предоставят на разположение на кандидатите в звено „Човешки ресурси”, находящо се в сградата на СРС, бул. „Драган Цанков“ № 6, ет. 1, зала 12А, в срока за подаване на документи.

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане на длъжността служител
„Връзки с обществеността“ – 1 щатна бройка.

След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители бе взето следното решение:

Комисията НЕ ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността Връзки с обществеността, следните кандидати:
 1. Паола Цветанова Рачовска
 2. Веселина Вельова Григорова

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс
при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда за заемане на длъжността:
"Главен счетоводител" - 1 щатна бройка
Етап II

 
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявен със Заповед № АС-132/28.03.2017 бе взето следното решение:

Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността Главен счетоводител - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати:
 1. Елена Костадинова Костова;
 2. Благомир Николов Върбанов
 3. Жени Петкова Гаджалова
НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 1. Хасан Халилов Топов
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 21 април 2017 г. от 10:00 часа
в сградата на Софийския районен съд, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54.

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява конкурс

за заемане при условията на чл. 67, ал. 1
от Кодекса на труда на следните длъжности:
Етап II
След заседание на Комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявен със Заповед № АС-74/22.02.2017 бе взето следното решение:

1. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността съдебен секретар - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ следните кандидати.

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 1. Дани Руменов Алексов, вх. № 9001894/21.3.2017– не отговаря на изискването за заемане на длъжността по т. ІІ.4 от обявата.
Практическият изпит с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на
24.04.2017 г. (понеделник) в сградата на Софийския районен съд,
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зали 502 и 562,

при спазване на графика в таблицата.

 
 
2. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността съдебен деловодител - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ следните кандидати.

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 1. Дани Руменов Алексов, вх. № 9001894/21.3.2017– не отговаря на изискването за заемане на длъжността по т. ІІ.4 от обявата.
Практическият изпит с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на
25.04.2017 г. (вторник) и 26.04.2017 г. (сряда) в сградата на Софийския районен съд,
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зали 502 и 562,

при спазване на графика в таблицата.

 

3. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността съдебен деловодител-компютърна обработка на данни - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ следните кандидати.

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 1. Дани Руменов Алексов, вх. № 9001894/21.3.2017– не отговаря на изискването за заемане на длъжността по т. ІІ.4 от обявата.
Практическият изпит с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на
24.04.2017 г. (понеделник) в сградата на Софийския районен съд,
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зала 562,
при спазване на графика в таблицата.


 
4. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността съдебен деловодител-информационно обслужване - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ следните кандидати.

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Практическият изпит с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на
26.04.2017 г. (сряда) в сградата на Софийския районен съд,
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зала 502 и 562,
при спазване на графика в таблицата.


5. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността съдебен деловодител-регистратура - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ следните кандидати.

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Практическият изпит с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на
26.04.2017 г. (сряда) в сградата на Софийския районен съд,
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зали 502 и 562,
при спазване на графика в таблицата.

6. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността съдебен деловодител-бюро за съдимост - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ следните кандидати.

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Практическият изпит с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на
27.04.2017 г. (четвъртък) в сградата на Софийския районен съд,
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зали 502 и 562,
при спазване на графика в таблицата.

7. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността съдебен деловодите-данни по ЗЕС - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ следните кандидати:

НЯМА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 1. Мая Петрова Казакова, вх. № 9002018/22.03.2017 г. – не отговаря на изискването за притежаване на валидно разрешение за достъп до класифицирана информация за ниво „строго секретно“ – не е представено валидно разрешение за достъп до класифицирана информация;
 2. Димитър Вълчев Димитров, вх. № 9002150/24.03.2017 г. – не отговаря на изискването за притежаване на валидно разрешение за достъп до класифицирана информация за ниво „строго секретно“, представеното копие на разрешение е прекратено на основание чл. 60, ал. 1 ЗЗКИ.

8. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността съдебен деловодите-класифицирана информация - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ следните кандидати:
 1. Николай Иванов Коев, вх. № 9001348/09.03.2017 г.

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 1. Стефка Живкова Живкова, вх. № 9001878/21.03.2017 г. - не отговаря на изискването за притежаване на валидно разрешение за достъп до класифицирана информация за ниво „строго секретно“ – не е представено валидно разрешение за достъп до класифицирана информация, не удостоверява преминаването на  първоначално обучение по защита на класифицирана информация
 2.  Мая Петрова Казакова, вх. № 9002019/22.03.2017 г. - не отговаря на изискването за притежаване на валидно разрешение за достъп до класифицирана информация за ниво „строго секретно“ – не е представено валидно разрешение за достъп до класифицирана информация;
 3. Мая Набил Рамадан, вх. № 9002129/23.03.2017 г. - не отговаря на изискването за притежаване на валидно разрешение за достъп до класифицирана информация за ниво „строго секретно“ – не е представено валидно разрешение за достъп до класифицирана информация;
 4. Димитър Вълчев Димитров, вх. № 9002151/24.03.2017 г. - не отговаря на изискването за притежаване на валидно разрешение за достъп до класифицирана информация за ниво „строго секретно“, представеното копие на разрешение е прекратено на основание чл. 60, ал. 1 ЗЗКИ.
Практическият изпит с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на
26.04.2017 г. (сряда) от 14:00 часа в сградата на Софийския районен съд,
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зала 562.

9. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността съдебен архивар - ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ следните кандидати.

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Практическият изпит с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на
26.04.2017 г. (сряда) в сградата на Софийския районен съд,
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зали 502 и 562,
при спазване на графика в таблицата.

 
10. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността съдебен призовкар- ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ следните кандидати.

Заповед №АС-145/2017 на и.ф. председател на съда, с която са допуснати до втори етап следните кандидати:
 1. Анни Георгиева Орманова, вх. № 9002051/23.03.2017 г.
 2. Христо Петев Парашкевов, вх. № 9002076/23.03.2017 г.
 3. Данчо Валентинов Денчев, вх. № 9002265/27.03.2017 г.

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 1. Цеца Иванова Велкова, вх. № 9002096/23.03.2017 г. - от представеното медицинско удостоверение,  че лицето не страда от психическо заболяване не е видно, че същото е издадено в резултат на извършен медицински преглед;
 2. Цанка Димитрова Маринова, вх. № 9002156/24.03.2017 - от представеното медицинско удостоверение,  че лицето не страда от психическо заболяване не е видно, че същото е издадено в резултат на извършен медицински преглед;


Практическият изпит с допуснатите до втори етап кандидати ще се проведе на
24.04.2017 г. (понеделник) в сградата на Софийския районен съд,
бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зала 502,
при спазване на графика в таблицата.
 

Забележка:
На основание чл. 137, ал. 7 ПАС недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител на съда в седмодневен срок, считано от датата на публикуване на настоящия протокол. Жалбата не спира конкурсната процедура.
 

при условията на чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда по
документи и събеседване за заемане на следните длъжности:
II етап

 
 • Административен секретар – 1 щатна бройка;
 • Ръководител-сектор „Управление и контрол при стопанисването на съдебното имущество” – 1 щатна бройка;
 • Завеждащ служба „Архив“ – 1 щатна бройка;
 • Системен администратор – 1 щатна бройка - Прекратен
 • Специалист – канцелария – 1 щатна бройка
 • Съдебен помощник – 10 щатни бройки - Протокол

След заседание на комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители, обявен със Заповед № АС-55/14.02.2017 г. бе взето следното решение:
 
1. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността Административен секретар - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати:
 1. Мариана Тодорова Лекова, вх. № 9001108/28.02.2017 г.
НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 1. Станя Танчева Мешева, вх. № 9000996/23.02.2017 г.;
 2. Камелия Атанасова Стоянова, вх. № 9001300/08.03.2017 г.;
 3. Дора Ангелова Панова,  вх. № 9001646/16.03.2017 г.;
 4. Ива Руменова Алексова, вх. № 9001714/17.03.2017 г.
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18 април 2017 г. от 10:00 часа в сградата на Софийския районен съд, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зала 502.
 
