Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
График на заседанията
Софийски районен съд уведомява всички граждани, страни по дела в СРС, че съгласно Заповед № АС-90/10.03.2020 г. на председателя на съда, предвид създадената епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция (COVID -19), се указва в срок до 10.04.2020 г. да не се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите, изрично   предвидени в чл.329, ал.3 ЗСВ. В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен с нова заповед.


Граждански състави                                  Наказателни състави
Заседателни дни по състави                                          Заседателни дни по състави
Понеделник
06.07.2020
     Вторник
07.07.2020
     Сряда
08.07.2020
     Четвъртък
09.07.2020
     Петък
10.07.2020
График за понеделник
Легенда: - съставът заседава; - съставът не заседава
      1 с-в : Зала 1            2 с-в : Зала 2            3 с-в : Зала             4 с-в : Зала 20      
      5 с-в : Зала             6 с-в : Зала 19            7 с-в : Зала             8 с-в : Зала       
      9 с-в : Зала             10 с-в : Зала             11 с-в : Зала             12 с-в : Зала 4      
      13 с-в : Зала             14 с-в : Зала 6            15 с-в : Зала             16 с-в : Зала 5      
      17 с-в : Зала             18 с-в : Зала 25            19 с-в : Зала             20 с-в : Зала       
      21 с-в : Зала             22 с-в : Зала 3            23 с-в : Зала 11            93 с-в : Зала       
      94 с-в : Зала 13            95 с-в : Зала             96 с-в : Зала 7            97 с-в : Зала 14      
      98 с-в : Зала             99 с-в : Зала             100 с-в : Зала             101 с-в : Зала       
      102 с-в : Зала             103 с-в : Зала             104 с-в : Зала 15            105 с-в : Зала       
      106 с-в : Зала 10            107 с-в : Зала             108 с-в : Зала             109 с-в : Зала 16      
      110 с-в : Зала 23            111 с-в : Зала 2            112 с-в : Зала             114 с-в : Зала       
      115 с-в : Зала 21            116 с-в : Зала             121 с-в : Зала             122 с-в : Зала       
      129 с-в : Зала 17            130 с-в : Зала             131 с-в : Зала 22            132 с-в : Зала       
      133 с-в : Зала             134 с-в : Зала 24            135 с-в : Зала             136 с-в : Зала       
      137 с-в : Зала             146 с-в : Зала             147 с-в : Зала 33            152 с-в : Зала       

Дежурни състави:
Пон - пет: 2, 12, 16, 22, 96
 
Доглеждащи състави:

Забележка:
94 СЪСТАВ ЩЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕТО СИ
ПО НОХД № 18471/19 НА 06.07.2020Г. ОТ 10:00Ч.
В ЗАЛА 30 В СГРАДАТА НА БУЛ. "ЦАР БОРИС III" № 54

111 СЪСТАВ ЩЕ ГЛЕДА НЧД НА 06.07.2020Г. ОТ 13:30Ч.
В ЗАЛА 2 В СГРАДАТА НА БУЛ. "ГЕН. СКОБЕЛЕВ" № 23


Проверете кой състав гледа делото Ви:          ->       
  № дело Година   Състав  В графика на Наказателно отделение се визуализират делата след 2011 година, включително.

Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.


Обновено на 06.07.2020 г.