Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Благотворителност
Свободни работни места

ОБЯВИ:Обява

за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд

На основание писмо изх.№ 11-00-1527/2019 г. от 25.10.2019 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Държавен съдебен изпълнител“ при Софийски районен съд (СРС), която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда – до заемане на длъжността въз основа на конкурс.
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба;
2. Автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ за психично здраве;
5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
7. Нотариално заверени копия от диплома с приложения за висше образование по специалност „Право“;
8. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.
 

Обявата е публикувана във вестник „Сега“, бр. 270 на 18.11.2019 г.
 СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен секретар - 7 щатни бройки.
Място на работа - сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол първи етап "Съдебни секретари"
Протокол втори етап "Съдебни секретари"
Протокол трети етап "Съдебни секретари"


Обявата е публикувана във вестник  „24 часа“, бр. 239 на 02.09.2019 г.
 СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен помощник - 5 щатни бройки.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД

Протокол първи етап "Съдебни помощници"

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ

С решение от 18.10.2019 г., председателят на СРС допусна до участие в конкурса кандидата Денислав Ненов, вх. № 9005837/02.10.2019 г., след представено от същия уверение, издадено от НБУ, за обстоятелствата, касаещи образуването на среден успех от следването.

Кандидатите, допуснати до писмен изпит, се допускат в залата след представяне на лична карта, като се подписват в присъствен списък. По време на писмения и устния изпит кандидатите могат да ползват само нормативни актове. В случай, че бъде констатирано използването на съдебни и тълкувателни решения, както и друга съдебна практика, същите се изземват и кандидатът се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол. Не се допуска внасянето на компютри, мобилни телефони и други технически средства. В случай, че при проверка бъдат намерени у кандидат такива устройства, същият няма да бъде допуснат в залата за провеждане на писмения изпит. При констатирано нарушение, конкурсната комисия отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, за което се съставя протокол. Писменият изпит продължава 3 астрономически часа, като в тях не се включва времето за прочитане и записване или раздаване на казуса, който ще съдържа въпроси от областта на гражданското право и процес, както и наказателното право и процес.


Обявата е публикувана във вестник  „24 часа“, бр. 239 на 02.09.2019 г.
 СРС обявява конкурс за следната длъжност: Съдебен секретар - 7 щатни бройки.

Място на работа - сграда на Софийски районен съд в гр. София, бул. "Ген.М.Д.Скобелев" № 23.

Заповед
Обява
Заявление
Декларация чл.340а, ал.1 ЗСВ
Декларация по чл.107а, ал.1 КТ
Декларация ЗЗЛД
Заповед за удължаване на срока

Протокол първи етап "Съдебни секретари"

Заповед за допускане на учатие във втори етап

Протокол втори етап "Съдебни секретари"
Протокол трети етап "Съдебни секретари"


Обявата е публикувана във вестник  „Сега“, бр. 178 на 01 август 2019 г.
 

Посещения:
page Counter

Обновено на 18.11.2019 г. в 09:39 ч.