Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
За Центъра
Какво е Медиацията
Другите за Нас
За Контакт
Стажантска програма
Прием нови медиатори
Стажантска програма
Описание на стажантската програма на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС (ЦСМ)
 
 А) Участници
 
Програмата е предназначена за студенти с интереси в областта на извънсъдебното разрешаване на спорове. Броят на стажантите се определя не по-малко от веднъж годишно по решение на комисията на Центъра за спогодби и медиация, преди началото на работния сезон.
 
 Б) Цел
 
Целта на стажантската програма е:
 
1. Да даде възможност на студентите да придобият теоретични и практически умения, както и да задълбочат познанията си относно извънсъдебното разрешаване на спорове;
2. Да осигури квалифицирана помощ на ЦСМ.
 
В) Характеристика на дейността
 • При необходимост студентите ще подпомагат осъществяването на процедурата по медиация;
 • Ще подпомагат дейността на комисията и подкомисиите на ЦСМ;
 • Ще подпомагат дейността на координаторите;
 • Ще участват в популяризирането на медиацията и ЦСМ, включително и чрез даване на консултации;
 • Ще участват в подготовката и реализирането на прояви на ЦСМ.
 
 Стажантите ще бъдат ангажирани минимум по три часа седмично, по график.
 
Г) Кандидатстване - документи и срок
 
Документи за кандидатстване се подават при координатора лично или по имейл. Всеки кандидат се оценява от комисия съгласувана с председателя и координатора на ЦСМ. Избирането на кандидатите става в два /2/ етапа:
 • Етап 1: Предварителна селекция въз основа на документите за кандидатстване. Документи се подават до 18.10.2015г.
 • Етап 2: Интервю със селектираните кандидати.
 
Поради големия интерес, ще бъдат потърсени само одобрените участници. Тези, които не са успели да се класират за участие във втория етап, могат да кандидатстват отново в началото на следващият сезон, след публикуване на обявление в сайта на СРС.
 
 Д) Необходими документи
 
Изискват се автобиография и мотивационно писмо, отговарящо на следните въпроси:
 
1) Какво провокира интересът Ви към медиацията като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове?
2) Какво Ви привлече към Програмата и с какво конкретно бихте били полезни за развитието й?
3) Кои Ваши качества и умения ще допринесат за успешното Ви участие в стажантската програма на ЦСМ?
4) По какъв начин Вашето участие в настоящата стажантска програма ще Ви помогне да постигнете своите лични и професионални цели?
 
Формата на мотивационното писмо изисква отговор(в свободен текст) и на четирите въпроса, в не повече от 200 думи за всеки от въпросите.
 
Е) Продължителност на стажа
 
Всеки одобрен стажант ще има възможност да участва, за срок от една година от приемането му в Програмата. При желание и положителна оценка за дейността, срокът на участието може да бъде продължен с още една година.
 
 Ж) Съдействие и оценка на дейността
 
 • Комисията на ЦСМ подпомага, наблюдава и оценява дейността на стажантите;
 • В края на стажа, при оценяване работата на стажантите могат да се включат всички членове на ЦСМ(медиатори, съдии и координатори), с които стажантите са работили по време на стажа; 
 • Успешно приключилите участниците получават сертификат за участие.
 
 З) Необходими умения и качества
 
Студентите, желаещи да участват в Програмата, следва да притежават следните умения и качества:
 
а) умения:
 • отлични комуникативни умения;
 • отлична писмена грамотност;
 • добра компютърна грамотност;
 • отлична работа в екип.
б) качества:
 • отговорност;
 • прецизност;
 • адаптивност;
 • реативност;
 • инициативност.
 
 И) Начини за подаване на документите
 
Документите могат да бъдат подадени до г-жа Мариана Николова по някой от следните начини:
 • на електронен адрес: spogodbi@srs.justice.bg
 • лично, всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа, на адрес София, бул. „Цар Борис III” № 54, етаж 2, стая 204

Обновено на 24.02.2017 г. в 11:11 ч.