Свидетелство за съдимост


Бюро „Съдимост” – адрес: бул. „Патриарх Евтимий” №2.

Тел: 89 55 300

Работно време от 9.00 часа до 17.00 часа, без обедна почивка.


Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.

Изисква се при постъпване на работа. Също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект.

За да се получи
Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето. Молбата за издаване на свидетелство може да бъде подадена и чрез районен съд по местоживеене на молителя.

Молбата трябва да съдържа следната информация: 

     Трите имена и адреса на молителя 
     Гражданство
     Единен граждански номер
     Трите имена на майката и бащата на молителя 
     Дата на раждане 
     Място на раждане 
     Причина, поради която се иска свидетелство (напр. кандидатстване за
работа).

Заедно с молбата задължително се представят:


       - лична карта 
       - акт за раждане 
       - удостоверение за наследници (ако се иска свидетелство за починал
роднина)
(Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.)
       - документ за внесена по банков път държавна такса
(В сградата на СРС има клон на банка за плащане на таксата.)

Съдът трябва да издаде свидетелство за съдимост в срок до 3 дни от подаване на молбата. Ако молбата е подадена в съд, различен от съда по месторождение на молителя, срокът е седемдневен. 


ОБРАЗЕЦ № 1 - МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

Молба за съдимост

Изтегли ОБРАЗЕЦ № 1 в .doc или в .pdf формат.ОБРАЗЕЦ № 2 - МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ЗА ДРУГО ЛИЦЕ

Молба за съдимост

Изтегли ОБРАЗЕЦ № 2 в .doc или в .pdf формат.