Банкови сметки

Софийски районен съд

Централна кооперативна банка, Клон „Дондуков”
обслужва съда от 05 юни 2005 г. 

За държавни такси, глоби, свидетелства за съдимост, 
удостоверения и разноски по дела:
IBAN – BG 78 CECB 9790 3143 8974 01
BIC - C E C B B G S F 

За гаранции по наказателни и граждански дела, 
обезпечителни производства, залог в пари, възстановяване на щети:
IBAN – BG 96 CECB 9790 3343 8974 00
BIC - C E C B B G S F 

За вещи лица – всички експертизи:
IBAN – BG 96 CECB 9790 3343 8974 00
BIC - C E C B B G S F 

Държавен съдебен изпълнител:
IBAN – BG 69 CECB 9790 3343 8974 01
BIC - C E C B B G S F

В сградите на СРС има банкови офиси за внасяне на суми по делата.