Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Разрешение за теглене на суми от детски влог

Теглене на суми от влог на дете (или лице, поставено под запрещение със съдебно решение) се допуска само с разрешение на Райония съд по настоящия адрес на детето, след като съдът се увери, че сделката е в интерес на детето или важни нужди на семейството.

 Кой може да подаде искането до съда?

Молбата, съдържаща искането, се подписва и подава от:

• Законния представител на лицето в случаите, когато:

- детето е малолетно (няма навършени 14 години) – законен представител в тези случаи е неговият родител или настойник;
- лицето е поставено под пълно запрещение – законен представител е неговият настойник (съпруг, родител);


• Лицето – титуляр на влога в случаите, когато то е непълнолетно (т.е. дете, навършило 14 години, но ненавършило 18 години) или е поставено под ограничено запрещение. В тези случаи молбата се подписва също и от неговия родител или попечител!

Какви документи трябва да се представят пред съда?

1. До съда се подава МОЛБА, в която се посочват:

- трите имена, единен граждански номер, адрес на детето (или на запретеното лице) и телефонен номер, ако има такъв;
- трите имена, единен граждански номер и адрес на законния представител (родител или настойник), съответно на лицето, което оказва попечителско съдействие (родител или попечител), и телефонен номер, ако има такъв;
- размерът на сумата, за която се иска разрешение;
- нуждите, за които ще се използват сумите;
- банката и IBAN на сметката, от която ще бъдат изтеглени средствата.

Ако искате да закриете влога/сметката и да изтеглете всички налични средства, това трябва да се запише изрично!

За Ваше улеснение, образец на молбата можете  да изтеглите:

- от тук, ако детето е малолетно дете (ненавършило 14 години)

- от тук, ако детете е непълнолетно (навършило 14 и ненавършило 18 години)

2. Към молбата се прилагат заверени копия на следните документи:

- доказателство за настоящия адрес на титуляра на влога/сметката (адресна карта от общината);
- доказателства за представителната власт или попечителството (удостоверение за раждане на детето; съдебно решение, с което на родителя се предоставя упражняването на родителските права; актуално удостоверение от съответната община за назначаване на настойник, настойнически съвет, попечител, заместник-попечител).
- мнение на настойническия съвет, когато е назначен такъв;
- извлечение от сметката, удостоверяващо извършените транзакции (теглене на суми и внасяне на суми по сметката);
- декларация за имуществото, притежавано от детето. Образец от декларацията можете да изтеглите:

- от тук, ако детето е малолетно дете (ненавършило 14 години)
- от тук, ако детете е непълнолетно (навършило 14 и ненавършило 18 години)

- вносна бележка за платена държавна такса – таксата в размер на 25 лева можете да внесете на място в банковия офис на ет. 1 в сградата на съда или във всеки друг банков клон по сметката на Софийския районен съд.

Заверката се прави от Вас, като върху ксерокопието на всеки документ напишете „Вярно с оригинала”, следвано от Вашето име и подпис!

Къде трябва да подадете документите?

Молбата заедно със заверените документи се подават в „Регистратура”. Служителят на регистратурата ще Ви даде входящ номер и ще постави същият върху Вашия екземпляр на молбата.

Какво следва?

По молбата Ви ще се образува дело и, за да прецени дали искането е от полза за детето, съдията по него може да изиска становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето. Възможно е и да изиска от Вас допълнителни документи като декларации за доход и други.

Ако молбата Ви е отхвърлена, съдът ще изпрати съобщение за това на посочения от Вас адрес!

Ако молбата Ви е уважена, заверен препис от съдебното решение може да получите в „Деловодство”  – при деловодителя, обслужващ съдебния състав, постановил решението!
 

Моля да имате предвид, че издаване на заверен препис от съдебното решение се заплаща отделно! Такса е в размер на 2 лв. за първата страница и по 1 лв. за всяка следваща и се заплаща по същия начин (по сметка на Софийски районен съд за държавни такси).

 
Горната информацията е предоставена за Ваше улеснение и не представлява правен съвет. 


Обновено на 13.10.2015 г. в 14:39 ч.