Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Услуги в „Регистратура” и „Деловодство”
Държавни съдебни изпълнители
В регистратурата можете да:
 • Подадете молба за образуване на изпълнително дело, ведно с приложен оригинал на изпълнителен лист/ заповед за незабавно изпълнение;
 • Подадете жалба и възражение по изпълнителните дела;
 • Подадете молба за образуване на обезпечително производство, ведно с приложен оригинал на обезпечителна заповед;
 • Представите документи за внесените суми по изпълнителни дела;
 • Подадете молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела;
 • Подадете молба за извършване на проверка и издаване на удостоверение, съгласно Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
 • Подадете молба за издаване на заверен препис от документ по изпълнително дело - Как?
 • Подадете молба за ксерокопие от документ по изпълнително дело - Как?
 • Подадете наддавателно предложение за участие в публична продан;

В деловодството можете да:
 • Направите справка по висящо изпълнително дело – справка може да прави по всяко време всяка страна по делото или неин надлежно упълномощен представител
 • Получите заверен препис/ ксерокопие от документи по дело, след подадена молба в Регистратура
 • Намерите приключило дело, намиращо се в Междинен архив

Полезни бланки в изпълнителното производство

Обновено на 19.01.2016 г. в 11:56 ч.