Снежина Джакерска

Име: СНЕЖИНА ДЖАКЕРСКА
ЕРМ № 20080225001
Образование:
висше
Квалификация:
строителен инженер
Професионален опит:
- предварителна подготовка на строителството: договаряне за проучвания и проектиране на строежите;
- процедури по разрешаване на строителството, строителна документация и строителен надзор по време на строителството и процедури по въвеждане на строежите в експлоатация;
- сделки за покупко-продажба на недвижими имоти – договаряне и подготовка на документи;
- управление на имоти;
- управление на етажна собственост
Допълнителна квалификация:
- организация и управление на международната инженерингова дейност;
- експерт-оценител на недвижими имоти;
- медиатор

Чужди езици:
руски
Медиация - области:
търговски, имуществени, семейни, междусъседски и потребителски спорове

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА