Софийски Районен Съд
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Служба по вписванията
Съдебноизпълнителна служба
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Свидетелство за съдимост
Електронно свидетелство за съдимост
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
График на заседанията
Описи по състави
Приемно време на зам.-председатели
Съдебноизпълнителна служба

Съдебноизпълнителна служба – функции.

Kонтакти, работно време

Услуги на „Регистратура” и „Деловодство” – полезни бланки

Образуване и протичане на изпълнително дело

Публична продан на недвижим имот

 Държавни съдебни изпълнители

Държавни такси, събирани от Съдебноизпълнителната служба

 

 

 

 

 

ЗА ФУНКЦИИТЕ НА СЪДЕБНОИЗПЪЛНИТЕЛНАТА СЛУЖБА 

 

Изпълнителният процес е предназначен да даде защита и да наложи санкция по повод липса на доброволно изпълнение, като достави дължимото на правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника по предписания от закона ред.

Основната функция на Съдебноизпълнителната служба е принудително изпълнение върху имуществото на длъжниците за събиране на парични задължения и изпълнение на непарични задължения чрез предвидени в Гражданско процесуалния кодекс действия – изпълнителни способи.

Изпълнението на парични вземания включва следните способи – изпълнение върху движими вещи (запор, опис и продан чрез магазин или борса; чрез явен търг с устно наддаване или по реда на публичната продан на имот); изпълнение върху недвижими вещи (възбрана, опис и публична продан); изпълнение върху вземания на длъжници от трети лица се осъществява чрез запор на вземания, запор върху ценни книжа и запор върху дялове от търговски дружества, изпълнение върху вещи в съпружеска общност.

Изпълнението на непарични вземания включва способи като – принудително отнемане на вещи (предаване на движими вещи) и въвод във владение на недвижим имот. Изпълнението на определено действие като способ на принудително изпълнение се прилага в случаите, когато длъжникът е осъден да изпълни определено действие или да се въздържа от извършването на определено действие. С помощта на съдебния изпълнител взискателят получава нужното съдействие за изпълнение на съответното действие, респективно въздържане от извършване на постановеното в съдебното решение действие.

В правомощията на съдебния изпълнител е и предаването на деца и осъществяването на режима на свиждане с дете.

Във всички случаи, с изключение на изрично предвидените в закона, абсолютна предпоставка за започване на изпълнително производство и образуване на изпълнително дело е наличие на изпълнителен лист, издаден от съответния съд.

 

 

   


Обновено на 08.07.2014 г. в 10:58 ч.