Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook Twitter Instagram
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации по ЗПРКИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Годишни отчетни доклади
Дарители
Благотворителност
Държавни съдебни изпълнители
Полезна информация:
Държавни съдебни изпълнители - функции

     Изпълнителният процес е предназначен да даде защита и да наложи санкция по повод липса на доброволно изпълнение, като достави дължимото на правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника по предписания от закона ред.

     Основната функция на Съдебноизпълнителната служба е принудително изпълнение върху имуществото на длъжниците за събиране на парични задължения и изпълнение на непарични задължения чрез предвидени в Гражданския процесуален кодекс действия – изпълнителни способи.

     Изпълнението на парични вземания включва следните способи – изпълнение върху движими вещи (запор, опис и продан чрез магазин или борса; чрез явен търг с устно наддаване или по реда на публичната продан на имот); изпълнение върху недвижими вещи (възбрана, опис и публична продан); изпълнение върху вземания на длъжници от трети лица се осъществява чрез запор на вземания, запор върху ценни книжа и запор върху дялове от търговски дружества, изпълнение върху вещи в съпружеска общност.

     Изпълнението на непарични вземания включва способи като – принудително отнемане на вещи (предаване на движими вещи) и въвод във владение на недвижим имот. Изпълнението на определено действие като способ на принудително изпълнение се прилага в случаите, когато длъжникът е осъден да изпълни определено действие или да се въздържа от извършването на определено действие. С помощта на съдебния изпълнител взискателят получава нужното съдействие за изпълнение на съответното действие, респективно въздържане от извършване на постановеното в съдебното решение действие.

     В правомощията на съдебния изпълнител е и предаването на деца и осъществяването на режима на свиждане с дете.

     Във всички случаи, с изключение на изрично предвидените в закона, абсолютна предпоставка за започване на изпълнително производство и образуване на изпълнително дело е наличие на изпълнителен лист, издаден от съответния съд.
 


Приемно време: всеки делничен ден, с изключение на сряда: от 9:00 - 10:30 ч. и от 15:30 - 17:00 ч.

СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НЯМАТ ПРАВО ДА ДАВАТ  КОНСУЛТАЦИИ!

В приемното време, при съдебните изпълнители можете да направите справки, които
не могат да бъдат извършени в съответното деловодство или да получите уточнения
по дадени указания от съдебния изпълнител.

*Държавните съдебни изпълнители не са съдии и нямат правораздавателни функции.
 

Държавен Съдебен Изпълнител Участък Деловодители ДСИ
  1  Рени Петрова
  2  Добринка Дичева
  3  Ваня Величкова
  4  Добринка Дичева
Кирил Михайлов 5 Ваня Величкова
Мария Захова 6  Ваня Величкова
Владимир Дражев 7 Надя Иванова
Миглена Карабойчева 8  Атанаска Александрова
Силвия Маринчева 9  Лилия Милушева
Калин Драмов  10 Добринка Дичева
  11  
Донка Генчева 12  Лилия Милушева
Мирослава Владимирова 13  Светла Горянова
Искра Минкова 14 Снежана Тулечка
Петър Богданов 15  Катерина Георгиева
Мария Колева
/ръководител ДСИ/
16 Виолета Методиева
Стефка Алексиева 17 Виолета Методиева
Николай Младенов 18 Катерина Георгиева
Наталия Глухарова 19  Светла Горянова
Диана Иванова 20 Снежана Тулечка
Валентина Божкова 21  Искра Димитрова
Бойка Кирова 22 Искра Димитрова
Елена Тусова 23 Виолета Емануилова
Симеон Симеонов 24  Атанаска Александрова
Веселина Телими 25 Юлия Каранешева
  26 Виолета Емануилова
Светослава Ценкова 27 Виолета Емануилова
Лозетина Янкова 28 Юлия Каранешева
Красимир Даров 29 Надя Иванова
 
 
*Участък – означение, аналогично на съдебен състав. От февруари 2009 г. е изоставен
принципа на райониране и делата се разпределят между съдебните изпълнители на случаен
принцип.

 


Обновено на 13.06.2017 г. в 15:34 ч.