Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
„РЕГИСТРАТУРА” на Граждански отделения

Служба „РЕГИСТРАТУРА” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа.

Служба "Регистратура" обслужваща Граждански отделения се намира в сградата на Софийски районен съд на бул. "Цар Борис III" № 54, етаж 1, стая 101;

телефони: 02/ 8955 691; 02/ 8955 692; 02/ 8955 693; 02/ 8955 694

Работно време: 9:00 – 17:00 часа без почивка


НА РЕГИСТРАТУРА МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

1. Искова молба, с която да предявите граждански иск – Как се предявява иск?

2. Искова молба, с която да предявите граждански иск:

3. Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице – Как?;

4. Молба за назначаване на особен представител;

5. Молба за разрешение за продажба на недвижим имот на дете или лице, поставено под запрещение – Как?;

6. Молба за разрешение за продажба на МПС, собственост на дете или лице, поставено под запрещение – Как?;

7. Молба за разрешение за извършване на делба на недвижим имот, притежаван в съсобственост с дете или лице, поставено под запрещение – Как?;

8. Молба за разрешение за теглене от влог на дете или лице, поставено под запрещение – Как?;

9. Заявление за приемане или отказ от наследство – Как?;

10. Частна жалба срещу определение или разпореждане на съда;

11. Въззивна жалба срещу съдебно решение ;

12. Заявление по чл. 417 от ГПК по утвърдени от Министерство на правосъдието образци. Заявление може да изтеглите от Бланки и формуляри;

13. Възражение срещу заповед за изпълнение по утвърден от Министерство на правосъдието образец.  Възражението следва да Ви бъде връчено със заповедта за изпълнение, но за Ваше удобство можете да изтеглите от Бланки и формуляри;

 

Важно!

Постъпващите в съда документи на хартиен носител трябва да са написани четливо в препоръчителен формат А4 и по възможност напечатани.

Ксерокопията на документите по дела, които представяте на съда във всички случаи следва да са заверени, чрез изписване върху всеки документ на „Вярно с оригинала”, следвано от името и подписа на лицето, което прави заверката. В тези случаи, при поискване от съда, ще сте длъжни да представите оригинала или официално заверен препис на документа, а ако не го направите, документът се изключва от доказателствата по делото.

 

 


 


Обновено на 12.10.2015 г. в 16:57 ч.