Лилия Манова

Име: ЛИДИЯ МАНОВА
ЕРМ № 20130807004
Образование:
- специалност „Право“ – степен „магистър“;
- специалност „Психология“ – степен „бакалавър“;
- специалност „Социална и юридическа психология“ – степен „магистър“
Квалификация:
адвокат
Професионален опит:
- над 13 г. юридически стаж като адвокат на свободна практика, член на Софийска адвокатска колегия;
- процесуално представителство на банки, финансови институции, търговски дружества, публични търговски дружества, акционерни дружества със специална инвестиционна цел, физически лица;
- юридически опит в сферата на банково право, търговско право, корпоративно право, облигационно право, гражданско право, изпълнителен процес и др.
Допълнителна квалификация:
- търговска медиация;
- семейна медиация

Чужди езици:
Медиация - области:
банкови, търговски, застрахователни, граждански, семейни, потребителски спорове, спорове за непозволено увреждане и др.

<< ОБРАТНО КЪМ СПИСЪКА