Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Благотворителност
Архив конкурси - 2019
Обява
за длъжността „Съдия по вписванията“ при Софийски районен съд


   На основание писмо изх.№ 92-38-83/2019 г. от 21.03.2019 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Съдия по вписванията“ при Софийски районен съд (СРС), която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда – до заемане на длъжността въз основа на конкурс.
   Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.
   Необходими документи за кандидатстване:
   1. Молба;
   2. Автобиография;
   3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
   4. Документ за психично здраве;
   5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
   6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
   7. Нотариално заверени копия от диплома с приложения за висше образование по специалност „Право“;
   8. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
   Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
   Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“ на 29 март 2019 г.Обява
 
за длъжността „Работник, поддръжка сгради“ при Софийски районен съд
 
На основание чл.70 от Кодекса на труда Софийски районен съд (СРС)

ОБЯВЯВА:

Наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Работник, поддръжка сгради“ към отдел „Стопанисване и управление на съдебното имущество“ при СРС, която може да бъде заета при условията на чл.70 от Кодекса на труда – със срок за изпитване от 6 (шест) месеца, уговорен в полза на работодателя.
Работникът, поддръжка сгради следи и извършва дейности по поддръжка на състоянието, изправността и нормалното функциониране на електрическите, отоплителните и вентилационни инсталации, уреди и машини в съдебните сгради, както и подпомага началник отдел „СУСИ“ за стопанисването и поддържането в добро състояние на съдебното имущество и за осигуряването на пожарна и аварийна безопасност.

Минимален размер на основната заплата 618 лв.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.340а от Закона за съдебната власт, чл.136 и чл.137 от Правилника за администрацията на съдилищата. Кандидатите следва да притежават минимум средно-специално или средно-техническо образование с придобита квалификация „Електротехник“ или „Топлотехник“. Кандидатите следва да притежават удостоверение за придобита минимум трета квалификационна група по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V. Кандидатите следва да имат минимум 2 (две) години професионален опит по специалността, в частност – в поддръжката на електрически, отоплителни и/или вентилационни инсталации, уреди и машини е предимство.

Начин на провеждане на подбора:
Подборът ще се извърши в два етапа – допускане по документи и събеседване за проверка и преценка личностните и професионални качества на кандидата.
Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап. Допуснатите до втория етап кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях електронен адрес за кореспонденция и/или телефон за датата, началният час и мястото на провеждане на събеседването.
 
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба (свободен текст);
2. Подробна професионална автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ, удостоверяващ, че лицето не се води на учет и не страда от психически заболявания;
5. Свидетелство за съдимост (задължително в случаите на неприложимост на чл.35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост);
6. Копие от диплома за завършено образование;
7. Копие от документи за допълнителна квалификация съобразно изискванията за длъжността, както и други документи по преценка на кандидата;
8. Копие от трудова, служебна или осигурителна книжка (не е задължително)
9. Декларация по чл.340а, ал.1 ЗСВ.
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник, окомплектовани в посочената по-горе поредност.

Срокът за подаване на документите:
30-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.

Място за подаване на документите:
СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.


Обявата е публикувана на 14.03.2019


Обява
за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд

На основание писмо изх.№ 11-00-1590/2018 г. от 22.01.2019 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд (СРС), която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда – до завръщането на титуляра.
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба;
2. Автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ за психично здраве;
5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
7. Нотариално заверени копия от диплома с приложения за висше образование по специалност „Право“;
8. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.

Обявата е публикувана във вестник „24 часа“, бр.51 на 21.02.2019 г.СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен администратор - 1 щатна бройка.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол "Съдебен администратор"

Протокол втори етап "Съдебен администратор"

Протокол трети етап "Съдебен администратор"


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 113 на 17 май 2019 г.
 СРС обявява конкурс за следните длъжности: Съдебен секретар - 8 щатни бройки; Съдебен деловодител - фронт офис - 1 щатна бройка.
Място на работа - сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. "Ген.М.Д.Скобелев" № 23.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол "Съдебен деловодител - фронт офис"
Протокол "Съдебен секретар"
Заповед АС-257

Протокол втори етап "Съдебен деловодител - фронт офис"
Протокол втори етап "Съдебен секретар"

Протокол трети етап "Съдебен деловодител - фронт офис"
Протокол трети етап "Съдебен секретар"


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 101 на 02 май 2019 г.
 СРС обявява конкурс за следните длъжности: Съдебен секретар – 18 щатни бройки; Съдебен деловодител – 19 щатни бройки; Съдебен деловодител – регистратура – 5 щатни бройки; Съдебен деловодител – ВПСК – 1 щатна бройка; Съдебен деловодител – ДСИ – 3 щатни бройки; Съдебен деловодител - Служба по вписванията - 1 щатна бройка; Съдебен архивар - 5 щатни бройки; Призовкар - 25 щатни бройки.
Място на работа - сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54.
Място на работа за "Съдебен деловодител  - Служба по вписванията" - сграда на Агенция по вписванията в гр. София, ул. "Елисавета Багряна" № 20.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол "Съдебен секретар"
Протокол "Призовкар"
Протокол "Съдебен деловодител - ВПСК"
Протокол "Съдебен деловодител"
Протокол "Съдебен деловодител - ДСИ"

Заповед АС-240
Заповед АС-241
Заповед АС-243

Протокол втори етап "Съдебен секретар"
Протокол за втори етап "Призовкар"
Заповед АС-258
Протокол втори етап "Съдебен деловодител - ДСИ"
Протокол втори етап "Съдебен деловодител"
Протокол втори етап "Съдебен деловодител - регистратура"
Протокол втори етап "Съдебен деловодител - Служба по вписванията"
Протокол втори етап "Съдебен архивар"
Протокол втори етап "Съдебен деловодител - ВПСК"
Протокол втори етап "Призовкар"

Протокол трети етап "Съдебен секретар"
Протокол трети етап "Съдебен деловодител - ДСИ"
Протокол трети етап "Съдебен деловодител", "Съдебен деловодител - регистратура", "Съдебен деловодител - Служба по вписванията", "Съдебен архивар"

Протокол трети заключителен етап "Призовкар"
Протокол трети заключителен етап "Съдебен деловодител - ВПСК"


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 101 на 02 май 2019 г.Обява за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд


На основание писмо изх.№ 11-00-1052/2019 г. от 08.07.2019 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд (СРС), която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда – до заемане на длъжността въз основа на конкурс.
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба;
2. Автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ за психично здраве;
5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
7. Нотариално заверени копия от диплома с приложения за висше образование по специалност „Право“;
8. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М.Д.Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.


Обявата е публикувана във вестник „Сега“, бр.161 на 12.07.2019 г.
 Обновено на 01.08.2019 г. в 11:13 ч.