Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Пресслужба
Новини
Архив новини - 2018 г.
Архив новини - 2017 г.
Архив новини - 2016 г.
Архив новини - 2015 г.
Архив новини - 2014 г.
Правила за достъп на медии в съда
Пресаташе
Обяви за търг
Архив обяви
Обява

СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД
обявява търг:


Софийският районен съд, на основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС и Заповед № АС-379/30.11.2017 г. обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, при следните условия:
Обекти, които ще се отдават под наем:
1. Площ от 15,50 кв.м., находяща се в централното крило на етаж първи в административната сграда на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23 – за банково обслужване;
2. Площ от 2 кв.м., находяща се в централното крило на етаж първи в административната сграда на Софийския районен съд на бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, предназначена за поставяне на банкомат.
3. Площ от 8,30 кв.м., находяща се в централното крило на етаж първи в административната сграда на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ” № 54 за банково обслужване;
4. Площ от 2 кв.м., находяща се във фоайето между крило А и крило Б на етаж първи в административната сграда на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ” № 54, предназначена за поставяне на банкомат.
Срок за отдаване под наем на обектите: 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.
Специални изисквания към участниците с оглед вида и предназначението на имота:
3.1.право на участие в търга имат юридически лица, които са банки по смисъла на Закона за кредитните институции;
3.2. банката да притежава пълен лиценз за извършване на банкова дейност, както и да е със статут на публично акционерно дружество за последните 10 финансови години, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3.3. банката да е извършвала банкова дейност на територията на страната  не по-малко от 10 финансови години;
3.4. банката да е формирала през всяка една от последните 10 финансови години положителен годишен финансов резултат;
3.5 банката да има опит в обслужване на бюджетни организации най-малко 10 финансови години, както и да обслужва такива към настоящия момент;
3.6 банката да има опит в обслужването на приемане на плащания на държавни такси, парични глоби и други, дължими към органи на съдебната власт и други държавни институции най-малко 10 финансови години;
3.7 банката да е притежавала през последните 10 финансови години и да притежава към момента специализиран софтуер за обслужване на разпоредители с бюджетни средства, даващ възможност за предоставяне на:
информация за обороти и салдо по сметките на бюджетен разпоредител към всеки работен ден;
обобщена информация по различни критерии и варианти за целите на бюджетния и финансов анализ и контрол на  бюджетен разпоредител.
3.8. банката да е имала през последните 10 финансови години и да има към момента действаща клонова мрежа, покриваща територията на областните центрове в страната;
3.9 банката да е имала през последните 10 финансови години и да има към момента сключен договор с Министерство на финансите за обслужване на плащания в СЕБРА и транзитните сметки;
3.10 да бъде подадено предложение за всички площи, предмет на настоящия търг.
Началната тръжна едномесечна наемна цена е в размер общо за всички обекти 402 (четиристотин и два) лева без ДДС.
Депозитът за участие в търга е в размер на 100 /сто/ лева и се внася по сметката на Софийския районен съд в Централна кооперативна банка АД - IBAN: BG96 CECB 97903343897400, BIC: CECBBGSF.
Цената на тръжните книжа е в размер на 10 /десет/ лева с ДДС. Документацията се заплаща по сметка на Софийския районен съд в Централна кооперативна банка АД - IBAN: BG96 CECB 97903343897400, BIC: CECBBGSF.
            Получаване на документацията - в сградата на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ” № 54, стая 101, „Обща регистратура“, всеки работен ден до 02.01.2018 г., в рамките на работното време от 8:30 до 17:00 ч., срещу представяне на документ за платена документация.
Срокът за подаване на заявления за участие в търга е до 17:00 ч. на 02.01.2018г. ведно с другите документи, се подават в сградата на Софийския районен съд, бул. „Цар Борис ІІІ” № 54, стая 101, „Обща регистратура“.
Търгът ще се проведе на 04.01.2018 г. от 10:30 ч. в зала 502 на ет. 5 в сградата на Софийския районен съд, бул. „Цар Борис ІІІ” № 54.    
Оглед на имотите се извършва след закупуването на тръжни книжа, до 02.01.2018г. от 8:30 до 17:00 ч. и с предварителна заявка на тел. 02/ 8954795/ и тел. 02/8955590/  – г-жа Гергана Спасова.
 
За допълнителна информация:
02/ 8954795/ и тел. 02/8955590/  – г-жа Гергана Спасова

Обявата е публикувана на 01.12.2017 г.


Заповед АС - 11 (Публикувано на 11.01.2018 г.)Обновено на 27.03.2018 г. в 16:23 ч.