 
2. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността Ръководител-сектор „Управление и контрол при стопанисването на съдебното имущество” - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати:
 1. Валентина Петракиева Славчевска, вх. № 9001494/14.03.2017 г.
НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА
 
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18 април 2017 г. от 10:30 часа в сградата на Софийския районен съд, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зала 502.
 
3. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността завеждащ служба „Архив“ - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати:
 1. Надя Крумова Ставрева, вх. № 9001506/14.03.2017 г.;
 2. Камелия Цветанова Спасова, вх. № 9001665/16.03.2017 г.;
 3. Светлана Цветанова Климентова, вх. № 9001711/17.03.2017 г.;
 4. Антоанета Димитрова Иванова, вх. № 9001727/17.03.2017 г.;
 5. Десислава Григорова Гигова, вх. № 9001745/17.03.2017 г.;
 6. Гергана Иванова Манолова, вх. № 9001819/20.03.2017 г.
НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА
 
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 18 април 2017 г. от 11:00 часа в сградата на Софийския районен съд, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зала 502.
 
4. Комисията ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността специалист-канцелария - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати:
 1. Велина Владимирова Карагеоргиева, вх. № 9001195/02.03.2017 г.;
 2. Деляна Тодорова Гайдарска, вх. № 9001279/07.03.2017 г.;
 3. Весела Георгиева Димитрова-Великова, вх. № 9001322/08.03.2017 г.;
 4. Елена Костадинова Костова, вх. № 9001354/09.03.2017 г.;
 5. Виолина Андреева Вълчева, вх. № 9001458/13.03.2017 г.;
 6. Иванка Маринова Гарванска, вх. № 9001520/14.03.2017 г.;
 7. Михаела Атанасова Цонева, вх. № 9001558/15.03.2017 г.;
 8. Любка Спасова Иванова, вх. № 9001614/15.03.2017 г.;
 9. Камелия Цветанова Спасова, вх. № 9001664/16.03.2017 г.;
 10. Десислава Григорова Гигова, вх. № 9001741/17.03.2017 г.;
 11. Антония Огнянова Пашева, вх. № 9001752/17.03.2017 г.;
 12. Иванка Ненкова Мончева-Стойнева, вх. № 9001759/17.03.2017 г.;
 13. Тереза Валентинова Коларова, вх. № 9001867/20.03.2017 г.
НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА
 
Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 19 април 2017 г. от 10:00 часа в сградата на Софийския районен съд, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ет. 5, зала 502.

 
5. Конкурсът за длъжността Системен администратор е ПРЕКРАТЕН със Заповед АС-129/27.03.2017 г. на председателя на съда.

6. След заседание на комисията за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни помощници, Комисията, определена със заповед № АС - 114/21.03.2017 г., взе следното решение:

ДОПУСКА до участие във втори етап на конкурса за длъжността съдебни помощници - СЪБЕСЕДВАНЕ, следните кандидати.

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:
 1. Николай Иванов Коев – заявление № 9001348;
 2. Стоян Кенов Дечев – заявление № 9001384;
 3. Георги Валентинов Димитров – заявление № 9001571;
 4. Галя Сергеева Тренчева – заявление с № 9001640;
 5. Дора Ангелова Панова – заявление с № 9001645;
 6. Иванка Ненкова Мончева-Стойнева – заявление с № 9001760;
 7. Мария Росенова Георгиева – заявление с № 9001784;
 8. Стефан Радославов Трайков – заявление с № 9001815;

Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 5, 9 и 10 май от 09:30 часа,
в сградата на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис III” № 54.
Кандидатите следва да се явят в 09.15 ч. и да носят документ за самоличност.


ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА ЗА "СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ"

Посещения:
page Counter

Обновено на 18.05.2017 г. в 10:14 ч.