Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Пишете ни
Държавни съдебни изпълнители
Полезна информация:
Държавни съдебни изпълнители - функции

     Изпълнителният процес е предназначен да даде защита и да наложи санкция по повод липса на доброволно изпълнение, като достави дължимото на правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника по предписания от закона ред.

     Основната функция на Съдебноизпълнителната служба е принудително изпълнение върху имуществото на длъжниците за събиране на парични задължения и изпълнение на непарични задължения чрез предвидени в Гражданско процесуалния кодекс действия – изпълнителни способи.

     Изпълнението на парични вземания включва следните способи – изпълнение върху движими вещи (запор, опис и продан чрез магазин или борса; чрез явен търг с устно наддаване или по реда на публичната продан на имот); изпълнение върху недвижими вещи (възбрана, опис и публична продан); изпълнение върху вземания на длъжници от трети лица се осъществява чрез запор на вземания, запор върху ценни книжа и запор върху дялове от търговски дружества, изпълнение върху вещи в съпружеска общност.

     Изпълнението на непарични вземания включва способи като – принудително отнемане на вещи (предаване на движими вещи) и въвод във владение на недвижим имот. Изпълнението на определено действие като способ на принудително изпълнение се прилага в случаите, когато длъжникът е осъден да изпълни определено действие или да се въздържа от извършването на определено действие. С помощта на съдебния изпълнител взискателят получава нужното съдействие за изпълнение на съответното действие, респективно въздържане от извършване на постановеното в съдебното решение действие.

     В правомощията на съдебния изпълнител е и предаването на деца и осъществяването на режима на свиждане с дете.

     Във всички случаи, с изключение на изрично предвидените в закона, абсолютна предпоставка за започване на изпълнително производство и образуване на изпълнително дело е наличие на изпълнителен лист, издаден от съответния съд.
 


Приемно време: всеки делничен ден, с изключение на сряда: от 9:00 - 10:30 ч. и от 15:30 - 17:00 ч.

СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НЯМАТ ПРАВО ДА ДАВАТ  КОНСУЛТАЦИИ!

В приемното време, при съдебните изпълнители можете да направите справки, които
не могат да бъдат извършени в съответното деловодство или да получите уточнения
по дадени указания от съдебния изпълнител.

*Държавните съдебни изпълнители не са съдии и нямат правораздавателни функции.
 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ УЧАСТЪК КАБИНЕТ
Цветанка Беловска 1  ет. 5, ст. 522
Лена Живкова 2  ет. 5, ст. 504
Соня Павлова 3  ет. 5, ст. 504
Александрина Петрова 4  ет. 5, ст. 505
Ирина Начева 5  ет. 5, ст. 530
Бойка Василева 6  ет. 5, ст. 522
Владимир Дражев 7  ет. 5, ст. 533
Кирил Михайлов 8  ет. 5, ст. 531
Олег Смолички 9  ет. 5, ст. 529
Калин Драмов  10 ет.5, ст. 523 
Наталия Глухарова 11  ет. 5, ст. 503
Донка Генчева 12  ет. 5, ст. 533
Мирослава Владимирова 13  ет. 5, ст. 523
Искра Минкова 14  ет. 5, ст. 505
Петър Богданов 15  ет. 5, ст. 534
Мария Колева
/ръководител ДСИ/
16  ет. 5, ст. 536
Стефка Алексиева 17  ет. 5, ст. 527
Николай Младенов 18  ет. 5, ст. 534
Велислава Костова 19  ет. 5, ст. 529
Диана Иванова 20  ет. 5, ст. 530
Валентина Божкова 21  ет. 5, ст. 532
Бойка Кирова 22  ет. 5, ст. 525
Елена Тусова 23  ет. 5, ст. 524
Симеон Симеонов 24  ет. 5, ст. 531
Веселина Телими 25  ет. 5, ст. 532
Йорданка Савова 26  ет. 5, ст. 525
Светослава Ценкова 27  ет. 5, ст. 527
Лозетина Янкова 28  ет. 5, ст. 503
Красимир Даров 29  ет. 5, ст. 524
 
 
*Участък – означение, аналогично на съдебен състав. От февруари 2009 г. е изоставен
принципа на райониране и делата се разпределят между съдия изпълнителите на случаен
принцип.

 


Обновено на 22.06.2016 г. в 10:45 ч.